797/2019

Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2019

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonantajasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan vaarallisten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonantajasta annetun valtioneuvoston asetuksen (274/2002) 2 §:n 3 kohdan e ja f alakohta, 8 §:n 1 momentin 8 kohta, 11 §, liitteen 1 kohta 9 ja liite 3,

sellaisina kuin niistä ovat 11 § asetuksessa 1211/2018 ja liitteen 1 kohta 9 sekä liite 3 asetuksessa 489/2017, ja

lisätään 2 §:n 3 kohtaan uusi g alakohta seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


3) vaarallisen aineen kuljetuksella:

e) vaarallisen aineen tie- tai rautatiekuljetukseen liittyvää purkamista, jos toiminnalla on vaikutusta kuljetuksen turvallisuuteen;

f) vaarallisen aineen tie- tai rautatiekuljetuksessa tarvittavien kuljetusasiakirjojen laatimista ja muuta kuljetukseen liittyvää toimintaa, jolla on vaikutusta kuljetuksen turvallisuuteen; ja

g) vaarallisen aineen lähettämistä;


8 §
Turvallisuusneuvonantajakokeen sisältö

Turvallisuusneuvonantajakokeiden keskeisenä tavoitteena on varmistaa, että henkilöllä on vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvien vaarojen tuntemus, tiedot kuljetusta koskevista säännöksistä ja määräyksistä sekä tuntemus hänelle säädetyistä tehtävistä. Kuljetusmuoto huomioon ottaen kokeen tulee kattaa liitteessä 2 tarkoitetut aiheet. Koetta laadittaessa on kiinnitettävä huomiota erityisesti seuraaviin aiheisiin:


8) rahtikirja tai rahtikirjaa vastaava asiakirja sekä muut kuljetukseen liittyvät asiakirjat;


11 §
Todistuksen muuttaminen

Liikenne- ja viestintävirasto voi hakemuksesta muuttaa turvallisuusneuvonantajan todistusta, jos hakija täyttää todistuksen antamiselle säädetyt edellytykset. Jos hakija haluaa laajentaa voimassa olevan rajoitetun todistuksensa kelpoisuutta yhdellä tai useammalla 4 §:n 2 momentin 1–4 kohdassa tarkoitetulla aineen ryhmällä, hänen on suoritettava vastaava turvallisuusneuvonantajan koe. Uuden todistuksen voimassaoloaika säilyy samana kuin voimassaolevan todistuksen, jollei turvallisuusneuvonantajan koetta ole suoritettu uudestaan koko siinä laajuudessa, johon todistus on haluttu.


Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä kesäkuuta 2019.

Tämän asetuksen voimaantullessa voimassa oleva turvallisuusneuvonantajan todistus on voimassa todistuksessa määrätyn ajan. Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisia todistuksia voidaan myöntää turvallisuusneuvonantajan kokeen hyväksytysti suorittaneelle 1 päivään heinäkuuta 2019 asti.

Komission direktiivi (EU) 2018/1846 (32018L1846); EUVL L 299, 26.11.2018, s. 58–59

Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2019

Liikenne- ja viestintäministeri
Sanna Marin

Neuvotteleva virkamies
Mari Suominen

Liitteet

Liite 1

Turvallisuusneuvonantajan tehtävät:

Turvallisuusneuvonantajan tehtäviin kuuluu seurata:

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

9) että vaarallisten aineiden lähettämis-, kuljetus-, pakkaamis-, täyttö-, kuormaus- ja purkamistoimiin osallistuvalla henkilöstöllä on käytössään yksityiskohtaiset toiminta- ja käyttöohjeet;

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Liite 3

Vaarallisten aineiden kuljetusten turvallisuusneuvonantajan todistus:

Todistus No:

Todistuksen myöntäneen jäsenvaltion tunnus:

Sukunimi:

Etunimi (Etunimet):

Syntymäaika ja -paikka:

Kansallisuus:

Haltijan allekirjoitus:

Todistus on voimassa [päivämäärä] asti vaarallisten aineiden kuljetuksia hoitavien yritysten sekä tähän kuljetukseen liittyvien lähettämis-, pakkaamis-, täyttö-, kuormaus- tai purkamistoimia suorittavien yritysten osalta.

□ tiekuljetuksessa □ rautatiekuljetuksessa

Myöntänyt: Päiväys:

Allekirjoitus

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.