1300/2019

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2019

Maa- ja metsätalousministeriön asetus biologisessa torjunnassa ja pölytyksessä käytettävien makroeliöiden markkinoinnista, käytöstä ja maahantuonnista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään kasvinterveyslain (1110/2019) 8 §:n 5 momentin nojalla:

1 §
Ilmoitusvelvollisuus makroeliöstä

Kasvinterveyslain 8 §:n 2 momentissa tarkoitetussa ilmoituksessa alkuperäisestä makroeliölajista ja Euroopan ja välimerenmaiden kasvinsuojelujärjestön standardiin hyväksytystä makroeliöstä on tuotekohtaisesti oltava:

1) ilmoittajan nimi, yhteystiedot, yritys- ja yhteisötunnus sekä yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot;

2) tieto siitä, onko tarkoituksena maahantuonti, markkinointi tai käyttö;

3) yksityiskohtainen käyttötarkoitus;

4) tuotteen kauppanimi ja valmistaja;

5) makroeliön tieteellinen nimi ja alkuperä;

6) lajin määrityksessä käytetty menetelmä;

7) tieto siitä, onko kanta luonnosta kerätty vai laboratoriossa kasvatettu;

8) alkuperäisen lajin osalta viite tieteelliseen kirjallisuuteen, jonka perusteella alkuperäisyys voidaan varmistaa;

9) valmistajan tai tuottajan tuoteseloste ja käyttöohjeet.

2 §
Hakemus makroeliön hyväksymiseksi

Kasvinterveyslain 8 §:n 3 momentissa tarkoitetussa hakemuksessa makroeliön hyväksymiseksi on tuotekohtaisesti oltava:

1) hakijan nimi, yhteystiedot, yritys- ja yhteisötunnus sekä yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot;

2) liitteessä I määritellyt tiedot;

3) liitteessä II määritellyt tiedot, jos hakemus koskee tutkimusta, joka tehdään suljetussa tilassa.


Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä joulukuuta 2019

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2019

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Erityisasiantuntija
Taina Sahin

Liite I

Hakemus makroeliön hyväksymiseksi

Haettu toiminta ja makroeliön käyttötarkoitus

1. Toiminnan tarkoitus

– Maahantuonti

– Markkinointi

– Käyttö

– Yksityinen, tutkimus tai ammattimainen

2. Makroeliön käyttötarkoitus

2.1 Torjuntaeliöt

– Minkä kasvintuhoojan tai rikkakasvin torjuntaan eliötä käytetään

– Mille kasvilajeille eliötä käytetään

– Käytetäänkö eliötä kasvihuoneessa vai avomaalla

– Torjuttavan tuhoojan taksoni, yleiskielinen nimi, alkuperäinen levinneisyysalue ja biologia

– Tuhoojan aiheuttamat vahingot kasvilajeille

2.2 Pölytyksessä käytettävät makroeliöt

– Minkä kasvilajin pölytykseen eliötä käytetään

– Käytetäänkö eliötä kasvihuoneessa vai avomaalla

3. Makroeliön käytön hyödyt

– Eliöiden tehokkuus ja eliöiden käytöllä saavutettavat hyödyt

4. Muut hakemukset

– Onko hakija aikaisemmin hakenut lupaa samalle eliölle, samalle tuotteelle tai vastaavalle tuotteelle

– Onko lupaa haettu muualla Euroopan ja välimerenmaiden kasvinsuojelujärjestön toimialueella

Tiedot makroeliöstä

(A) Taksonomia ja alkuperä

5. Hakemuksen kohteena oleva makroeliö

– Eliön taksoni

– Yleiskieliset nimet ja vaihtoehtoiset nimet

– Makroeliön mukana olevat muut merkittävät eliöt (entomopatogeenisten sukkulamatojen bakteerit)

– Lajin määritys (määrityksen tekijä, käytetty menetelmä ja vertailuyksilön säilytyspaikka tai -paikat)

6. Makroeliön kuvaus

– Kehitysasteet ja kannat

– Kehitysasteiden tuntomerkit

– Lajin ja kannan erityispiirteet

7. Makroeliön alkuperä ja levinneisyys

– Luonnosta kerätty

– Laboratoriossa kasvatettu

– Tuottaja ja toimittaja

– Alkuperäinen alue ja levinneisyysalue

– Alueet, joille tuotu tai kulkeutunut aikaisemmin

(B) Tuotetta koskevat tiedot

8. Tuotetiedot

– Tuote- ja kauppanimi

– Valmistaja ja toimittaja

– Kehitysasteet

– Pakkausmerkinnöissä annettavat tiedot

– Varastointi

– Tuotteen käyttötapa

9. Tuotteen koostumus

– Muut tuotteen sisältämät eliöt

– Mahdolliset kontaminantit

– Mahdolliset muut aineet

(C) Biologia ja ekologia

10. Makroeliön biologia ja ekologia

– Elinkaari -sukupolvia/vuosi

– Selviytymiskeinot

– Leviämistavat

– Ilmasto-olosuhteet

– Elinympäristöt

– Kohde-eliöt

– Luontaiset viholliset

(D) Makroeliön ja tuotteen riskien arviointi sekä riskinhallinta

11. Riskin arviointi

– Arvio eliön ja tuotteen riskeistä kasvinterveydelle sekä ihmisten ja eläinten terveydelle

– Arvio eliön ja tuotteen ympäristöriskeistä (eliön mahdollisuus aiheuttaa haittaa Suomen alkuperäisille lajeille, eliön mahdollisuus asettua pysyvästi Suomen luontoon, eliön lisääntymiseen ja levittäytymiseen ympäristössä vaikuttavat tekijät)

– Tiedot riskinarvioinnista

12. Selvitys riskinhallinnasta eliön ja tuotteen käytössä

– Kuvaus riskinhallinnasta

Liite II

Hakemuksessa esitettävät tiedot, kun makroeliötä tuodaan tutkimukseen, joka tehdään suljetussa tilassa

Tiedot tutkimuksesta

– Tutkimuslaitoksen nimi ja yhteystiedot

– Tutkimuksen suorittajien nimet

– Tutkimuksen tarkoitus ja mahdolliset hyödyt

– Käytössä olevien tilojen kuvaus

Hakemuksen kohteena olevan makroeliön tiedot

– Makroeliön täsmällinen tunnistaminen, tai jos eliötä ei ole tunnistettu, eliön luonnehtiminen siten, että se on yksiselitteisesti tunnistettavissa

Tuontia koskevat tiedot

– Onko kyse ensimmäisestä makroeliötä koskevasta tuonnista tutkimukseen suljetussa tilassa

– Tuodaanko samaa makroeliötä samasta alkuperästä uudelleen tutkimukseen suljetussa tilassa

(A) Ensimmäistä tuontia koskevat tiedot

– Missä muodossa makroeliötä tuodaan ja aiottu tuontimäärä

– Eliön alkuperäinen esiintymisalue

– Paikka tai alue, josta eliötä ollaan tuomassa

– Onko eliö luonnosta kerätty (suurempi hyperparasiittien ja kontaminaatioiden riski)

– Onko eliö laboratoriossa kasvatettu

– Eliön isäntäkasvit, jos tiedossa

– Eliön aiempi käyttö biologisessa torjunnassa, jos tiedossa

– Kokemuksia makroeliön vaikutuksesta ympäristöön

– Tieto aiemmasta makroeliön tuonnista tutkimukseen (tuoja ja tutkimuksen tulokset)

– Makroeliöstä mahdollisesti aiheutuvat riskit maatalous- ja luonnonympäristöön

(B) Seuraavaa tuontia koskevat tiedot

– Jos makroeliön seuraavaa tuontia koskevat tiedot eivät muutu eliön ensimmäistä tuontia koskevasta hakemuksesta, tutkimuslaitos tekee seuraavasta tuonnista ilmoituksen viranomaiselle ja kopioi tiedot ensimmäistä tuontia koskevasta hakemuksesta.

– Jos makroeliön seuraavaa tuontia koskevat tiedot muuttuvat, tutkimuslaitoksen on tehtävä uusi ensimmäistä tuontia koskeva hakemus viranomaiselle.

– Jos toinen tutkimuslaitos tuo samaa makroeliötä samasta alkuperästä tutkimukseen, joka tehdään suljetussa tilassa, sen tulee tehdä oma ensimmäistä tuontia koskeva hakemus viranomaiselle.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.