1010/2019

Helsingissä 11 päivänä lokakuuta 2019

Valtiovarainministeriön asetus veronkannosta

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään veronkantolain (11/2018), varainsiirtoverolain (931/1996) 33 §:n 3 momentin ja oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain (768/2016) 34§:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä on varainsiirtoverolain 33 §:n 3 momentti laissa 18/2018:

1 §
Verojen kantoerät

Verot kannetaan yhdessä tai useammassa erässä. Useammassa erässä kannettavat verot kannetaan saman suuruisina erinä, jos 2 §:ssä tarkoitetusta veron alentamisesta ei muuta johdu. Veron eriin jakamisesta johtuva jakojäännös sisällytetään veron ensimmäiseen erään.

Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) mukainen yhteisön ja yhteisetuuden jäännösvero kannetaan yhdessä erässä.

Kiinteistövero ja muiden kuin yhteisöjen ja yhteisetuuksien jäännösvero kannetaan kahdessa erässä, jos veron määrä on 170 euroa tai enemmän. Perintövero ja lahjavero kannetaan kahdessa erässä, jos veron määrä on 500 euroa tai enemmän.

2 §
Muutetun veron kantoerien määräytyminen

Jos vero määrätään muutoksenhaun, verotuksen oikaisun tai päätöksen oikaisun johdosta tai verotukseen tehdään muu vastaava muutos, määrättävä vero on suoritettava yhdessä erässä.

Kun kahdessa erässä kannettavaa veroa on Verohallinnon, verotuksen oikaisulautakunnan tai muutoksenhakuviranomaisen päätöksellä alennettu, veron määrän alennus kohdistetaan ensisijaisesti toiseen kantoerään.

Jos verotus on toimitettu muun lain kuin verotusmenettelystä annetun lain mukaan, verotuksen muutoksesta johtuva veron määrän alennus kohdistetaan molempiin kantoeriin, jos päätös veron määrän alentamisesta on lähetetty verovelvolliselle viimeistään kaksi viikkoa ennen ensimmäisen erän eräpäivää.

Jäännösvero kannetaan yhdessä erässä, jos kannossa maksettava määrä on 85 euroa tai vähemmän. Perintövero ja lahjavero kannetaan yhdessä erässä, jos kannossa maksettava määrä on 250 euroa tai vähemmän.

3 §
Jäännösveron eräpäivät

Yhteisön ja yhteisetuuden jäännösvero on suoritettava viimeistään verovelvollisen verotuksen päättymiskuukautta seuraavan toisen kuukauden kolmantena päivänä.

Muun verovelvollisen kuin yhteisön ja yhteisetuuden jäännösveron ensimmäinen erä on suoritettava viimeistään verovelvollisen verotuksen päättymiskuukautta seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä ja toinen erä verovelvollisen verotuksen päättymiskuukautta seuraavan neljännen kuukauden ensimmäisenä päivänä.

4 §
Verohallinnon määräämien oma-aloitteisten verojen sekä eräiden laiminlyöntimaksujen ja myöhästymismaksujen eräpäivä

Verohallinnon määräämät veronkantolain (11/2018) 7 §:ssä tarkoitetut verot ja maksut sekä oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain (768/2016) 39 §:ssä tarkoitettu laiminlyöntimaksu sekä Suomeen suoritettava arvonlisävero, johon sovelletaan arvonlisäverolain (1501/1993) 12 a luvussa tarkoitettua erityisjärjestelmää, erääntyvät maksettaviksi seuraavana yleisenä eräpäivänä sen jälkeen, kun veron tai maksun määräämisestä on kulunut kolme viikkoa.

Verohallinnon määräämät muut kuin veronkantolain 7 §:ssä tarkoitetut oma-aloitteiset verot erääntyvät maksettaviksi viimeistään kolmen viikon kuluttua veron määräämisestä.

Oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 35 §:ssä tarkoitettu myöhästymismaksu erääntyy maksettavaksi veronkantolain 70 §:ssä tarkoitetulle yhteenvedolle merkitsemistä seuraavana toisena yleisenä eräpäivänä.

5 §
Kiinteistöveron eräpäivät

Kiinteistöveron ensimmäinen erä on suoritettava viimeistään verovelvollisen verotuksen päättymiskuukautta seuraavan toisen kuukauden kuudentena päivänä ja toinen erä verovelvollisen verotuksen päättymiskuukautta seuraavan neljännen kuukauden kuudentena päivänä.

6 §
Perintöveron ja lahjaveron eräpäivät

Perintöveron ja lahjaveron ensimmäinen erä on suoritettava viimeistään perintöverotuksen tai lahjaverotuksen toimittamispäivää seuraavan neljännen kuukauden ensimmäisenä päivänä. Toinen erä on suoritettava viimeistään perintöverotuksen tai lahjaverotuksen toimittamispäivää seuraavan kuudennen kuukauden ensimmäisenä päivänä.

Jos veron maksamiseen on perintö- ja lahjaverolain (378/1940) 56 §:n nojalla myönnetty pidennystä, ensimmäinen erä on suoritettava viimeistään perintöverotuksen tai lahjaverotuksen toimittamispäivää seuraavan seitsemännen kuukauden ensimmäisenä päivänä. Jos mainitun pykälän 4 momentista ei muuta johdu, jäljellä olevat erät on suoritettava vuoden välein edellisen erän eräpäivästä siten, että viimeinen erä suoritetaan viimeistään sen kalenterikuukauden ensimmäisenä päivänä, joka alkaa lähinnä yhdeksän ja puolen vuoden kuluttua perintöverotuksen tai lahjaverotuksen toimittamispäivästä. Se osa perintöveroa tai lahjaveroa, jolle pidennystä ei ole myönnetty, maksetaan tämän pykälän 1 momentin mukaisesti.

7 §
Muutetun veron eräpäivä

Verotuksen muutoksen johdosta määrättävä vero on suoritettava viimeistään viiden viikon kuluttua veron määräämisestä. Veron eräpäivä saa kuitenkin olla aikaisintaan kuukauden kuluttua verovelvolliselle verovuodelta määrätyn jäännösveron tai kiinteistöveron viimeisen erän eräpäivästä.

Verotuksen muutoksen johdosta määrättävä perintövero ja lahjavero on suoritettava viimeistään veron määräämistä seuraavan kolmannen kalenterikuukauden ensimmäisenä päivänä. Eräpäivä saa kuitenkin olla aikaisintaan 6 §:n 1 momentissa tarkoitetun toisen erän maksukuukautta seuraavan kuukauden ensimmäinen päivä. Jos veron maksamiselle on perintö- ja lahjaverolain 56 §:n nojalla myönnetty pidennystä, verotuksen uudelleen toimittamisen johdosta maksettavaksi määrätty vero suoritetaan tämän asetuksen 6 §:n 2 momentin mukaan.

Veronkantolain 7 §:ssä tarkoitetun oma-aloitteisen veron ja maksun muuttuneen määrän erääntymisessä noudatetaan tämän asetuksen 4 §:n 1 ja 3 momenttia sekä 8 §:ää. Muun kuin veronkantolain 7 §:ssä tarkoitetun oma-aloitteisen veron muuttuneen määrän erääntymisessä noudatetaan tämän asetuksen 4 §:n 2 momenttia.

8 §
Takaisin perittävän virheellisesti palautetun määrän eräpäivä

Veronkantolain 34 §:ssä tarkoitettu takaisin perittävä virheellisesti palautettu määrä erääntyy maksettavaksi seuraavana yleisenä eräpäivänä sen jälkeen, kun päätöksen tekemisestä on kulunut kolme viikkoa.

9 §
Veronpalautuksen maksaminen

Tuloverolain (1535/1992) 3 §:ssä tarkoitetulle yhteisölle ja 5 §:ssä tarkoitetulle yhteisetuudelle tulevan veronpalautuksen maksupäivä on verovelvollisen verotuksen päättymiskuukautta seuraavan toisen kuukauden viides päivä.

Muulle verovelvolliselle kuin yhteisölle tai yhteisetuudelle tulevan veronpalautuksen maksupäivä on verovelvollisen verotuksen päättymiskuukautta seuraavan toisen kuukauden kolmas päivä.

Veronpalautus katsotaan maksetuksi sinä päivänä, jona se veloitetaan Verohallinnon tililtä.

10 §
Veron eräpäivän ja veronpalautuksen maksupäivän määräytyminen

Jos veron eräpäivä tai veronpalautuksen maksupäivä ei ole pankkipäivä, eräpäivä tai maksupäivä on seuraava ensimmäinen pankkipäivä.

11 §
Maksaminen ilman kuluja

Verot voidaan maksaa ilman maksamisesta aiheutuvia lisäkustannuksia niiden luottolaitosten tai muiden maksuliikettä hoitavien yhteisöjen maksuja vastaanottaviin toimipisteisiin, joiden kanssa valtio on tehnyt tällaisen sopimuksen suoritusten vastaanottamisesta. Ahvenanmaan maakunnassa verot voidaan maksaa Ahvenanmaan valtionvirastoon.

12 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2019.

Asetuksen 5 §:ää sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta 2020 toimitettavassa kiinteistöverotuksessa. Verovuodelta 2019 ja sitä aikaisemmilta verovuosilta toimitettavassa kiinteistöverotuksessa sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 11 päivänä lokakuuta 2019

Valtiovarainministeri
Mika Lintilä

Erityisasiantuntija
Pertti Nieminen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.