1102/2019

Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 2019

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta kappaletavarana aluksessa annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan vaarallisten aineiden vaarallisten aineiden kuljetuksesta kappaletavarana aluksessa annetun asetuksen 666/1998) 2 §:n 5 kohta, 3, 4 ja 10 a §, 12 §:n 1 momentti, 13 §:n 2 momentti ja 14 §:n 1 ja 3 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 2 §:n 5 kohta ja 12 §:n 1 momentti asetuksessa 1373/2015, 3 § asetuksessa 248/2013, 4 § asetuksissa 248/2013 ja 1373/2015, 10 a § asetuksissa 1127/2003 ja 172/2011, 13 §:n 2 momentti ja 14 §:n 1 momentti asetuksessa 172/2011 sekä 14 §:n 3 momentti asetuksessa 248/2013, sekä

lisätään asetukseen uusi 4 b § ja 13 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


5) IMDG-säännöstöllä SOLAS-sopimuksen liitteen VII luvun A osan 1 säännössä määritellyn säännöstön, joka sisältää määräyksiä vaarallisten aineiden kuljetuksesta kappaletavarana aluksessa, muutossarjaa 38–16;


3 §
IMDG- ja INF-säännöstöjen soveltaminen

Vaarallisten aineiden kuljetuksiin kappaletavarana aluksissa sovelletaan IMDG- ja INF-säännöstöä siten kuin siitä tässä asetuksessa säädetään. Toiminnanharjoittaja voi halutessaan päättää, että pakattujen vaarallisten aineiden kuljetuksiin sovelletaan IMDG-säännöstöstä poiketen vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain (719/1994) lain 6 §:n 4 momentin nojalla tehtyä sopimusta, joka on IMDG-säännöstön kohdassa 7.9.1 tarkoitettu poikkeus.

IMDG- ja INF-säännöstöistä antaa tietoja Liikenne- ja viestintävirasto.

4 §
Vaarallisten aineiden luokitus

Jos IMDG-säännöstössä edellytetään, että toimivaltainen viranomainen luokittelee aineen tai hyväksyy aineen luokituksen, radioaktiivisten aineiden osalta tehtävä kuuluu Suomessa Säteilyturvakeskukselle ja muiden aineiden osalta Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle. Viranomainen voi vaatia, että aineen laivaaja tai lastinantaja esittää tulokset testeistä tai muut tarpeelliset tiedot luokituksen selvittämiseksi.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto ja Säteilyturvakeskus radioaktiivisten aineiden osalta voivat myös hyväksyä luokitusvaatimusten mukaisesti vaarallisen aineen luokituksen, vaikka aineen ominaisuudet eivät vastaa koetulosten perusteella aineelle kuljetusta varten määriteltyä luokitusta.

IMDG-säännöstössä tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen, sen valtuuttaman toimielimen ja Ahvenanmaan maakunnan toimivaltaisen viranomaisen suorittamat aineen luokitukset ja luokituksen hyväksymiset ovat voimassa Suomessa.

4 b §
Vaarallisen tartunnan saaneen elävän eläimen kuljetus

Eläviä eläimiä ei saa käyttää kantajina tartuntavaarallisia aineita kuljetettaessa. Aluehallintovirasto voi kuitenkin hyväksyä kuljetuksen, jos tartuntavaarallista ainetta ei voida kuljettaa millään muulla tavalla tai eläimeen on tarkoituksella tartutettu vaarallinen tauti. Hyväksyntä sisältää tarvittavat kuljetusehdot.

Yleisistä eläinten kuljetusta koskevista vaatimuksista säädetään eläinten kuljetuksesta annetussa laissa (1429/2006) ja eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana sekä direktiivien 64/432/ETY ja 93/119/EY ja asetuksen (EY) N:o 1255/97 muuttamisesta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1/2005.

10 a §
Henkilöstön pätevyys

Vaarallisten aineiden aluskuljetukseen osallistuvalla tulee olla tehtävien asianmukaiseen hoitamiseen soveltuvat työnopastuksen ja koulutuksen avulla hankitut tiedot vaarallisten aineiden turvallisesta käsittelystä kuljetuksessa, jos niiden edellyttäminen perustuu Suomea sitovaan kansainväliseen sopimukseen.

Laivanisännän on varmistettava, että aluskuljetuksiin osallistuvalla on 1 momentissa tarkoitetut tiedot.

Jos maissa työskentelevä 1 momentissa tarkoitettu henkilö ei ole saanut mainitussa momentissa tarkoitettua koulutusta, hänelle on annettava vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja tilapäisestä säilytyksestä satama-alueella annetun valtioneuvoston asetuksen (251/2005) 7 §:n mukaista hänen vastuuseensa ja tehtäviinsä soveltuvaa koulutusta IMDG-säännöstön määräyksistä.

12 §
Selvitys lastattavasta ja purettavasta aineesta

Lastinantaja ja laivaaja ovat vastuussa siitä, että ennen vaarallisen aineen lastausta alukseen aluksen päällikölle tai laivanisännälle annetaan IMDG-säännöstön 5.4 luvussa tarkoitetut tiedot, mainitussa luvussa tarkoitettu lähettäjän vakuutus sekä kontin tai ajoneuvon pakkaustodistus.


13 §
Aluksella olevat asiakirjat

Suomalaisen aluksen INF-säännöstön mukaisen valmiussuunnitelman hyväksyy Liikenne- ja viestintävirasto.


Valvontaviranomaiselle ja satamanpitäjälle esitettävään aluksen lastiluetteloon tai ahtauspiirrokseen on selvästi merkittävä, että lasti on vaarallista ainetta.

14 §
Viranomaiset

Vaarallisten aineiden kuljetuksia kappaletavarana aluksessa valvovat Liikenne- ja viestintävirasto, poliisi, Tulli ja Rajavartiolaitos. Puolustusvoimien valvonnassa tapahtuvista kuljetuksista säädetään vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetussa laissa.


Jollei vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetussa laissa tai sen nojalla toisin säädetä, IMDG-säännöstössä tarkoitettu toimivaltainen viranomainen vaarallisten aineiden kuljetuksessa kappaletavarana aluksessa on Liikenne- ja viestintävirasto. Lisäksi Säteilyturvakeskus on toimivaltainen viranomainen radioaktiivisten aineiden kuljetuksessa kappaletavarana aluksessa.Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä joulukuuta 2019.

Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 2019

Liikenne- ja viestintäministeri
Sanna Marin

Neuvotteleva virkamies
Mari Suominen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.