776/2019

Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2019

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavista eräistä eläintautien leviämisen vaaraa aiheuttavista mikrobeista, loisista sekä tavaroista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta annetun lain (1192/1996) 2 ja 5 §:n sekä 30 §:n 2 momentin nojalla, sellaisina kuin niistä ovat 2 ja 5 § osaksi laissa 397/1998:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Tarkoitus ja soveltamisala

Tämän asetuksen tarkoituksena on estää vastustettavien eläintautien leviäminen Suomeen tuotaessa maahan Euroopan unionin ulkopuolisista maista (kolmannet maat) vastustettavia eläintauteja aiheuttavia mikrobeja tai loisia taikka muita vastustettaviin eläintauteihin verrattavia vakavia eläintauteja aiheuttavia mikrobeja tai loisia ja niitä sisältäviä viljelmiä, kudoksia tai eritteitä taikka tavaroita. Tässä asetuksessa säädetään ehdoista, joilla mainittuja mikrobeja ja loisia sekä tavaroita saadaan tuoda Suomeen joko suoraan kolmansista maista tai kolmansista maista Euroopan unionin toisen jäsenvaltion kautta.

Tämän asetuksen säännösten lisäksi on noudatettava, mitä Euroopan unionin kolmansien maiden kanssa tekemissä eläintautien vaaraa aiheuttavien mikrobien, loisten ja tavaroiden tuontia ja kauttakuljetusta koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa määrätään.

2 §
Soveltamisalan rajaukset

Tätä asetusta ei sovelleta tuotaessa eläintautien leviämisen vaaraa aiheuttavia mikrobeja, loisia ja tavaroita sellaisesta Euroopan unionin ulkopuolisesta maasta, jolla on Euroopan unionin lainsäädäntöön tai unionin kanssa tehtyyn sopimukseen perustuva oikeus toimia unionin sisämarkkinoilla.

3 §
Suhde eräisiin säädöksiin

Eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden tuontiehdoista säädetään terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta (sivutuoteasetus) annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1069/2009 sekä muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/2009 täytäntöönpanosta sekä neuvoston direktiivin 97/78/EY täytäntöönpanosta tiettyjen näytteiden ja tuotteiden osalta, jotka vapautetaan kyseisen direktiivin mukaisista eläinlääkärin tarkastuksista rajatarkastusasemilla annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 142/2011.

Tuonnin yhteydessä tehtävästä tarkastuksesta säädetään eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (1370/2004) sekä kolmansista maista tuotavien tuotteiden eläinlääkinnällisistä tarkastusmenettelyistä yhteisön rajatarkastusasemilla annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 136/2004.

Vastustettavista eläintaudeista ja niiden luokittelusta säädetään vastustettavista eläintaudeista ja niiden luokittelusta annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (843/2013).

4 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) tavaralla tavaroita, joita on käytetty sorkkaeläinten tai lintujen, niiden osien, alkioiden ja sukusolujen sekä niistä saatavien tuotteiden säilytykseen, pakkaamiseen, kuljetukseen, tuotantoon tai hoitoon, sekä käytettyjä maatalouskoneita;

2) tuontierällä eläintautien vaaraa aiheuttavia mikrobeja, loisia ja niitä sisältäviä viljelmiä, kudoksia tai eritteitä taikka tavaroita, jotka ovat peräisin samasta kolmannesta maasta tai sen alueelta ja joilla on yhteinen alkuperän osoittava asiakirja;

3) tuonnilla tuontierän toimittamista Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueelle tai markkinoille;

4) unionilla Euroopan unionia;

5) komissiolla Euroopan komissiota;

6) suojapäätöksellä komission antamaa päätöstä, jolla rajoitetaan tuontia kolmannesta maasta tai kuljetusta sen kautta kyseisen maan eläintauti- tai terveystilanteen muutoksen vuoksi.

Viitattaessa tässä asetuksessa Euroopan unionin säädökseen tarkoitetaan kyseistä säädöstä siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

2 luku

Tuontivaatimukset

5 §
Eläintauteja aiheuttavat mikrobit ja loiset

Eläintautilain (441/2013) 5 §:n nojalla vastustettaviksi eläintaudeiksi määrättyjä eläintauteja aiheuttavia mikrobeja tai loisia taikka muita vastustettaviin eläintauteihin verrattavia vakavia eläintauteja aiheuttavia mikrobeja tai loisia ja niitä sisältäviä viljelmiä, kudoksia, eritteitä taikka muita vastaavia tavaroita saadaan tuoda maahan vain, jos Ruokavirasto on myöntänyt siihen luvan. Tuontiluvan myöntäminen edellyttää, että maahantuonti ei aiheuta riskiä ihmisten terveydelle eikä aiheuta riskiä eläintautien leviämisestä. Luvassa asetetaan eläinten terveyttä koskevat välttämättömät tuontiehdot.

6 §
Eläintautien leviämisen vaaraa aiheuttavat tavarat

Puhdistettuja ja käsiteltyjä tavaroita saadaan tuoda maahan vain, jos ne on puhdistettu tai käsitelty siten, ettei niistä aiheudu eläintautien leviämisen vaaraa eikä varaa ihmisten terveydelle. Tavaroiden mukana on oltava asiakirja todisteena suoritetusta puhdistuksesta tai käsittelystä.

Puhdistamattomia tai käsittelemättömiä tavaroita saadaan tuoda maahan vain, jos Ruokavirasto on myöntänyt siihen luvan. Tuontiluvan myöntäminen edellyttää, että maahantuonti ei aiheuta riskiä ihmisten terveydelle eikä aiheuta riskiä eläintautien leviämisestä. Luvassa asetetaan eläinten terveyttä koskevat välttämättömät tuontiehdot.

7 §
Ruokaviraston harjoittama tuonti

Sen estämättä, mitä tässä asetuksessa säädetään tuontiluvista, Ruokavirasto saa tehtäviensä suorittamiseksi tuoda edellä 5 §:ssä tarkoitettuja mikrobeja tai loisia taikka 6 §:ssä tarkoitettuja tavaroita diagnostisiin, koulutuksellisiin tai tutkimustarkoituksiin ilman tuontilupaa.

3 luku

Erinäiset säännökset

8 §
Todistukset ja muut asiakirjat

Jos tuontierä tuodaan Suomeen Suomessa sijaitsevan eläinlääkinnällisen rajatarkastusaseman kautta, saadaan tuontierältä vaadittavat asiakirjat laatia suomen tai ruotsin kielen sijasta englannin kielellä.

Tuojan on säilytettävä kaikkia tämän asetuksen nojalla vaadittavia asiakirjoja vähintään kahden vuoden ajan maahantuonnin jälkeen.

9 §
Eläintautitilanteen muutos

Sen estämättä, mitä tässä asetuksessa säädetään, on tässä asetuksessa tarkoitettujen eläintautien vaaraa aiheuttavien mikrobien ja loisien sekä tavaroiden tuonnissa ja kauttakuljetuksessa noudatettava alkuperä-, viejä- tai kauttakuljetusmaata koskevia komission antamia suojapäätöksiä.

10 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä kesäkuuta 2019.

Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2019

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Erityisasiantuntija
Leena Salin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.