1079/2019

Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 2019

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus päästökauppakaudelle 2021–2030 maksutta jaettaviin päästöoikeuksiin liittyvien tietojen tarkkailusta

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti säädetään päästökauppalain (311/2011) 35 m §:n 4 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan päästökauppalain (311/2011) 35 m §:n 1 momentissa tarkoitettuun toiminnanharjoittajan velvollisuuteen tarkkailla maksutta jaettaviin päästöoikeuksiin liittyviä tietoja.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) määritysmenetelmillä, päästöoikeuksien yhdenmukaistettua maksutta tapahtuvaa jakoa koskevien unionin laajuisten siirtymäsäännösten määrittämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan mukaisesti annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/331, jäljempänä, komission ilmaisjakoasetus, liitteessä VII olevassa 2 kohdassa tarkoitettuja menetelmiä tietojen yksilöimistä, keräämistä ja käsittelyä varten, jotka jo ovat käytettävissä laitoksissa historiallisten tietojen tietokokonaisuuksia varten tai tarkkailumenetelmiä tiettyä tietokokonaisuutta varten hyväksytyn tarkkailumenetelmäsuunnitelman perusteella;

2) akkreditoimaton laboratorio, laboratoriota, jonka asiaankuuluvia analyysimenetelmiä ei ole akkreditoitu standardin EN ISO/IEC 17025 mukaisesti.

3 §
Ilmaisjaon tarkkailumenetelmäsuunnitelman muuttaminen

Komission ilmaisjakoasetuksen 9 artiklan mukaiset ilmoitukset ilmaisjaon tarkkailumenetelmäsuunnitelman suunnitelluista muutoksista tehdään päästökauppaviranomaisen sähköisessä asiointijärjestelmässä. Toiminnanharjoittajan tulee tarkkailla laitoksen toimintaa päästökauppaviranomaisen hyväksymän ilmaisjaon tarkkailumenetelmäsuunnitelman mukaan, jos kyseessä on komission ilmaisjakoasetuksen 9 artiklan mukainen tarkkailusuunnitelman merkittävä muutos. Jos toiminnanharjoittajan ilmoittama muutos ei ole merkittävä, toiminnanharjoittajan tulee tarkkailla laitoksen toimintaa päästökauppaviranomaisen sähköiseen asiointijärjestelmään antamansa ilmoituksen mukaan.

4 §
Kevennetyt määritysmenetelmät

Toiminnanharjoittaja voi hakea päästökauppaviranomaisen hyväksyntää komission ilmaisjakoasetuksen mukaisesti kevennettyjen määritysmenetelmien soveltamiseen, jos erityisten määritysmenetelmien soveltaminen ei ole teknisesti mahdollista tai niistä aiheutuu kohtuuttomia kustannuksia komission ilmaisjakoasetuksen liitteessä VII olevan 4 kohdan mukaisesti. Lisäksi hyväksyntää voidaan hakea kevennettyjen määritysmenetelmien soveltamiseen yksinkertaistetun epävarmuustarkastelun perusteella komission ilmaisjakoasetuksen 7 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti. Päästökauppaviranomainen arvioi kevennettyjen määritysmenetelmien soveltamisen ehtojen täyttymisen ja joko hyväksyy tai hylkää kevennettyjen määritysmenetelmien soveltamisen.

Päästökauppaviranomainen voi hyväksyessään kevennetyt menetelmät antaa lisäehtoja niiden soveltamiselle ja seurannalle. Kohtuuttomia kustannuksia määritettäessä päästökauppaviranomainen voi tarvittaessa määrittää sovellettavan korkokannan.

Sen lisäksi mitä komission ilmaisjakoasetuksen 9 artiklassa säädetään tarkkailumenetelmäsuunnitelmaan tehtävistä muutoksista ja niiden ilmoittamisesta, kevennettyjä määritysmenetelmiä soveltavan toiminnanharjoittajan on arvioitava vuosittain täyttyvätkö kevennettyjen määritysmenetelmien soveltamisen ehdot komission ilmaisjakoasetuksen mukaisesti.

5 §
Akkreditoimattomien laboratorioiden käyttö

Toiminnanharjoittaja voi komission ilmaisjakoasetuksen nojalla liitteessä VII olevan 6 kohdan 1 alakohdan mukaisesti käyttää toteutettaviin laboratorioanalyyseihin akkreditoimatonta laboratoriota, jos se voi osoittaa päästökauppaviranomaisen hyväksymällä tavalla akkreditoidun laboratorion käytön olevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2003/87/EY tarkoitetusta kasvihuonekaasupäästöjen tarkkailusta ja raportoinnista annetun komission asetuksen (EU) N:o 601/2012 34 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla teknisesti mahdotonta tai johtavan kohtuuttomiin kustannuksiin. Käytettävän akkreditoimattoman laboratorion tulee täyttää standardin EN ISO/IEC 17025 mukaiset vaatimukset, mikä on osoitettava kansallisen akkreditointielimen suorittamalla arvioinnilla ja siitä antamallaan lausunnolla.

Edellä 2 momentissa tarkoitettu arviointi on voimassa kahden vuoden ajan lausunnon antamisesta.

6 §
Yksinkertaistetut vaatimukset tiettyjä laboratorioanalyysejä varten

Toiminnanharjoittaja voi hakea päästökauppaviranomaisen hyväksyntää yksinkertaistettujen vaatimusten soveltamiseen tiettyjä laboratorioanalyysejä varten komission ilmaisjakoasetuksen liitteessä VII olevan 6 kohdan 2 alakohdan mukaisesti, jos komission ilmaisjakoasetuksen laboratorioanalyysejä koskevien vaatimusten täyttävien menetelmien käyttö on teknisesti mahdotonta tai johtaisi kohtuuttomiin kustannuksiin. Päästökauppaviranomainen joko hylkää tai hyväksyy yksinkertaistettujen vaatimusten soveltamisen ja voi tarvittaessa asettaa lisäehtoja niiden soveltamiselle.

Saatuaan hyväksynnän yksinkertaistettujen vaatimusten soveltamiselle, toiminnanharjoittajan on arvioitava vuosittain täyttyvätkö komission ilmaisjakoasetuksen mukaiset ehdot niiden soveltamiselle.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä marraskuuta 2019.

Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 2019

Elinkeinoministeri
Katri Kulmuni

Erityisasiantuntija
Mikko Paloneva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.