450/2019

Helsingissä 4 päivänä huhtikuuta 2019

Valtioneuvoston asetus maataloustukihakemuksen siirtämisessä vuonna 2019 noudatettavasta menettelystä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain (192/2013) 18 §:n 2 momentin ja Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain (193/2013) 16 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä jälkimmäinen on laissa 1356/2014:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään seuraavien valtioneuvoston asetusten mukaisten tukien hakemusten siirtämisessä noudatettavasta menettelystä vuonna 2019:

1) valtioneuvoston asetus vuodelta 2019 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta (105/2019);

2) valtioneuvoston asetus vuodelta 2019 maksettavasta pohjoisesta tuesta (106/2019);

3) valtioneuvoston asetus sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetusta tuesta (759/2008);

4) valtioneuvoston asetus sokerijuurikkaan viljelijöille vuodelta 2019 maksettavasta kansallisesta tuesta (107/2019);

5) valtioneuvoston asetus perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annettu (234/2015);

6)  valtioneuvoston asetus vuodelta 2019 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, uuhi- ja kuttupalkkioista, teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiosta sekä peltokasvipalkkiosta (145/2019);

7) valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksesta (235/2015);

8) valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksesta (236/2015);

9) valtioneuvoston asetus luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta (237/2015);

10) valtioneuvoston asetus ei-tuotannollisia investointeja koskevasta korvauksesta (238/2015);

11) valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvointikorvauksesta (121/2015).

2 §
Ennakot

Jos koko tilan hallintaoikeus siirtyy 1 §:n 1–3 kohdassa mainitun asetuksen mukaisen ennakon hakemisen jälkeen, voidaan tukiennakkohakemus siirtää tilan uudelle haltijalle ennen ennakon maksua, jos tilan edellinen ja uusi haltija niin sopivat. Siirron edellytyksenä on, että tilalla harjoitetaan maataloutta tilan edellisen haltijan ennakkohakemuksessa ilmoittamassa laajuudessa vuonna 2019.

3 §
Kasvintuotannon tuki

Jos koko tilan hallintaoikeus siirtyy ennen 1 §:n 2 tai 4 kohdassa mainitun asetuksen mukaisen kasvintuotannon tuen hakemista, tilan uusi haltija hakee tukea.

Jos koko tilan hallintaoikeus siirtyy 1 momentissa tarkoitetun tuen hakemisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 31 päivänä elokuuta 2019, voidaan tuen hakijaksi muuttaa tilan uusi haltija.

Jos kasvihuone tulee hakijan hallintaan tai siirtyy pois hänen hallinnastaan 1 §:n 1 tai 2 kohdassa mainitun asetuksen mukaisen kasvihuonetuotannon tuen hakemisen jälkeen, tulee tuen hakijan ilmoittaa hallinnan siirrosta välittömästi. Kasvihuonetuotannon tuki maksetaan sille, jonka hallinnassa kasvihuone on 15 päivänä toukokuuta 2019.

4 §
Kotieläintuki

Jos koko tilan hallintaoikeus siirtyy ennen 1 §:n 1 tai 2 kohdassa mainitun asetuksen mukaisen kotieläintuen ennakon hakemista tai jos kotieläintuen ennakon hakijaksi on muutettu tilan uusi haltija ja ennakko on maksettu hänelle, lopullista tukea hakee hän.

Tilan uusi haltija voi edellisen haltijan kanssa tekemänsä sopimuksen nojalla hakea vuoden 2019 kansallista kotieläintukea edellisen haltijan hallinnassa ennen hallinnansiirtoa olleista tukikelpoisista eläimistä ja sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettua tukea viitemäärän perusteella.

Jos koko tilan hallintaoikeus siirtyy ennakon maksamisen jälkeen mutta ennen lopullisen kotieläintuen maksamista, lopullista tukea voivat hakea joko tilan edellinen haltija tai uusi haltija taikka molemmat yhdessä. Kyseisen tilan tilatunnuksen osalta kyseessä katsotaan tällöin kuitenkin olevan vain yksi hakemus.

Jos useampia tiloja on yhdistetty, muodostuneen tilan haltija voi hakea lopullista kotieläintukea yhdistetyillä tiloilla kasvatetuista vuoden 2019 tuen piirissä olevista eläimistä sekä sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettua tukea viitemäärän perusteella. Tilalta, jonka tilatunnus jää pois käytöstä, peritään mahdollisesti maksettu kotieläintuen ennakko takaisin valtiolle.

5 §
Lopullisen kotieläintuen maksaminen 

Jos koko tilan hallintaoikeus siirtyy 1 §:n 1–3 kohdassa mainitun asetuksen mukaisen kotieläintuen ennakon maksamisen jälkeen, lopullinen tuki maksetaan sille tuottajalle, jolle ennakko maksettiin.

Jos kotieläintuen ennakkoa ei ole maksettu ennen koko tilan hallintaoikeuden siirtymistä, tilan edellinen ja uusi haltija voivat keskenään sopia, kummalle lopullinen kansallinen kotieläintuki maksetaan.

Jos osapuolet haluavat, että lopullinen kotieläintuki maksetaan tilan uudelle haltijalle, tämän on toimitettava kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle tätä koskeva sopimus ennen ensimmäisen kotieläintuen lopullista maksamista.

Jos koko tilan hallinta siirtyy, 1 momentissa tarkoitetun kotieläintuen myöntämisen edellytyksenä oleva vaatimus pellon hallinnasta täyttyy, jos kyseisen tilan edellisellä haltijalla on saman tilatunnuksen alaisuudessa ollut maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 9 §:n 2 momentin 1 kohdassa tai 10 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu peltoala hallinnassaan.

6 §
Euroopan unionin suorat tuet ja maaseuturahaston tuet

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 soveltamissäännöistä yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän, maaseudun kehittämistoimenpiteiden ja täydentävien ehtojen osalta annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 809/2014 8 artiklassa tarkoitetussa koko tilan hallinnansiirrossa 1 §:n 5–11 kohdassa mainittujen asetusten mukaisten tukihakemusten siirron edellytyksenä on, että hallinnansiirto tapahtuu viimeistään 31 päivänä elokuuta 2019.

Tilan uusi haltija voi edellisen haltijan kanssa tekemänsä sopimuksen nojalla hakea vuoden 2019 luonnonhaittakorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen mukaista luonnonhaittakorvauksen korotusta, luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen mukaista luonnonmukaisen tuotannon korvausta, ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen alkuperäisrotueläinten kasvattamista koskevan sopimuksen perusteella maksettavaa ympäristökorvausta ja eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen mukaista eläinten hyvinvointikorvausta edellisen haltijan hallinnassa ennen hallinnansiirtoa olleiden tukikelpoisten eläinten perusteella.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä huhtikuuta 2019.

Helsingissä 4 päivänä huhtikuuta 2019

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Neuvotteleva virkamies
Juha Vanhatalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.