889/2019

Helsingissä 5 päivänä heinäkuuta 2019

Ulkoministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoministeriön asetuksen muuttamisesta

Ulkoministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoministeriön asetuksen (1048/2010) 7, 13, 14, 18 c, 23 ja 26 § sekä liite 6, sellaisena kuin niistä on 14 §:n 2, 3 ja 4 momentti asetuksessa 1103/2015, 18 c § asetuksessa 832/2017, 26 § asetuksessa 254/2019 ja liite 6 asetuksessa 600/2017, seuraavasti:

7 §
Muuttokorvaus

Muuttokorvauksen perusteena olevat laskennallisten muuttokuutioiden määrät kalustamattomaan asuntoon muutettaessa ovat tämän asetuksen liitteenä 5. Mukana seuraava puoliso korottaa muuttokuutioiden määrää 7 kuutiometrillä ja jokainen mukana seuraava lapsi 5 kuutiometrillä.

Jos asemapaikalla oleva asunto on kalustettu, virkamiehen laskennallisten muuttokuutioiden määrä on 5 kuutiometriä, Euroopan ulkopuolella sijaitsevissa asemapaikoissa kuitenkin 10 kuutiometriä. Tässä momentissa tarkoitetuissa tapauksissa yksi mukana seuraava perheenjäsen korottaa muuttokuutioiden määrää 5 kuutiometrillä ja muut 3 kuutiometrillä. Mahdolliset edustustyötä varten järjestetyt kalusteet eivät vaikuta muuttokorvauksen määräytymiseen kalustetun asunnon mukaan.

Jos perheenjäsen muuttaa erikseen, muuttokorvauksena maksetaan perheenjäseneen kohdistuva osuus korvauksen kokonaismäärästä.

Muuttokuutioiden ja muuttoreitin mukaiset muuttokorvausmäärät ovat tämän asetuksen liitteenä 6.

Jos muuttokorvaus ei riittäisi kattamaan todellisia muutosta aiheutuvia kustannuksia, ulkoasiainministeriö voi erityisistä syistä myöntää edellä tässä pykälässä määriteltyä suuremman muuttokorvauksen.

13 §
Edustuston päällikön virka-asunto

Ulkoministeriö päättää virka-asunnon osoittamisesta edustuston päällikön käyttöön. Edustuston päällikön virka-asuntoa koskevissa asioissa ei sovelleta 10 §:n 2 ja 3 momenttia, 11 ja 12 §:ä.

14 §
Koulutuskorvaus

Koulutuskorvauksena maksetaan koulun kirjoittautumis-, lukukausi-, oppilasvakuutus- ja koulukuljetusmaksut sekä muut välttämättömät kustannukset.

Lisäksi maksetaan kouluruokailun kulut, jos ne eivät sisälly lukukausimaksuun, kuitenkin enintään 1 050 euroa lukuvuodelta. Jos lapsi ei osallistu kouluruokailuun, maksetaan ruokailukustannusten tukena 525 euroa lukuvuodelta. Jos korvauksella katetaan vain osa lukuvuotta, sen suuruus on vastaava osa koko lukuvuoden korvauksesta.

Perusopetuksessa tarvittavan oppimateriaalin hankintaa varten virkamiehelle maksetaan kutakin lasta kohden 370 euroa lukuvuodessa, jos oppimateriaalikustannukset eivät sisälly lukukausimaksuun.

Lukio- tai ammatillisesta perusopetuksesta aiheutuvat kustannukset maksetaan, jos lapsi ei ole suorittanut suomalaisen koulujärjestelmän mukaista lukion tai ammatillisen oppilaitoksen oppimäärää.

Suomessa koulua käyvän ja ministeriön hyväksymässä asuntolassa asuvan lapsen koulutuskorvauksena maksetaan 85 prosenttia asuntolapalvelusta maksettavasta määrästä, kuitenkin enintään 2 270 euroa kuukaudessa koulun lukuvuoden ajan.

Suomessa sijaitsevan oppilaitoksen yhteydessä olevassa oppilasasuntolassa asuvan lapsen koulutuskorvauksena maksetaan asuntolan täysihoitomaksu, kuitenkin koulun lukuvuoden ajalta enintään 480 euroa kuukaudessa.

Kolmannessa maassa koulua käyvän lapsen koulutuskorvauksena maksetaan sisäoppilaitosmaksut mukaan lukien koulun lukuvuoden ajalta enintään 480 euroa kuukaudessa.

18 c §
Kuljetuspalvelu

Turvallisuussyistä ja paikallisista olosuhteista johtuen Kabulin, Abujan, Ramallahin ja Bagdadin edustustot voivat järjestää virkamiehille kuljetuspalvelun. Virkamiehet voivat käyttää palvelua paikallisiin ja välttämättömiin matkoihin.

23 §
Korkean turvallisuusriskin asemapaikat

Korkean turvallisuusriskin asemapaikkoja ovat Bagdad ja Kabul. Näihin asemapaikkoihin määrätyllä virkamiehellä ei ole oikeutta mukana seuraavaa perheenjäsentä koskeviin korvauksiin eikä korvaukseen perheenjäsenen tapaamismatkasta asemapaikalle.

26 §
Ratkaisuvalta

Edustusto päättää:

1) asuntokorvauksen myöntämisestä niissä tapauksissa, joissa asuntokorvauksen suuruus on määritelty tämän asetuksen liitteessä 9;

2) edustuskorvauksen myöntämisestä;

3) kotilomamatkakorvauksen maksamisesta ulkoministeriön ohella ja

4) koulutuskorvauksen myöntämisestä niissä tapauksissa, joissa lapsi jatkaa samassa koulussa, jonka ulkoministeriö on päätöksellään hyväksynyt.

Muissa tapauksissa korvausten myöntämisestä päättää ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain (596/2006) 3 §:n mukaisesti ulkoministeriö.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2019.

Helsingissä 5 päivänä heinäkuuta 2019

Ulkoministeri
Pekka Haavisto

Henkilöstöjohtaja
Pirjo Tulokas

Liite 6

Muuttokorvausmäärät ja muuttoreitit

Muuttokorvaus muutto-oikeuden ja muuttoreitin mukaan:

Muuttokorvaus € reittiryhmittäin
Muutto-oikeus m3 A B C D E F
60– 7 737 10 895 12 524 14 350 17 181 19 236
55–59 7 248 10 188 11 710 13 426 16 094 18 040
50–54 6 760 9 481 10 895 12 503 15 008 16 845
45–49 6 271 8 776 10 080 11 579 13 921 15 649
40–44 5 781 8 069 9 264 10 655 12 834 14 454
35–39 5 292 7 363 8 449 9 731 11 747 13 258
30–34 4 804 6 656 7 635 8 808 10 661 12 063
25–29 4 314 5 950 6 820 7 884 9 574 10 867
20–24 3 825 5 244 6 004 6 960 8 487 9 673
15–19 3 336 4 537 4 864 6 036 7 400 8 477
10–14 2 848 3 830 4 374 5 113 6 314 7 282
5–9 2 065 2 798 3 288 3 863 4 901 5 760

Muuttoreitit

Mistä Mihin Luokka Poikkeavat korvaukset
Helsinki Riika, Tallinna, Tukholma A
Kööpenhamina, Oslo, Pietari, Vilna B
Belgrad, Berliini, Bryssel, Budapest, Bukarest, Haag, Kiova, Minsk, Murmansk, Petroskoi, Praha, Sofia, Varsova, Zagreb C
Abu Dhabi, Ankara, Ateena, Bagdad, Bang-kok, Beirut, Bern, Damaskos, Dublin, Geneve, Hanoi, Hongkong, Jakarta, Kairo, Kathmandu, Kuala Lumpur, Lissabon, Lontoo, Madrid, Manila, Moskova, New Delhi, Nikosia, Pariisi, Peking, Pristina, Rabat, Ramallah, Riad, Rooma, Shanghai, Singapore, Strasbourg, Teheran, Tel Aviv, Tunis, Wien D
Abuja, Addis Abeba, Alger, Canberra, Dar es Salaam, Kabul, Los Angeles, Lusaka, Maputo, Nairobi, New York, Ottawa, Pretoria, Reykjavik, Soul, Tokio, Washington, Windhoek E
Brasília, Buenos Aires, Lima, Mexico, Nur-Sultan, Santiago de Chile, São Paulo F
Pohjoismaat ja Baltian maan sisällä tai naapurimaat (< 500 km) A Riika, Tallinna, Tukholma
maat (Kööpenhamina, Oslo, Riika, Tallinna, Tukholma, Vilna) -> Helsinki A
alueen sisäiset (> 500 km), Keski-ja Länsi-Eurooppa, Pietari B Kööpenhamina, Oslo, Vilna-> Helsinki B
Kaakkois-Eurooppa, Länsi-Balkan jaTurkki, Välimeri C Baltian maat -> Murmansk, Moskova ja Petroskoi CBaltian maat -> Kiova B Riika, Tallinna -> MinskBVilna -> Minsk APohjoismaat ja Baltian maat-> Ankara D
Aasia, Australia, Lähi-itä, Pohjois-Afrikka D Kööpenhamina, Oslo, Tukholma -> Kiova,Minsk, Moskova, Murmansk, Petroskoi D Kööpenhamina, Oslo, Tukholma -> Australia E Pohjoismaat ja Baltian maat-> Kabul, Soul, TokioE
Itä-, Länsi-ja Etelä-Afrikka, Pohjois-Amerikka, Reykjavik E
Keski- ja Etelä-Amerikka F
Reykjavik Helsinki, Kaakkois-Eurooppa, Länsi- Balkan ja Turkki, Keski-ja Länsi- Eurooppa, Pohjois-Amerikka (paitsi Los Angeles), Pohjoismaat ja Baltian maat. Venäjä, Ukraina ja Valko-Venäjä, Välimeri E
Aasia, Australia, Itä-, Länsi-ja Etelä- Afrikka, Keski-ja Etelä-Amerikka, Lähi-itä, Los Angeles, Pohjois-Afrikka F
Keski- ja Länsi-Eurooppa (Berliini, Bern, Bryssel, Budapest, Dublin, Geneve, Haag, Lontoo, Pariisi, Praha, Strasbourg, Varsova, Wien) maan sisällä tai naapurimaat (< 500 km) A
alueen sisällä (> 500 km), Kaakkois- Eurooppa, Länsi-Balkan ja Turkki, Pohjoismaat ja Baltian maat B Budapest, Praha, Varsova, Wien -> Dublin ja LontooCKeski- ja Länsi-Eurooppa -> Ankara CDublin ja Lontoo -> Kaakkois-Eurooppa, Länsi-Balkan ja Turkki C
Helsinki, Pohjois-Afrikka, Välimeri C Bern, Dublin, Geneve, Lontoo, Pariisi, Strasbourg, Wien -> Helsinki D
Aasia, Australia, Lähi-itä, Venäjä (Moskova, Petroskoi, Pietari), Ukraina ja Valko-Venäjä D Keski- ja Länsi-Eurooppa -> Kabul, Soul, Tokio E Varsova -> Moskova, Petroskoi, Pietari, Ukraina ja Valko-Venäjä C
Itä-, Länsi-ja Etelä-Afrikka, Pohjois-Amerikka, Murmansk, Reykjavik E Varsova -> Murmansk D
Keski- ja Etelä-Amerikka F
Välimeri(Ateena, Lissabon, Madrid, Nikosia, Rooma) alueen sisäiset (> 500 km), Pohjois-Afrikka B
Kaakkois-Eurooppa, Länsi-Balkan jaTurkki, Keski- ja Länsi-Eurooppa, Pohjoismaat ja Baltian maat C Ateena, Nikosia, Rooma -> Kaakkois-Eurooppa, Länsi-Balkan ja Turkki B
Aasia, Australia, Helsinki, Itä-, Länsi-ja Etelä-Afrikka, Lähi-itä, Kiova, Minsk, Moskova, Petroskoi, Pietari D Välimeri -> Kabul, Soul, Tokio EAteena, Nikosia, Rooma,-> Beirut, Damaskos, Ramallah, Tel Aviv C
Murmansk, Pohjois-Amerikka, Reykjavik E
Keski- ja Etelä-Amerikka F
Kaakkois-Eurooppa, Länsi-Balkan ja Turkki (Ankara, Belgrad, Bukarest, Pristina, Sofia, Zagreb) alueen sisäiset ja naapurimaat (< 500 km) A
alueen sisäiset (> 500 km), Keski-ja Länsi- Eurooppa B Kaakkois-Eurooppa, Länsi-Balkan ja Turkki -> Dublin, Lontoo CAnkara -> Belgrad, Bukarest, Pristina, Sofia, Zagreb, Keski- ja Länsi-Eurooppa C
Helsinki, Pohjoismaat ja Baltian maat, Pohjois-Afrikka, Välimeri C Pristina -> Helsinki D Ankara -> Helsinki, Pohjoismaat ja Baltian maat D Kaakkois-Eurooppa, Länsi-Balkan ja Turkki -> Ateena, Nikosia, Rooma B
Aasia, Australia, Lähi-itä, Venäjä, Ukraina ja Valko-Venäjä D Kaakkois-Eurooppa, Länsi-Balkan ja Turkki -> Kabul, Soul, Tokio, Murmansk E
Kaakkois-Eurooppa, Länsi-Balkan ja Turkki -> Beirut, Damaskos, Ramallah, Tel Aviv C
Itä-, Länsi- ja Etelä-Afrikka, Pohjois- Amerikka, Reykjavik E
Keski- ja Etelä-Amerikka F
Pohjois-Afrikka (Alger, Kairo, Rabat, Tunis) alueen sisällä, Välimeri B
Keski- ja Länsi-Eurooppa, Kaakkois- Eurooppa, Länsi-Balkan ja Turkki C
Aasia, Australia, Itä-, Länsi- ja Etelä- Afrikka, Helsinki, Lähi-itä, Pohjoismaat ja Baltian maat D Kairo -> Beirut,Damaskos, Ramallah, Tel Aviv B
Pohjois-Amerikka (paitsi Los Angeles), Venäjä, Ukraina ja Valko-Venäjä E
Keski-ja Etelä-Amerikka, Los Angeles, Reykjavik F
Lähi-itä (Abu Dhabi, Bagdad, Beirut, Damaskos, Ramallah, Riad, Teheran, Tel Aviv) alueen sisällä C Damaskos -> Beirut, Ramallah, Tel Aviv BRamallah -> Tel Aviv A
Helsinki, Kaakkois-Eurooppa, Länsi-Balkan ja Turkki, Keski-ja Länsi- Eurooppa, Pohjois-Afrikka, Pohjoismaat ja Baltian maat. Välimeri D Beirut, Damaskos, Ramallah. Tel Aviv -> Ateena, Nikosia, Rooma, Kaakkois-Eurooppa, Länsi Balkan ja Turkki CBeirut, Damaskos, Ramallah, Tel Aviv -> Kairo B
Aasia, Australia, Itä-, Länsi-ja Etelä- Afrikka, Venäjä, Ukraina ja Valko-Venäjä E Lähi-itä -> Kabul, New Delhi D
Keski-ja Etelä-Amerikka, Pohjois-Amerikka, Reykjavik F
Itä-, Länsi- ja Etelä-Afrikka (Abuja, Addis Abeba, Dar es Salaam, Lusaka, Maputo, Nairobi, Pretoria, Windhoek) alueen sisällä C
Aasia, Australia, Pohjois-Afrikka, Välimeri p
Helsinki, Kaakkois-Eurooppa, Länsi- Balkan ja Turkki, Keski- ja Länsi-Eurooppa, Lähi-itä Pohjoismaat ja Baltian maat E
Keski- ja Etelä-Amerikka, Pohjois-Amerikka, Reykjavik, Venäjä, Ukraina ja Valko-Venäjä F
Aasia (Bangkok, alueen sisällä C Bangkok, Hanoi, Hong-
Hanoi, Hongkong, Jakarta, Kabul, Kathmandu, Kuala Lumpur, Manila, New Delhi, Nur-Sultan, Peking, Shanghai, Singapore, Soul, Tokio) kong, Jakarta, Kuala Lumpur, Peking, Shanghai, Singapore, Soul, Tokio -> Kabul, Kathmandu, New Delhi, Nur-Sultan D
Afrikka, Australia, Kaakkois-Eurooppa, Länsi-Balkan ja Turkki, Keski- ja Länsi-Eurooppa, Los Angeles, Pohjoismaat ja Baltian maat. Välimeri D Kabul, Soul, Tokio -> Pohjoismaat ja Baltian maat; Keski-ja Länsi- Eurooppa, Välimeri, Kaakkois-Eurooppa, Länsi-Balkan ja Turkki E
Helsinki, Keski-ja Etelä-Amerikka, Lähi-itä, Pohjois-Amerikka (pl Los Angeles), Venäjä, Ukraina ja Valko-Venäjä E Kabul -> Keski-ja Etelä- Amerikka FKabul, New Delhi -> Lähi-itä D
Reykjavik F
Australia (Canberra) alueen sisällä A
Aasia, Afrikka, Kaakkois-Eurooppa, Länsi-Balkan ja Turkki, Keski- ja Länsi- Eurooppa, Los Angeles, Pohjoismaat ja Baltian maat. Välimeri D Australia -> Kööpenhamina, Oslo, Tukholma E
Helsinki, Keski-ja Etelä-Amerikka, Lähi-itä, Pohjois-Amerikka (pl Los Angeles) E
Reykjavik, Venäjä, Ukraina ja Valko-Venäjä F
Pohjois-Amerikka (Los Angeles, New York, Ottawa, Washington) alueen sisällä C New York -> WashingtonALos Angeles -> Ottawa D
Aasia, Australia, Helsinki, Kaakkois- Eurooppa, Länsi-Balkan ja Turkki, Keski- ja Etelä-Amerikka, Keski- ja Länsi- Eurooppa, Pohjois-Afrikka, Pohjoismaat ja Baltian maat, Reykjavik, Välimeri E Los Angeles -> Aasia, Australia DPohjois-Amerikka -> Mexico DLos Angeles -> Reykjavik, Pohjois-Afrikka F
Itä-, Länsi-ja Etelä-Afrikka, Lähi-itä, Venäjä, Ukraina ja Valko-Venäjä F
Keski- ja Etelä-Amerikka (Brasília, Buenos Aires, Lima, Mexico, Santiago de Chile, São Paulo) Etelä-Amerikan sisällä C
Keski-Amerikan sisällä C
Keski-Amerikasta Etelä-Amerikkaan D
Aasia, Australia, Pohjois-Amerikka E Mexico -> Pohjois-Amerikka DKeski- ja Etelä-Amerikka -> Kabul F
Afrikka, Helsinki, Kaakkois-Eurooppa, F
Länsi-Balkan ja Turkki, Keski-ja Länsi- Eurooppa, Lähi-itä, Pohjoismaat ja Baltian maat, Reykjavik, Venäjä, Ukraina ja Valko-Venäjä, Välimeri
Venäjä, Ukraina ja Valko-Venäjä (Moskova, Murmansk, Petroskoi, Pietari, Kiova, Minsk) Venäjän sisällä A Moskova -> Murmansk, Petroskoi B
Venäjä Ukraina, Valko-Venäjä B Murmansk -> Ukraina, Valko-Venäjä C
Ukraina Valko-Venäjä B
Petroskoi Helsinki C
Pietari Helsinki B
Pietari Pohjoismaat ja Baltian maat B
Kiova, Minsk Baltian maat B Minsk -> Vilna A
Kiova, Minsk, Murmansk Helsinki C
Moskova, Murmansk, Petroskoi Baltian maat C
Moskova Helsinki D
Moskova, Murmansk, Petroskoi, Kiova. Minsk Kööpenhamina, Oslo, Tukholma D
Moskova, Petroskoi, Pietari, Kiova, Minsk Keski- ja Länsi- Eurooppa, Välimeri, Kaakkois-Eurooppa, Länsi-Balkan, Turkki D Moskova, Petroskoi, Pietari, Kiova, Minsk -> Varsova C
Murmansk Keski- ja Länsi-Eurooppa, Kaakkois- Eurooppa, Länsi-Balkan, Turkki, Välimeri E Murmansk -> Varsova D
Moskova, Murmansk, Petroskoi, Pietari, Kiova,Minsk Aasia, Lähi-itä, Pohjois-Afrikka, Reykjavik E
Moskova, Murmansk, Petroskoi, Pietari Kiova,Minsk Australia, Itä-, Länsi- ja Etelä-Afrikka, Keski- ja Etelä-Amerikka ja Pohjois- Amerikka F

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.