741/2019

Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2019

Puolustusministeriön asetus puolustusministeriön työjärjestyksestä annetun puolustusministeriön asetuksen muuttamisesta

Puolustusministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan puolustusministeriön työjärjestyksestä annetun puolustusministeriön asetuksen (1337/2011) 17–19 ja 41 §,

sellaisina kuin ne ovat, 17 § osaksi asetuksessa 1107/2013 sekä 18, 19 ja 41 § asetuksessa 1129/2016, sekä

lisätään 32 §:ään uusi 3 momentti ja asetukseen uusi 46 a § seuraavasti:

17 §
Puolustuspoliittinen osasto

Osaston tehtävänä on käsitellä asiat, jotka koskevat:

1) puolustuspolitiikan valmistelua;

2) puolustusyhteistyötä;

3) puolustuspoliittisen toimintaympäristön seurantaa;

4) ministeriön strategista suunnittelua;

5) hallinnonalan tutkimus- ja arviointitoimintaa;

6) puolustuskyvyn kehittämistä ja käyttöä;

7) kokonaismaanpuolustusta ja kokonaisturvallisuutta hallinnonalan osalta;

8) viranomaisyhteistyötä;

9) sotilaallista kriisinhallintaa;

10) yleistä asevelvollisuutta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta ja vapaaehtoista maanpuolustusta;

11) ministerin tasavallan presidentille esiteltäviä sotilaskäskyasioita;

12) hallinnonalan valmiussuunnittelun ohjaamista ja yhteensovittamista;

13) ulko- ja turvallisuuspoliittisessa ministerivaliokunnassa, EU-ministerivaliokunnassa ja EU-asioiden komiteassa käsiteltävien asioiden valmistelua, seurantaa ja raportointia ministeriössä;

14) sotilastiedustelua.

18 §
Hallintopoliittinen osasto

Hallintopoliittisen osaston tehtävänä on käsitellä asiat, jotka koskevat:

1) hallitusohjelman valmistelun tukemista sekä hallitusohjelman toimeenpanon ohjausta ja seurantaa;

2) hallinnonalan organisaation ja rakenteiden kokonaiskehittämisen ohjausta;

3) hallinnonalan toimintasuunnitelman yhteensovittamista;

4) ministeriön kirjanpitoyksikön riskienhallinnan yhteensovittamista;

5) hallinnonalan toiminnan, tuloksellisuuden ja talouden seurantaa, arviointia ja raportointia;

6) hallinnonalan tulosohjausta;

7) kansliapäällikkökokouksessa sekä eduskunnan valiokuntakuulemisissa käsiteltävien asioiden valmistelun seurannan ja raportoinnin yhteensovittamista ministeriössä;

8) säädöspolitiikkaa ja säädösten valmistelua sekä muiden toimintayksiköiden tukemista säädösvalmistelussa;

9) ministeriön ja hallinnonalan toiminnan lainmukaisuuden valvontaa;

10) ministerin, virkamiesten sekä toimintayksiköiden avustamista oikeudellisissa asioissa;

11) taloussuunnittelua, kehysehdotusta sekä talousarvion valmistelua ja toimeenpanoa;

12) ministeriölle kirjanpitoyksikkönä kuuluvia asioita, jos taloussäännössä ei toisin määrätä;

13) hallinnonalan turvallisuutta ja tietoturvallisuutta, jos asiat eivät tämän työjärjestyksen mukaan kuulu muulle toimintayksikölle;

14) kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetun lain (588/2004) 4 §:n 3 momentissa tarkoitetulle määrätylle turvallisuusviranomaiselle kuuluvia tehtäviä;

15) sisäistä tarkastusta.

Konserniohjausyksikkö toimii ministeriön ylimmän johdon apuna prosessien sekä ohjaus- ja johtamistoimintojen yhteensovittamisessa sekä ylimmän johdon kokousten valmistelussa.

Edellä 1 momentin 8–10 ja 13–15 kohdassa tarkoitetut asiat ovat suoraan kansliapäällikön alaisuudessa.

19 §
Resurssipoliittinen osasto

Resurssipoliittisen osaston tehtävänä on käsitellä asiat, jotka koskevat:

1) virka- ja työehtosopimustoimintaa, henkilöstö- ja työnantajapolitiikkaa, henkilöstövoimavarojen ohjausta sekä muuten laaja-alaisesti hallinnonalan henkilöstöä;

2) ministeriön henkilöstöhallintoa ja henkilöstön osaamista;

3) asevelvollisten, kriisinhallintahenkilöstön ja Maanpuolustuskorkeakoulun opiskelijoiden etuuksia ja heille suoritettavia korvauksia;

4) vuosien 1939–1945 sotien veteraaneja ja sotavainajia;

5) asevelvollisuuslain (1438/2007) 8 luvussa tarkoitettua maanpuolustusvelvollisuuteen perustumatonta palvelusta;

6) materiaalipolitiikkaa ja sen hankeohjausta, puolustuksen teknologisen ja teollisen perustan turvaamista, vienninedistämistä, maanpuolustusta tukevaa huoltovarmuutta, ulkomaisia yritysostoja, hankintoja ja puolustusmateriaaliyhteistyötä;

7) puolustustarvikkeiden vientivalvontaa;

8) yhteistoimintaa puolustushallinnolle palveluja tuottavien yhtiöiden ja muiden yhteistyötahojen kanssa;

9) strategisten hankkeiden valmistelua, ohjausta, yhteensovittamista ja ulkoista tarkastusta;

10) tietoyhteiskuntaa, taajuushallintaa ja digitalisaatioteknologiaa sekä tietohallintoa, tietoverkkoja ja teknistä tietoturvallisuutta niiltä osin, kuin ne eivät kuulu valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) 12 §:n nojalla valtioneuvoston kanslian toimialaan;

11) tiedonhallintaa siltä osin kuin se ei kuulu valtioneuvoston ohjesäännön 12 §:n nojalla valtioneuvoston kanslian toimialaan;

12) alueiden ja tilojen käyttöä ja ylläpitoa, kiinteistöinvestointeja sekä maanpuolustuksen järjestelyiden yhteensovittamista muihin yleisiin ja yksityisiin etuihin;

13) kestävää kehitystä, ympäristönsuojelua, energianhallintaa ja hallinnonalan päästövelvoitteiden saavuttamista;

14) puolustushallinnon rakennuslaitosta;

15) eräiden kiinteistöhankintojen luvanvaraisuudesta annetussa laissa (470/2019) tarkoitettuja lupa-asioita, valtion etuosto-oikeutta ja kiinteän omaisuuden tai erityisen oikeuden lunastusta;

16) controller-toimintoa.

Controller toimii ministeriön ja hallinnonalan virastojen ylimmän johdon päätöksenteon tukena.

32 §
Asioiden käsittely

Esteellisen virkamiehen tilalle voidaan määrätä esteetön virkamies myös muusta osastosta tai erillisyksiköstä, jolle asian käsittely työjärjestyksen mukaan kuuluu.

41 §
Kansliapäällikön ratkaisuvalta

Kansliapäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) toimintasuunnitelman, talousarvion ja organisaatiota koskevien päätösten täytäntöönpanoa sekä tulosohjausta ja tulosjohtamista, jollei asia kuulu asianomaisesta tehtäväalueesta vastaavan osastopäällikön tai erillisyksikön johtajan ratkaistavaksi;

2) lausunnon tai selvityksen antamista taikka esityksen tekemistä asioissa, jotka eivät yksinomaan koske yhden osaston tai erillisyksikön tehtäväaluetta;

3) ministeriön sisäistä hallintoa ja järjestystä, jos asia on merkittävä;

4) säädösvalmistelua ja laillisuusvalvontaa, jos asia on merkittävä;

5) turvallisuutta ja kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetun lain 4 §:n 3 momentissa tarkoitetun määrätyn turvallisuusviranomaisen tehtäviä, jos asia on merkittävä;

6) sisäistä tarkastusta;

7) esteettömän virkamiehen määräämistä, jos asia ei kuulu osastopäällikölle tai erillisyksikön johtajalle.

46 a §
Kiinteistö- ja ympäristöyksikön johtajan ratkaisuvalta

Kiinteistö- ja ympäristöyksikön johtaja ratkaisee sen lisäksi, mitä 43 §:ssä säädetään, eräiden kiinteistöhankintojen luvanvaraisuudesta annetussa laissa tarkoitettujen lupien myöntämistä koskevat asiat sekä valtion etuosto-oikeudesta eräillä alueilla annetun lain (469/2019) 4 §:ssä tarkoitetut ennakkotietoa koskevat asiat, jollei asia merkityksensä tai laajuutensa vuoksi kuulu ministerin ratkaistavaksi.


Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä kesäkuuta 2019. Sen 19 §:n 1 momentin 15 kohta ja 46 a § tulevat kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä tammikuuta 2020.

Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2019

Puolustusministeri
Antti Kaikkonen

Vanhempi hallitussihteeri
Minnamaria Nurminen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.