448/2019

Helsingissä 4 päivänä huhtikuuta 2019

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2019 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 4 §:n 2 momentin, 15 §:n 3 momentin ja 24 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä on 4 §:n 2 momentti laissa 457/2010:

1 §
Yleistä

Maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 6 §:n 3 kohdassa tarkoitettuna muuna kansallisena tukena voidaan myöntää mehiläistalouden toimintaedellytysten turvaamiseksi mehiläistalouden kansallista pesäkohtaista tukea vuodelta 2019 siten kuin tässä asetuksessa säädetään.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) mehiläistarhaajalla luonnollista henkilöä, luonnollisten henkilöiden muodostamaa yhtymää tai jakamatonta kuolinpesää sekä luonnollisten henkilöiden muodostamaa avointa yhtiötä, kommandiittiyhtiötä, osuuskuntaa, osakeyhtiötä ja yhdistystä taikka säätiötä, julkisoikeudellista yhteisöä, koulutilaa tai vankilatilaa, joka harjoittaa mehiläistaloutta;

2) mehiläisyhteiskunnalla Suomessa sijaitsevaa, kesymehiläisistä (Apis mellifera) koostuvaa emon, työmehiläisten ja sikiöiden sekä niiden hoitamiseen tarvittavan pesäkaluston muodostamaa kokonaisuutta;

3) tuotantokaudella aikaa 1 päivästä kesäkuuta 30 päivään syyskuuta 2019.

3 §
Tuen myöntämisen edellytykset

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että mehiläistarhaaja hallitsee omistajana tai vuokramiehenä taikka testamenttiin, muuhun perintöoikeudelliseen saantoon tai muuhun saantokirjaan perustuvan käyttöoikeuden nojalla vähintään viittätoista talvehtinutta mehiläisyhteiskuntaa tuotantokauden ajan. Tukea ei myönnetä vuoden 2019 keväällä tehdyistä jaokkeista eikä parveilun seurauksena syntyneistä uusista mehiläisyhteiskunnista.

Tuen myöntämisen perusteena olevia mehiläisyhteiskuntia tulee tuotantokauden aikana hoitaa siten, että niistä voidaan kerätä normaali sato tuen vuonna 2019.

Mehiläistarhaajalla tulee olla viimeksi toimitetun tai sitä edeltäneen verotuksen mukaan taikka tuen hakemista edeltävänä verovuonna tuloa mehiläistaloustuotteiden myynnistä. Hakijan tulee esittää selvitys tulojen määrästä.

Jos hakija on aloittanut mehiläistalouden harjoittamisen tuen hakemista edeltäneen vuoden aikana tai sen jälkeen eikä voi osoittaa hänellä olleen tuloja 3 momentissa tarkoitetulla tavalla, hakijan tulee osoittaa, että hänellä on ollut toiminnan aloittamiseen tarvittavia hankintamenoja.

Tuen myöntäminen ja maksaminen edellyttää, että mehiläistarhaaja noudattaa, mitä eläintunnistusjärjestelmästä annetussa laissa (238/2010) ja sen nojalla annetuissa säädöksissä mehiläisistä säädetään.

4 §
Tuotantokaudella tapahtunut mehiläisyhteiskuntien määrän alentuminen

Tukea voidaan myöntää tuotantokaudella tuhoutuneesta mehiläisyhteiskunnasta, jos tuhoutumisen syynä on ollut eläintauti, petoeläimen aiheuttama vahinko tai muu vastaava mehiläistarhaajasta riippumaton poikkeuksellinen syy.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun tuen myöntämisen edellytyksenä on, että mehiläisyhteiskuntien määrän alentumisesta toimitetaan selvitys. Jos mehiläisyhteiskuntien määrä on vähentynyt eläintaudin takia, selvityksen liitteenä on oltava eläinlääkärin antama todistus.

5 §
Tuotantokauden ulkopuolella tapahtunut mehiläisyhteiskuntien määrän alentuminen

Jos tuen myöntämisen perusteena olevien talvehtineiden mehiläisyhteiskuntien määrä on talvituhojen, eläintautien tai muun vastaavan mehiläistarhaajasta riippumattoman poikkeuksellisen syyn takia ollut vähintään kolmasosan pienempi kuin vakiintunut määrä, tuki voidaan myöntää sen määrän perusteella, joka on ilmoitettu vuoden 2018 tukihakemuksessa tai joka on todettu tukivuonna 2018 tehdyssä valvonnassa, jos valvonnassa todettu määrä on ilmoitettua pienempi. Vakiintunutta mehiläisyhteiskuntien määrää voidaan käyttää tuen myöntämisen perusteena korkeintaan kahtena peräkkäisenä tukivuonna.

Tukea voidaan myöntää tuhoutuneesta mehiläisyhteiskunnasta, jos tuhoutumisen syynä on ollut petoeläimen aiheuttama vahinko.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetun tuen myöntämisen edellytyksenä on, että mehiläisyhteiskuntien määrän alentumisesta toimitetaan selvitys tukihakemuksen liitteenä. Jos mehiläisyhteiskuntien määrä on alentunut eläintaudin takia, tukihakemuksen liitteenä on lisäksi oltava eläinlääkärin antama todistus.

6 §
Tuen määrä

Pesäkohtaista tukea maksetaan 19,00 euroa mehiläisyhteiskuntaa kohti.

7 §
Tuen myöntämisen edellytyksenä oleva mehiläisyhteiskuntien hoito

Mehiläisyhteiskunnasta ei myönnetä tukea, jos sitä ei ole hoidettu siten kuin 3 §:n 2 momentissa tarkoitetaan.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä huhtikuuta 2019.

Helsingissä 4 päivänä huhtikuuta 2019

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Neuvotteleva virkamies
Juha Vanhatalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.