1044/2019

Helsingissä 22 päivänä lokakuuta 2019

Maa- ja metsätalousministeriön asetus rajatarkastusasemalla suoritettavan virallisen valvonnan kohteena olevista elintarvikesekoituksista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta annetun lain (1192/1996) 2 ja 5 §:n sekä 30 §:n 2 momentin nojalla, sellaisina kuin niistä ovat 2 ja 5 § osaksi laissa 397/1998:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään rajatarkastusasemalla suoritettavan virallisen valvonnan kohteena olevista Euroopan unionin ulkopuolisista maista, jäljempänä kolmannet maat, Suomeen tuotavista elintarvikesekoituksista. Tämä asetus koskee myös kolmannesta maasta Suomen alueen kautta toiseen Euroopan unionin jäsenvaltioon tai kolmanteen maahan kuljetettaviin sekä ulkomaanliikenteen muonitukseen tuotaviin elintarvikesekoituksiin kohdistettavaa virallista valvontaa.

2 §
Soveltamisalan rajaukset

Tätä asetusta ei sovelleta tuotaessa elintarvikesekoituksia sellaisesta kolmannesta maasta, jolla on Euroopan unionin lainsäädäntöön tai Euroopan unionin kanssa tehtyyn sopimukseen perustuva oikeus toimia unionin sisämarkkinoilla.

3 §
Suhde muuhun lainsäädäntöön

Rajatarkastusasemalla suoritettavan virallisen valvonnan kohteena olevien elintarvikesekoitusten virallisesta valvonnasta säädetään virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012, (EU) N:o 652/2014, (EU) 2016/429 ja (EU) 2016/2031, neuvoston asetusten (EY) N:o 1/2005 ja (EY) N:o 1099/2009 ja neuvoston direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EY muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004, neuvoston direktiivien 89/608/ETY, 89/662/ETY, 90/425/ETY, 91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EY ja 97/78/EY ja neuvoston päätöksen 92/438/ETY kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2017/625 (virallista valvontaa koskeva asetus) ja sen nojalla annetuissa täytäntöönpanosäädöksissä.

Elintarvikesekoitusten tuonnille asetetuista vaatimuksista säädetään todistuksia koskevista vaatimuksista tiettyjen elintarvikesekoitusten tuonnissa unioniin ja kuljetuksessa unionin kautta sekä päätöksen 2007/275/EY ja asetuksen (EY) N:o 1162/2009 muuttamisesta annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 28/2012.

4 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) elintarvikesekoituksella Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä siltä osin kuin on kyse tiettyjen ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinten ja tavaroiden lähetysten unioniin tuloa koskevista vaatimuksista annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/625 2 artiklan 14 kohdassa tarkoitettua elintarvikesekoitusta;

2) lihavalmisteella eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteen I 7.1 kohdassa tarkoitettua lihavalmistetta;

3) meijerituotteella eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteen I 7.2 kohdassa tarkoitettua meijerituotetta sekä mainitun asetuksen liitteen III jakson IX 2 kohdassa tarkoitettua ternimaitotuotetta;

4) jalostetuilla tuotteilla eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteen I 7 kohdassa lueteltuja jalostettuja tuotteita.

5 §
Rajatarkastusasemalla suoritettavan virallisen valvonnan kohteena olevat elintarvikesekoitukset

Rajatarkastusasemilla tarkastettavia elintarvikesekoituksia koskevista luetteloista annetun komission päätöksen 2007/275/EY liitteessä I mainittuihin elintarvikesekoituksiin on kohdistettava rajatarkastusasemalla suoritettavaa virallista valvontaa, jollei jäljempänä toisin säädetä.

Rajatarkastusasemalla suoritettavaa virallista valvontaa on kuitenkin aina kohdistettava 1 momentissa tarkoitettuihin elintarvikesekoituksiin, jos kyseiset elintarvikesekoitukset:

1) sisältävät lihavalmisteita;

2) sisältävät vähintään puolet muita eläinperäisiä jalostettuja tuotteita kuin lihavalmisteita; tai

3) sisältävät alle puolet meijerituotteita, jos lopputuotteet eivät täytä 6 §:ssä säädettyjä vaatimuksia.

6 §
Rajatarkastusasemalla suoritettavasta virallisesta valvonnasta vapautetut elintarvikesekoitukset

Edellä 5 §:n 1 momentissa säädetystä poiketen seuraavat elintarvikesekoitukset, jotka eivät sisällä lihavalmisteita, on vapautettu rajatarkastusasemalla suoritettavasta virallisesta valvonnasta:

1) elintarvikesekoitukset, jotka sisältävät alle puolet jotain muuta jalostettua tuotetta kuin lihavalmistetta edellyttäen, että kyseiset elintarvikesekoitukset:

a) säilyvät huoneenlämmössä tai on valmistettaessa selvästi täysin kypsennetty tai lämpökäsitelty koko sisältönsä osalta siten, että kaikki raakatuotteet on denaturoitu;

b) on varustettu selvillä merkinnöillä, joiden mukaisesti ne on tarkoitettu ihmisravinnoksi;

c) on pakattu turvallisesti tai suljettu puhtaisiin astioihin; ja

d) on varustettu kaupallisella asiakirjalla ja jäsenvaltion virallisella kielellä olevalla merkinnällä siten, että asiakirja ja merkintä antavat yhdessä tiedot elintarvikesekoituksen luonteesta ja määrästä sekä pakkausten määrästä, alkuperämaasta, valmistajasta ja ainesosista; tai

2) rajatarkastusasemilla tarkastettavia elintarvikesekoituksia koskevista luetteloista annetun komission päätöksen 2007/275/EY liitteessä II luetellut elintarvikesekoitukset.

Elintarvikesekoituksiin sisältyvien meijerituotteiden tulee olla peräisin eläinten terveyttä ja kansanterveyttä sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista ihmisravinnoksi tarkoitettujen raakamaidon, maitotuotteiden, ternimaidon ja ternimaitotuotteiden Euroopan unionin alueelle tuontia varten annetun komission asetuksen (EU) No 605/2010 liitteessä I luetelluista maista, ja meijerituotteen tulee olla käsitelty kyseisessä asetuksessa mainitulta tuontimaalta vaaditulla tavalla.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä marraskuuta 2019.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 2017/625 (32017R0625); EUVL N:o L 95, 7.4.2017, s. 1–142
komission päätös 2007/275/EY (32007D0275); EUVL N:o L 116, 4.5.2007, s. 9

Helsingissä 22 päivänä lokakuuta 2019

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Eläinlääkintöneuvos
Hentriikka Kontio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.