Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

1239/2019

Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2019

Valtioneuvoston asetus pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta vuosina 2020–2022

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n ja pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta annetun lain (246/2019) nojalla:

1 §
Sovellettavat säännökset

Sen lisäksi, mitä pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta annetussa laissa (246/2019) ja valtionavustuslaissa (688/2001) säädetään, noudatetaan alueen pilaantuneisuuden selvittämistä ja pilaantuneen alueen puhdistamista koskevan avustuksen myöntämisessä, mitä tässä asetuksessa säädetään.

Avustuksen myöntämisestä taloudellista toimintaa harjoittavalle yritykselle tai muulle yhteisölle säädetään lisäksi tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 651/2014. Avustusta ei myönnetä yritykselle, joka ei ole noudattanut Euroopan komission päätökseen perustuvaa takaisinperintämääräystä.

2 §
Kestävän riskienhallinnan edistäminen

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta annetun lain 4 §:ssä tarkoitettuja tehtäviä hoitaessaan edistettävä kestävää riskienhallintaa siten, että pilaantuneisuuden selvittämisen ja puhdistamisen kokonaishyödyt ovat mahdollisimman suuret niistä aiheutuviin haittoihin verrattuna. Kestävyyttä on arvioitava ympäristö- ja terveysvaikutusten sekä sosiaalisten ja taloudellisten vaikutusten näkökulmasta.

3 §
Avustushakemuksen sisältö

Avustuksen hakijan on esitettävä asian arvioimiseksi ja ratkaisemiseksi tarvittavat tiedot. Haettaessa avustusta pilaantuneen alueen puhdistamiseen on avustushakemuksessa oltava:

1) tiedot pilaantumisen aiheuttajasta pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta annetun lain 6 §:n 1 momentin 1 kohdassa säädettyjen edellytysten arvioimiseksi;

2) tiedot alueen käyttö- ja omistushistoriasta;

3) riskiperusteisesti laadittu selvitys alueen pilaantuneisuudesta ja puhdistustarpeesta sekä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvasta vaarasta tai haitasta;

4) selvitys toimenpiteiden toteuttamistavasta, tavoitteista, kestävyydestä ja toteuttamistavan aiheuttamista vaikutuksista;

5) arvio toimenpiteiden kustannuksista;

6) selvitys kustannusten kohtuuttomuudesta hakijalle pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta annetun lain 6 §:n 1 momentin 2 kohdassa säädettyjen edellytysten arvioimiseksi; sekä

7) selvitys hakijan oman rahoituksen määrästä, muista haetuista ja myönnetyistä julkisista tuista mukaan lukien Euroopan unionin myöntämät tuet sekä hankkeelle haetusta ja myönnetystä yksityisestä rahoituksesta.

Haettaessa avustusta pilaantuneisuuden selvittämiseen on avustushakemuksessa oltava 1, 2 ja 5–7 kohdassa tarkoitetut tiedot kokonaisuudessaan sekä 3 ja 4 kohdassa tarkoitetut tiedot riittävässä laajuudessa.

Valtionavustuksen myöntämisen edellytyksenä on lisäksi, että hakija osoittaa, että alueen pilaantuneisuuden selvittämisen tai puhdistamisen tarve ei johdu alueen maankäytön muutoksesta.

Hakijan on valtionapuviranomaisen pyynnöstä toimitettava myös muut hakemuksen ratkaisemista varten tarvittavat tiedot ja selvitykset.

4 §
Avustuksen enimmäismäärä

Valtionavustus on enintään 50 prosenttia alueen pilaantuneisuuden selvittämisen avustuskelpoisista kustannuksista ja enintään 40 prosenttia alueen puhdistamisen avustuskelpoisista kustannuksista.

Avustus voi kattaa 1 momentissa mainittuja osuuksia suuremman osan kustannuksista, jos:

1) alueen pilaantumisesta uhkaa aiheutua vakavaa vaaraa terveydelle tai ympäristölle; tai

2) alueen pilaantuneisuuden selvittämisestä tai puhdistamisesta aiheutuvat kustannukset ovat avustuksen hakijalle erityisen kohtuuttomia.

Avustus ei saa 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa ylittää avustuskelpoisten kustannusten määrää. Myönnettäessä avustusta taloudellista toimintaa harjoittavalle yritykselle tai muulle yhteisölle valtionavustuksen määrä on kuitenkin enintään 50 prosenttia avustuskelpoisista kustannuksista.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2022.

Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2019

Ympäristö- ja ilmastoministeri
Krista Mikkonen

Hallitussihteeri
Noora Herranen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.