715/2019

Helsingissä 29 päivänä toukokuuta 2019

Helsingin vaalipiirilautakunnan kuulutus Suomesta valittavien Euroopan parlamentin jäsenten vaalien tuloksesta

Helsingin vaalipiirilautakunta on tänään vahvistanut toukokuun 26 päivänä 2019 toimitettujen europarlamenttivaalien tuloksen. Seuraavat henkilöt ovat tulleet valituiksi Euroopan parlamentin jäseniksi parlamentin seuraavaksi toimikaudeksi:

Lopullinen vertausluku Äänimäärä
1. Euroopan parlamentin jäsen, kauppatieteiden maisteri Sirpa Pietikäinen, Hämeenlinna 380 460,000 77 588
2. Valtiotieteiden maisteri Ville Niinistö, Turku 292 892,000 111 714
3. Entinen puhemies Eero Heinäluoma, Helsinki 267 603,000 128 234
4. Kasvatustieteen maisteri, kansanedustaja Laura Huhtasaari, Pori 253 176,000 92 760
5. Yhteiskuntatieteiden maisteri Mauri Pekkarinen, Jyväskylä 247 477,000 68 487
6. Euroopan parlamentin jäsen, filosofian lisensiaatti Henna Virkkunen, Jyväskylä 190 230,000 70 687
7. Euroopan parlamentin varapuhemies, maatalous- ja metsätieteiden maisteri Heidi Hautala, Helsinki 146 446,000 89 769
8. Euroopan parlamentin jäsen, insinööri Miapetra Kumpula-Natri, Vaasa 133 801,500 68 542
9. Euroopan parlamentin jäsen Petri Sarvamaa, Helsinki 126 820,000 64 560
10. Kansanedustaja Teuvo Hakkarainen, Viitasaari 126 588,000 29 083
11. Toimittaja Silvia Modig, Helsinki 126 063,000 51 844
12. Euroopan parlamentin jäsen Elsi Katainen, Pielavesi 123 738,500 54 627
13. Euroopan parlamentin jäsen Nils Torvalds, Helsinki 115 962,000 46 473

Euroopan parlamentin jäsenen paikan tullessa avoimeksi tulevat varajäseniksi numeroiden 1, 6 ja 9 kohdalla filosofian tohtori Eija-Riitta Korhola, Helsingin kaupungista, numeroiden 2 ja 7 kohdalla projektipäällikkö, valtiotieteiden kandidaatti Alviina Alametsä, Helsingin kaupungista, numeron 3 ja 8 kohdalla toiminnanjohtaja, sosionomi (AMK) Satu Taavitsainen, Mikkelin kaupungista, numeroiden 4 ja 10 kohdalla Euroopan parlamentin jäsen Pirkko Ruohonen-Lerner, Porvoon kaupungista, numeroiden 5 ja 12 kohdalla Euroopan parlamentin jäsen Mirja Vehkaperä, Oulun kaupungista, numeron 11 kohdalla bioanalyytikko (AMK), Euroopan parlamentin jäsen Merja Kyllönen, Suomussalmen kunnasta sekä numeron 13 kohdalla erityisavustaja Anton Nilsson, Maarianhaminan kaupungista.

Vaaleissa annettujen äänien kokonaismäärä on 1 836 059.

Tähän päätökseen, jolla vaalien tulos on vahvistettu, saa hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen kirjallisella valituksella.

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun tämä kuulutus on julkaistu Suomen säädöskokoelmassa.

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa Helsingin hallinto-oikeudelle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava

- valittajan nimi ja kotikunta

- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa

- päätös, johon haetaan muutosta

- miltä kohdin ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi

- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmään on liitettävä vaalipiirilautakunnan päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä.

Helsingin hallinto-oikeuden osoite

Postiosoite: Käyntiosoite:

PL 120 Radanrakentajantie 5

00521 Helsinki 00520 Helsinki

Helsingissä 29 päivänä toukokuuta 2019

Puheenjohtaja
Timo Erikäinen

Sihteeri
Heikki Liljeroos

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.