971/2019

Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2019

Sisäministeriön asetus rajavartiolaitokseen palvelussuhteessa olevan virkamiehen ulkomaanedustuksen korvauksista annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta

Sisäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan rajavartiolaitokseen palvelussuhteessa olevan virkamiehen ulkomaanedustuksen korvauksista annetun sisäasiainministeriön asetuksen (776/2008) 6, 8, 10, 12, 13 a, 14, 15 ja 20 § sekä liite, sellaisina kuin niistä ovat 6, 10, 12, 13 a, 14 ja 15 § asetuksessa 639/2011 sekä 8 §:n suomenkielinen sanamuoto osaksi asetuksessa 262/2012 ja liite asetuksessa 262/2012, seuraavasti:

6 §
Varustautumiskorvaus

Varustautumiskorvauksen määrä on liitteessä. Korvausta maksetaan tästä määrästä:

1) 100 prosenttia, jos virkamies määrätään ulkomaanedustukseen ensimmäisen kerran tai edellisestä korvaukseen oikeuttaneesta siirtopäivästä on kulunut vähintään kymmenen vuotta;

2) 90 prosenttia, jos edellisestä korvaukseen oikeuttaneesta siirtopäivästä on kulunut vähintään yhdeksän vuotta;

3) 80 prosenttia, jos edellisestä korvaukseen oikeuttaneesta siirtopäivästä on kulunut vähintään kahdeksan vuotta;

4) 70 prosenttia, jos edellisestä korvaukseen oikeuttaneesta siirtopäivästä on kulunut vähintään seitsemän vuotta;

5) 60 prosenttia, jos edellisestä korvaukseen oikeuttaneesta siirtopäivästä on kulunut vähintään kuusi vuotta;

6) 50 prosenttia, jos edellisestä korvaukseen oikeuttaneesta siirtopäivästä on kulunut vähintään viisi vuotta;

7) 40 prosenttia, jos edellisestä korvaukseen oikeuttaneesta siirtopäivästä on kulunut vähintään neljä vuotta;

8) 30 prosenttia, jos edellisestä korvaukseen oikeuttaneesta siirtopäivästä on kulunut vähintään kolme vuotta.

Edellä 1 momentin mukaisesti määräytyvästä korvauksesta vähennetään 50 prosenttia, jos virkamiehen toimikauden pituus on vähemmän kuin 18 kuukautta. Jos varustautumiskorvaus on maksettu tämän momentin mukaisesti alennettuna, se otetaan huomioon myöhempien korvausten määräytymisessä vain vastaavalta osalta.

Edellä 1 ja 2 momentissa säädettyä korvausta korotetaan 20 prosentilla, jos puoliso seuraa mukana, ja 10 prosentilla jokaisesta mukana seuraavasta lapsesta. Korotus maksetaan, jos perheenjäsen muuttaa virkamiehen asemapaikalle kuuden kuukauden kuluessa virkamiehen toimikauden alkamisesta ja asuu samassa taloudessa virkamiehen kanssa vähintään 11 kuukautta.

8 §
Muuttokorvaus

Muuttokorvauksen sekä sen puoliso- ja lapsikorotuksen määrä ovat liitteessä. Rajavartiolaitoksen esikunta määrää kuitenkin muuttokorvauksesta, jos virkamies muuttaa:

1) kalustettuun asuntoon;

2) asemapaikan sisällä;

3) muualta kuin Helsingistä.

10 §
Asuntokorvaus ja asunnon kalustus

Asuntokorvauksena maksetaan asunnon vuokra, lämmitys-, vesi-, kaasu- ja sähkömaksut, autopaikan maksu sekä muut virkamiehen asumiseen välittömästi liittyvät välttämättömät kohtuulliset kustannukset.

Asuntokorvauksena maksetaan myös asunnon vaihdosta johtuvat muuttokustannukset.

Jos virkamiehen toimikausi edustustossa kestää vähintään 18 kuukautta, virkamiehelle osoitetaan kalustamaton asunto. Alle 18 kuukauden toimikaudella virkamiehelle osoitetaan kalustettu asunto. Rajavartiolaitoksen esikunta voi kuitenkin päättää poikkeuksista edellä säädettyyn pääsääntöön, jos siihen on asuntojen saatavuudesta johtuvia tai muita erityisiä syitä.

Asuntokorvauksena maksettavien vuokrien enimmäismääriin (vuokrakatto) asemapaikoittain sovelletaan, mitä ulkomaanedustuksen korvauksista annetussa ulkoasiainministeriön asetuksessa säädetään vuokrakatosta ilman kotiedustusta. Mahdollinen autopaikan maksu sisältyy vuokrakattoon.

12 §
Koulutuskorvaus

Koulutuskorvauksena maksetaan koulun kirjoittautumis-, lukukausi-, oppilasvakuutus- ja koulukuljetusmaksut sekä muut välttämättömät kustannukset.

Lisäksi maksetaan kouluruokailun kulut, jos ne eivät sisälly lukukausimaksuun, kuitenkin enintään 1 050 euroa lukuvuodelta kutakin lasta kohden. Jos lapsi ei osallistu kouluruokailuun, maksetaan ruokailukustannusten tukena 525 euroa lukuvuodelta. Jos korvauksella katetaan vain osa lukuvuotta, sen suuruus on vastaava osa koko lukuvuoden korvauksesta.

Perusopetuksessa tarvittavan oppimateriaalin hankintaa varten virkamiehelle maksetaan kutakin lasta kohden 370 euroa lukuvuodessa, jos oppimateriaalikustannukset eivät sisälly lukukausimaksuun.

Lukio- tai ammatillisesta perusopetuksesta aiheutuvat kustannukset maksetaan, jos lapsi ei ole suorittanut suomalaisen koulujärjestelmän mukaista lukion tai ammatillisen oppilaitoksen oppimäärää.

13 a §
Päivähoitokorvaus

Päivähoitokorvauksena maksetaan päivähoitopaikan perimät hoitomaksut ja vastaavat välttämättömät maksut korvauksen enimmäismäärään asti siltä osin kuin ne ylittävät omavastuuosuuden.

Päivähoitokorvauksen omavastuuosuus on 3 100 euroa vuodessa ja omavastuuosuuden ylittävä enimmäismäärä 7 400 euroa vuodessa hoidon aloittamisesta lukien.

Päivähoitokorvausta maksetaan myös alle kolmevuotiaan lapsen päivähoidosta. Korvausta ei kuitenkaan makseta alle kolmevuotiaan lapsen päivähoidosta, jos virkamiehellä tai puolisolla on oikeus saada kyseisen lapsen osalta lasten kotihoidon tukea.

Lapsen muuttaessa pois asemapaikalta tai siirtyessä koulutuskorvauksen piiriin omavastuuosuus ja korvauksen enimmäismäärä kyseiseltä jaksolta lasketaan suhteellisesti vastaavalta osalta vuosittaisesta määrästä.

14 §
Muuttomatkakorvaus

Euroopan alueella muuttomatkasta voidaan maksaa korvaus oman kulkuneuvon käyttämisen perusteella, vaikka se ei olisikaan edullisin matkan tekotapa. Lapsen muuttomatkan osalta päiväraha on 50 prosenttia virkamiehelle maksettavasta määrästä. Muilta osin virkamiehen ja perheenjäsenten muuttomatkakorvaus maksetaan valtion matkustussäännön mukaisesti. Yli 20 tuntia kestävällä lentomatkalla on lisäksi oikeus majoituskustannusten korvaukseen yhdestä yöpymisestä matkan aikana.

15 §
Kotilomamatkakorvaus

Kotilomamatkakorvaus maksetaan yhdestä edestakaisesta matkasta kutakin täyttä vuoden ajanjaksoa kohden toimikauden alkamisesta sekä lisäksi yhdestä matkasta, jos toimikauden pituus ylittää vuoden ajanjaksot vähintään yhdeksällä kuukaudella. Peräkkäiset toimikaudet eri edustustoissa lasketaan yhteen.

Korvauksena maksetaan matkustamiskustannukset edestakaisesta matkasta Suomeen soveltuvin osin valtion matkustussäännön mukaisesti, ei kuitenkaan paikallisia matkustamiskustannuksia. Yli 20 tuntia kestävällä lentomatkalla on lisäksi oikeus majoituskustannusten korvaukseen yhdestä yöpymisestä matkan aikana.

20 §
Sotilaseläke

Tässä asetuksessa tarkoitettuun Rajavartiolaitoksen rajavalvonta-asiantuntijan tehtävään tai vastaavaan kansainväliseen asiantuntijatehtävään määrätyn Rajavartiolaitoksen sotilasvirassa olevan virkamiehen sotilaseläkkeestä säädetään julkisten alojen eläkelaissa (81/2016).


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2019.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa alkaneisiin ulkomaanpalvelussuhteisiin sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Muuttomatkakorvausta ja olosuhdekorvausta koskevia säännöksiä sovelletaan kuitenkin myös ennen tämän asetuksen voimaantuloa alkaneisiin ulkomaanpalvelusuhteisiin.

Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2019

Sisäministeri
Maria Ohisalo

Lainsäädäntöneuvos
Jaana Heikkinen

Liite

PAIKALLISKOROTUKSEN PERUSARVO

Paikalliskorotuksen perusarvo on 18 000 euroa vuodessa.

VARUSTAUTUMISKORVAUKSEN MÄÄRÄ

Varustautumiskorvaus on 9 000 euroa.

MUUTTOKORVAUSMÄÄRÄT

Asemapaikka Muuttokorvaus euroa Korotus euroa mukana seuraavasta puolisosta ja jokaisesta lapsesta
Abuja 9 574 1 087
Moskova 7 884 924
New Delhi 7 884 924
Peking 7 884 924
Haag 6 820 815
Pietari 5 950 706
Riika 4 314 490
Tallinna 4 314 490

OLOSUHDEKORVAUS

Asemapaikka Euroa kuukaudessa
Abuja 880
Moskova 355
New Delhi 655
Peking 505
Pietari 280

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.