1261/2019

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2019

Puolustusministeriön asetus Puolustusvoimien maksullisista suoritteista vuosina 2020–2022

Puolustusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Puolustusvoimien suoritteista perittävistä maksuista.

2 §
Maksullinen julkisoikeudellinen suorite

Pääesikunnan lupa aluevalvontalain (755/2000) 14 §:ssä tarkoitettuun ilmakuvaukseen on valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu julkisoikeudellinen suorite. Siitä peritään omakustannusarvoa vastaava 80 euron maksu.

3 §
Muut maksulliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavia suoritteita ovat:

1) palkatun henkilöstön ja asevelvollisten käyttö;

2) alueiden, tilojen, maanpuolustuskaluston, kalusteiden, laitteiden ja muun materiaalin käyttö;

3) kuljetus tai muu työsuoritus ajoneuvolla, ilma-aluksella tai aluksella;

4) irtaimen omaisuuden kunnossapito, korjaus ja valmistus;

5) teknologioihin ja teknisiin järjestelmiin, luonnontieteisiin sekä ihmisen toimintakykyyn liittyvät tutkimuspalvelut;

6) valokopioiden ottaminen;

7) tiedon esiin hakeminen;

8) tuotetut ja kustannetut julkaisut, sähköiset tallenteet sekä painopalvelut;

9) kirjasto-, tieto- ja museopalvelut;

10) pesulapalvelut ja vaatetuskorjaamoiden suoritteet;

11) valokuva-alan suoritteet;

12) lentäjien ja sukeltajien tarkastukseen liittyvät suoritteet;

13) painekammion käyttöön liittyvät suoritteet;

14) tietoliikennepalvelut;

15) psykologiset soveltuvuustutkimukset;

16) muut kuin 1–15 kohdassa tarkoitetut tilaukseen tai toimeksiantoon perustuvat suoritteet.

Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltujen suoritteiden maksuja voidaan alentaa, jos kyseiseen tarkoitukseen on osoitettu valtion talousarviossa määräraha.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä 3 momentissa tarkoitetusta tiedon antamisesta jäljennöksenä tai tulosteena perittävistä maksuista päättää Pääesikunta noudattaen, mitä mainitussa pykälässä säädetään.

Kirjastojen omista kokoelmista annetut paikallislainat ja aineistojen muu paikallinen käyttö sekä kirjastojen omien kokoelmaluetteloiden ja avoimien julkaisuarkistojen hakukäyttö on maksutonta. Kaukopalvelusta peritään aineiston lähettämisestä aiheutuvia kustannuksia ja suoritteen tuottamisen johdosta muille tahoille suoritettuja maksuja vastaava maksu.

Puolustusvoimat voi periä suoritteesta sen omakustannusarvoa vastaavan maksun, jos suorite tuotetaan sellaiselle Puolustusvoimien kumppanille, joka on sitoutunut tuottamaan Puolustusvoimille tuotteita tai palveluja myös poikkeusoloissa ja joka käyttää tässä toiminnassaan myös Puolustusvoimien suoritteita, kalustoa tai tiloja.

4 §
Museoiden pääsymaksut

Sotamuseon ylläpitämissä museoissa peritään pääsymaksu seuraavasti:

1) aikuisilta 7 euroa;

2) opiskelijoilta ja eläkeläisiltä 4 euroa.

Sotaveteraaneilta, varusmiehiltä, työttömiltä, alle 18 vuotiailta, kriisinhallintaveteraaneilta ja puolustushallinnon henkilöstöltä ei peritä 1 momentissa säädettyä pääsymaksua.

Sotamuseo voi muissa museoissa noudatettavan käytännön mukaisesti jättää 1 momentissa tarkoitetun pääsymaksun perimättä tai alentaa sitä taikka osallistua erilaisiin yhteislippujärjestelmiin muiden museoiden kanssa.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2022.

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2019

Puolustusministeri
Antti Kaikkonen

Talousjohtaja
Kristiina Olsson

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.