539/2019

Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2019

Valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa annetun valtioneuvoston asetuksen 10 ja 11 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa annetun valtioneuvoston asetuksen (123/2015) 10 ja 11 § seuraavasti:

10 §
Romutustodistus

Jätelain 59 §:ssä tarkoitetussa romutustodistuksessa on oltava:

1) todistuksen antaneen laitoksen tai yrityksen nimi, yhteystiedot ja nimikirjoitusnäyte sekä yritys- tai yhteisötunnus;

2) romutustodistuksen antaneelle laitokselle tai yritykselle myönnettävistä luvista vastaavan toimivaltaisen viranomaisen nimi ja osoite;

3) selvitys romutustodistuksen antaneen laitoksen tai yrityksen toimimisesta tuottajan lukuun;

4) romutustodistuksen antopäivä;

5) ajoneuvon kansallisuustunnut ja rekisterinumero;

6) ajoneuvon luokka, merkki ja malli;

7) ajoneuvon valmistenumero;

8) ajoneuvon haltijan nimi ja yhteystiedot, kansallisuus ja nimikirjoitusnäyte.

Jos ajoneuvon luovuttaa joku muu kuin liikenteen palveluista annetussa laissa (320/2017) tarkoitettuun liikenneasioiden rekisteriin merkitty ajoneuvon omistaja, on romutustodistukseen liitettävä selvitys luovuttajan oikeudesta luovuttaa ajoneuvo. Liikenne- ja viestintäviraston on hyväksyttävä vastaavat tiedot sisältävä toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa annettu romutustodistus.

11 §
Tiedottaminen ja neuvonta

Tuottajan on julkisin tiedotuskampanjoin sekä muulla tiedottamisella, neuvonnalla ja valistuksella huolehdittava, että ajoneuvojen käyttäjille, omistajille ja taloudellisille toimijoille annetaan kattavasti tietoja:

1) romuajoneuvojen ja käytöstä poistettujen ajoneuvon osien vastaanottopaikoista;

2) romutustodistuksesta ja siihen liittyvästä menettelystä poistaa romuajoneuvo liikenneasioiden rekisteristä;

3) ajoneuvon haltijan jätelain 58 §:n mukaisesta velvollisuudesta toimittaa romuajoneuvo tuottajan lukuun toimivalle kerääjälle tai käsittelijälle.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2019.

Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2019

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Hallitussihteeri
Hanna-Lena Fallenius-Tuurihalme

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.