1045/2019

Helsingissä 22 päivänä lokakuuta 2019

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen 3 muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun ministeriön asetuksen (1370/2004) liite 3, sellaisena kuin se on asetuksessa 203/2016, seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä marraskuuta 2019.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 2017/625 (32017R0625); EUVL N:o L 95, 7.4.2017, s. 1–142
komission päätös 2007/275/EY (32007D0275); EUVL N:o L 116, 4.5.2007, s. 9

Helsingissä 22 päivänä lokakuuta 2019

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Eläinlääkintöneuvos
Hentriikka Kontio

Liite 3

ELÄINLÄÄKINNÄLLISEN RAJATARKASTUKSEN ALAISET ELINTARVIKKEET JA MUUT TUOTTEET SEKÄ TARKASTUKSEN ULKOPUOLELLE JÄÄVÄT TUONTIERÄT

A. ELINTARVIKKEET JA MUUT TUOTTEET, JOILLE TEHDÄÄN ELÄINLÄÄKINNÄLLINEN RAJATARKASTUS

Tämän asetuksen määräyksiä sovelletaan

1. rajatarkastusasemilla neuvoston direktiivien 91/496/ETY ja 97/78/EY nojalla tarkastettavia eläimiä ja tuotteita koskevista luetteloista annetun komission päätöksen 2007/275/EY liitteessä I lueteltuihin elintarvikkeisiin ja muihin tuotteisiin yhdistelmätuotteita lukuun ottamatta; ja

2. yhdistelmätuotteisiin siten kuin rajatarkastusasemalla suoritettavan virallisen valvonnan kohteena olevista elintarvikesekoituksista annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (1044/2019) säädetään.

B. TUONTIERÄT, JOILLE EI TEHDÄ ELÄINLÄÄKINNÄLLISTÄ RAJATARKASTUSTA

Tämän asetuksen määräyksiä ei sovelleta

1. eläinperäisiä tuotteita sisältävien henkilökohtaisten lähetysten tuonnista yhteisöön ja asetuksen (EY) N:o 136/2004 muuttamisesta annetun komission asetuksen (EY) N:o 206/2009 2 artiklan mukaisiin elintarvikkeisiin ja muihin tuotteisiin;

2. diplomaattisten edustustojen tai diplomaattisia oikeuksia nauttivien kansainvälisten järjestöjen omaan käyttöön tuotaviin elintarvikkeisiin ja muihin tuotteisiin; ja

3. kansainvälistä liikennettä harjoittavissa kuljetusvälineissä oleviin elintarvikkeisiin, jotka on tarkoitettu miehistön ja matkustajien käyttöön sillä edellytyksellä, että niitä ei tuoda unionin alueelle. Jos tässä kohdassa tarkoitetut elintarvikkeet puretaan kuljetusvälineestä, ne on hävitettävä tai toimitettava käytettäväksi muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta (sivutuoteasetus) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/2009 mukaisesti. Elintarvikkeet voidaan kuitenkin siirtää samalla tullialueella suoraan yhdestä kansainvälistä liikennettä harjoittavasta kuljetusvälineestä toiseen tullin valvonnassa.

C. NÄYTE-ERÄT

Niistä näytteeksi tuotavista tuotteista, joille ei tehdä eläinlääkinnällistä rajatarkastusta, säädetään muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/2009 täytäntöönpanosta sekä neuvoston direktiivin 97/78/EY täytäntöönpanosta tiettyjen näytteiden ja tuotteiden osalta, jotka vapautetaan kyseisen direktiivin mukaisista eläinlääkärintarkastuksista rajatarkastusasemilla annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 142/2011.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.