1263/2019

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2019

Puolustusministeriön asetus puolustusministeriön maksullisista suoritteista vuosina 2020–2022

Puolustusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään puolustusministeriön suoritteista perittävistä maksuista.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään seuraava omakustannusarvoa vastaava kiinteä maksu, ovat:

1)  puolustustarvikkeiden viennistä annetun lain (282/2012) 5–8 §:ssä tarkoitettu puolustusministeriön myöntämä vienti-, siirto-, välitys- ja kauttakuljetuslupa 150 euroa;

2)  puolustustarvikkeiden viennistä annetun lain 24 §:ssä tarkoitettu puolustusministeriön myöntämä luotettavuustodistus 800 euroa lisättynä puolustusministeriöltä mahdollisesti perityllä yhteisöturvallisuusselvitysmaksulla;

3)  puolustustarvikkeiden viennistä annetun lain 31 §:ssä tarkoitettu puolustusministeriön myöntämä todistus rekisteröitymisestä yleisen siirtoluvan käyttäjäksi 80 euroa;

4) eräiden kiinteistöhankintojen luvanvaraisuudesta annetun lain (470/2019) 2 §:ssä tarkoitettu puolustusministeriön myöntämä lupa kiinteistöhankintaan 150 euroa;

5) eräiden kiinteistöhankintojen luvanvaraisuudesta annetun lain 3 §:ssä tarkoitettu puolustusministeriön antama ennakkotieto kiinteistöhankinnan luvanvaraisuudesta 80 euroa;

6) valtion etuosto-oikeudesta eräillä alueilla annetun lain (469/2019) 4 §:ssä tarkoitettu puolustusministeriön antama ennakkotieto valtion etuosto-oikeuden käyttämisestä 80 euroa.

3 §
Muut maksulliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavia suoritteita ovat:

1) valokopioiden ottaminen;

2) tiedon esiin hakeminen;

3) muut kuin 1 tai 2 kohdassa tarkoitetut tilaukseen tai toimeksiantoon perustuvat suoritteet.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä 3 momentissa tarkoitetusta tiedon antamisesta jäljennöksenä tai tulosteena perittävistä maksuista päättää puolustusministeriö noudattaen, mitä mainitussa pykälässä säädetään.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2022.

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2019

Puolustusministeri
Antti Kaikkonen

Talousjohtaja
Kristiina Olsson

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.