1023/2019

Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 2019

Valtioneuvoston kanslian asetus valtioneuvoston kanslian työjärjestyksestä annetun valtioneuvoston kanslian asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston kanslian päätöksen mukaisesti

kumotaan valtioneuvoston kanslian työjärjestyksestä annetun valtioneuvoston kanslian asetuksen (162/2015) 6 §:n 4 momentti ja 9 §, sellaisena kuin niistä on 9 § osaksi asetuksessa 731/2017, sekä

muutetaan 5 §, 6 §:n 1 ja 3 momentti, 8, 13, 34, 37 ja 38 §, 41 §:n 3 momentti sekä 43 §:n 7 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 5 § osaksi asetuksessa 731/2017, 6 §:n 3 momentti asetuksessa 758/2019, 8 § asetuksessa 731/2017, 13 § asetuksessa 786/2018 sekä 34 ja 37 § ja 43 §:n 7 momentti asetuksessa 842/2016, seuraavasti:

5 §
Valtioneuvoston hallintoyksikön tehtävät

Valtioneuvoston hallintoyksikön tehtävänä on valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteiset hallinto- ja palvelutehtävät.

Valtioneuvoston hallintoyksikkö hoitaa lisäksi muut sellaiset asiat, joiden on katsottava kuuluvan valtioneuvoston kanslian toimialan tehtävien hoitamiseen ja jotka eivät kuulu jollekin toiselle osastolle tai osastoihin kuulumattomalle yksikölle.

6 §
Valtioneuvoston hallintoyksikön organisaatio

Valtioneuvoston hallintoyksikössä on tietotoimiala, sisäisen viestinnän ja tietotuen toimiala, käännös- ja kielitoimiala, tila- ja virastopalveluyksikkö sekä kehittämistoiminto.


Tila- ja virastopalveluyksikössä on neljä virastopalveluryhmää, toimitilaryhmä, edustustilaryhmä ja kuljetusryhmä.


8 §
Tila- ja virastopalveluyksikön tehtävät

Tila- ja virastopalveluyksikön tehtävänä on:

1) valtioneuvoston ja sen ministeriöiden kotimaan toimitilojen ja edustustilojen tilahallinto ja niihin liittyvät palvelut;

2) virastopalvelut;

3) kuljetuspalvelut.

13 §
Osastoihin kuulumattomien yksiköiden tehtävät

Valtioneuvoston kansliassa on osastoihin kuulumattomina yksikköinä henkilöstöyksikkö, istuntoyksikkö, talousyksikkö sekä valmiusyksikkö.

Henkilöstöyksikön tehtävänä on:

1) valtioneuvoston kanslian henkilöstöhallinto;

2) valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisen henkilöstösuunnittelun ja henkilöstön haku- ja nimittämismenettelyjen ohjaus ja yhteensovittaminen sekä muut yhteisen henkilöstöhallinnon tehtävät;

3) valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteinen henkilöstön kehittäminen ja sen ohjaus ja yhteensovittaminen sekä yhteisten koulutusten järjestäminen.

Istuntoyksikön tehtävänä on:

1) hallituksen ja eduskunnan työn yhteensovittaminen ja muut niiden väliset yhteydet;

2) hallituksen vaihdokseen ja työskentelyyn liittyvät toimenpiteet;

3) hallituksen vuosikertomus;

4) valtioneuvoston päätöksentekomenettelyt ja käytännön järjestelyt;

5) valtioneuvoston yleisistuntojen ja tasavallan presidentin esittelyjen järjestäminen;

6) lainsäädännön arviointineuvoston tuki;

7) hallituksen lainsäädäntösuunnitelma;

8) tasavallan presidentin kansliaa koskevat lainsäädäntöasiat;

9) tasavallan presidentin annettavaksi säädetyt arvonimiasiat;

10) valmiuslain käyttöönottoon valtioneuvostossa liittyvät yleiset kysymykset.

Talousyksikön tehtävänä on:

1) valtioneuvoston kanslian taloushallinto;

2) valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisen toiminta- ja taloussuunnittelun ohjaus, kehittäminen ja yhteensovittaminen;

3) valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisen taloushallinnon ohjaus, kehittäminen ja yhteensovittaminen;

4) valtioneuvoston ja sen ministeriöiden hankintatoimen ohjaus, kehittäminen ja yhteensovittaminen;

5) valtioneuvoston ja sen ministeriöiden matkahallinnon ohjaus, kehittäminen ja yhteensovittaminen;

6) puoluetukien myöntämiseen liittyvät asiat.

Valmiusyksikön tehtävänä on:

1) valtioneuvoston yhteisen tilannekuvan kokoaminen ja poikkihallinnollinen kokonaisturvallisuusanalyysi;

2) hybridianalyysi;

3) häiriötilanteiden hallinnan yleinen yhteensovittaminen;

4) valtioneuvoston yhteinen poikkeusoloihin ja häiriötilanteisiin varautuminen;

5) valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisen turvallisuuden ja tietoturvallisuuden ohjaus ja yhteensovittaminen;

6) valtioneuvoston ja sen ministeriöiden turvallisuuspalvelut.

34 §
Valtioneuvoston hallintoyksikön päällikön ratkaisuvalta

Sen lisäksi mitä muualla on säädetty, valtioneuvoston hallintoyksikön päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) muita kuin laajakantoisia ja merkittäviä valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisiä hallinto- ja palvelutehtäviä;

2) muita kuin laajakantoisia ja merkittäviä valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisiä hallinto- ja palvelutehtäviä koskevia hallintopäätöksiä ja sopimuksia.

37 §
Henkilöstöyksikön päällikön ratkaisuvalta

Sen lisäksi mitä muualla on säädetty, henkilöstöyksikön päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) lomakorvauksen maksamista;

2) vuosilomaoikeudesta päättämistä;

3) palkkioiden maksatusta;

4) sairauden todentamista viranomaisen hyväksymällä luotettavalla tavalla;

5) tarkentavaa virkaehtosopimusta;

6) virkamiesten palvelussuhteen ehtoja ja palkkausta, jotka voidaan ratkaista tarkentavan virkaehtosopimuksen nojalla;

7) ministeriön virkamiesten määräämistä valtion virkamieslain 19 §:ssä tarkoitettuihin tarkastuksiin ja tutkimuksiin;

8) muun kuin osaston päällikön ja osastoihin kuulumattoman yksikön päällikön sivutoimilupaa ja -ilmoitusta.

38 §
Määrärahojen käyttö

Alivaltiosihteerin päätöksellä sisäisessä budjetissa osoitettujen määrärahojen käytön ratkaisee päätöksen mukaisesti osaston päällikkö, osastoihin kuulumattoman yksikön päällikkö, toimialajohtaja, yksikön päällikkö, ryhmäpäällikkö tai muu sisäisessä budjetissa päätetty virkamies.

41 §
Nimittäminen

Henkilöstöyksikön päällikkö ratkaisee enintään vaativuusluokkaan 12 kuuluvan virkamiehen nimittämisen sekä toimeksiantoja ja muista vastaavia suorituksia koskevat palkkiot.


43 §
Virkamatkat

Talousyksikön päällikkö hyväksyy pääministerin, ministerin, pääministerin toimikaudeksi nimitetyn valtiosihteerin, pääministerin ja ministerin erityisavustajan ja alivaltiosihteerin matkalaskun. Lisäksi talousyksikön päällikkö hyväksyy Eurooppa-neuvoston valtuuskuntien virkamiesjäsenten matkalaskut. Alivaltiosihteeri hyväksyy osaston päällikön ja osastoihin kuulumattoman yksikön päällikön matkalaskun. Osaston päällikkö hyväksyy toimialajohtajan ja yksikön päällikön matkalaskut. Toimialajohtaja hyväksyy toimialansa yksikön päällikön matkalaskut. Osastoihin kuulumattoman yksikön päällikkö hyväksyy yksikön virkamiesten matkalaskut. Yksikön päällikkö hyväksyy yksikön virkamiesten matkalaskut. Niissä yksiköissä, jotka on jaettu ryhmiin, matkalaskun hyväksyy ryhmäpäällikkö.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2019. Sen 6 §:n 3 momentti tulee kuitenkin voimaan 2 päivänä joulukuuta 2019.

Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 2019

Pääministeri
Antti Rinne

Alivaltiosihteeri
Timo Lankinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.