1093/2019

Helsingissä 14 päivänä marraskuuta 2019

Valtioneuvoston asetus ulkomaisten alusten tarkastuksesta Suomessa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan ulkomaisten alusten tarkastuksesta Suomessa annetun valtioneuvoston asetuksen (1241/2010) 5 §:n 2 momentti ja 12 § sekä

muutetaan 1 ja 2 § seuraavasti:

1 §
Asetuksen soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan suomalaisessa satamassa tai ankkuripaikassa käyvään ulkomaiseen alukseen, joka on vuorovaikutuksessa sataman kanssa sekä tällaisen aluksen laivaväkeen.

Asetusta ei sovelleta sellaiseen kalastusalukseen, sota-alukseen, laivaston apualukseen, perinteistä rakennetta olevaan puualukseen tai valtion alukseen, jota ei käytetä kaupalliseen tarkoitukseen eikä huviveneeseen.

2 §
Tarkastusvelvollisuus

Valvontaviranomaisen on vuosittain tarkastettava Suomen vuosittaista tarkastusvelvollisuutta vastaava määrä PSC-direktiivin 12 artiklassa tarkoitettuihin I- ja II- kiireellisyysluokkiin kuuluvia aluksia. Ulkomaisen ro-ro-matkustaja-aluksen tai suurnopeusmatkustaja-aluksen alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain (370/1995) 17 d §:ssä tarkoitetut ennen liikennöinnin aloittamista suoritettavat tarkastukset ja 17 f §:ssä tarkoitetut säännölliset tarkastukset huomioidaan tarkastusvelvollisuuden täyttymistä laskettaessa. Tarkastusvelvollisuuden täyttävänä tarkastuksena pidetään myös sellaista valvontaviranomaisen suorittamaa tarkastusta, joka suoritetaan muualla kuin satamassa tai ankkuripaikalla, jos tarkastus suoritetaan Suomen vesialueella.

Valvontaviranomainen voi jättää kalenterivuoden aikana tarkastamatta enintään:

1) 5 prosenttia satamassa ja ankkuripaikassa käyvien I-kiireellisyysluokkaan kuuluvien, suuren turvallisuusriskin alusten kokonaismäärästä;

2) 10 prosenttia satamassa ja ankkuripaikassa käyvien I-kiireellisyysluokkaan kuuluvien, muun kuin suuren turvallisuusriskin alusten kokonaismäärästä.

Sen estämättä, mitä 2 momentissa säädetään, valvontaviranomaisen on tarkastettava ensisijaisesti I-kiireellisyysluokkaan kuuluvat suuren turvallisuusriskin alukset, jotka tarkastustietokannan mukaan käyvät harvoin Euroopan unionin satamissa.

Jos satamissa käyvien I-kiireellisyysluokkaan kuuluvien alusten kokonaismäärä on pienempi kuin vuosittainen tarkastusvelvollisuus, valvontaviranomainen voi jättää tarkastamatta enintään 15 prosenttia satamassa tai ankkuripaikassa käyvien II-kiireellisyysluokkaan kuuluvien alusten vuosittaisesta kokonaismäärästä.

Jos satamassa ja ankkuripaikassa käyvien pakollisen tarkastuksen piiriin kuuluvien alusten kokonaismäärä on suurempi kuin vuosittainen tarkastusvelvollisuus, valvontaviranomaisen on tarkastettava näitä aluksia vähintään vuosittaista tarkastusvelvollisuutta vastaava määrä. Valvontaviranomainen voi jättää kaikista satamissa ja ankkuripaikoissa käyvistä I-kiireellisyysluokkaan kuuluvista aluksista tarkastamatta enintään 30 prosenttia alusten vuosittaisesta kokonaismäärästä, kuitenkin niin, että vuosittaista tarkastusvelvollisuutta ei aliteta.


Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä joulukuuta 2019.

Helsingissä 14 päivänä marraskuuta 2019

Liikenne- ja viestintäministeri
Sanna Marin

Hallitusneuvos
Katja Viertävä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.