1266/2019

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2019

Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeriön maksullisista suoritteista

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Soveltamisala

Valtiovarainministeriön ja sen yhteydessä toimivien lautakuntien ja muiden elinten suoritteista peritään maksuja valtiolle tämän asetuksen mukaisesti, jollei muualla toisin säädetä.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista valtiovarainministeriö perii suoritteen omakustannusarvoa vastaavan suoritekohtaisesti määrättävän maksun, ovat seuraaviin lakeihin perustuvat suoritteet:

1) laki luottolaitostoiminnasta (610/2014);

2) laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä (1070/2017);

3) sijoituspalvelulaki (747/2012);

4) laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta (348/2017);

5) asunto-osakeyhtiölaki (1599/2009);

6) laki eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista (1084/1999).

Edellä 1 momentissa tarkoitettu omakustannusarvoon perustuva suoritekohtainen maksu määrätään kertomalla yksittäisen suoritteen tuottamiseen käytettävä työaika valtiovarainministeriön kustannuslaskentaan perustuvalla välittömän työtunnin keskihinnalla. Työtunnin keskihintana käytetään 90 euroa.

3 §
Virka-ansiomerkit

Virka-ansiomerkki ja omistuskirja annetaan maksutta.

4 §
Maksulliset liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet

Suoritteita, jotka valtiovarainministeriö hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) mallioikeuslain (221/1971) mukainen käyttölupa;

2) julkaisut;

3) valokopiot ja muut jäljennökset sekä niiden lähettäminen lukuun ottamatta 2 momentissa tarkoitettuja kopioita ja tulosteita;

4) selvitykset ja tutkimukset;

5) ministeriön tietojärjestelmiin liittyvät palvelut ja tuotteet;

6) ministeriön tietopalvelut;

7) muut toimeksiantoon perustuvat tai siihen verrattavat ministeriön toimialaan liittyvät palvelut.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää valtiovarainministeriö ottaen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020 ja on voimassa vuoden 2021 loppuun.

Ennen tämän asetuksen voimantuloa vireille tulleesta suoritteesta perittävään maksuun sovelletaan tämän asetuksen voimaantullessa voimassa olleita säännöksiä.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2019

Valtiovarainministeri
Mika Lintilä

Talouspäällikkö
Jan Holmberg

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.