357/2019

Helsingissä 21 päivänä maaliskuuta 2019

Valtioneuvoston asetus päivittäistavarakauppapalveluiden tukemisesta monipalvelukeskuksina harvaan asutuilla maaseutualueilla vuosina 2019–2021

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään valtionavustuslain (688/2001) 5 §:n 2 momentissa tarkoitettuna yleisavustuksena myönnettävästä päivittäistavarakauppapalveluiden tuesta monipalvelukeskuksina harvaan asutuilla maaseutualueilla.

Valtionavustuksesta säädetään lisäksi valtionavustuslaissa.

Tuesta säädetään lisäksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja tuottaville yrityksille myönnettävään vähämerkityksiseen tukeen annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 360/2012, jäljempänä komission tukiasetus.

2 §
Avustuksen tarkoitus

Avustuksen tarkoituksena on turvata ja edistää päivittäistavarakauppapalveluiden saatavuutta harvaan asutulla maaseutualueella ylläpitämällä ja lisäämällä palveluiden monipuolisuutta.

3 §
Valtionapuviranomainen

Valtionavustuslaissa tarkoitettuna valtionapuviranomaisena toimii Ruokavirasto.

4 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) harvaan asutulla maaseutualueella Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämän paikkatietopohjaiseen Kaupunki-maaseutu-luokituksen mukaista harvaan asuttua maantieteellistä aluetta;

2) päivittäistavarakaupalla sellaista pääasiassa itsepalveluperiaatteella toimivaa myymälää, jossa myydään päivittäistavaroiden koko valikoimaa.

5 §
Avustuksen yleiset edellytykset

Avustusta voidaan myöntää sellaiselle harvaan asutulla maaseutualueella sijaitsevalle päivittäistavarakaupalle:

1) joka toimii ympäri vuoden;

2) jonka päivittäistavaroiden myynti on vähemmän kuin kaksi miljoonaa euroa vuodessa;

3) jonka etäisyys lähimpään toiseen päivittäistavarakauppaan on vähintään 7,5 kilometriä tai joka on vaikeasti saavutettavissa; ja

4) jonka päivittäistavaravalikoimaan kuuluu vähintään 500 tuotetta.

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että hakija sitoutuu 6 §:n mukaiseen palveluvelvoitteeseen ajanjaksoksi, joka alkaa 1 päivästä tammikuuta 2020 ja päättyy 30 päivänä kesäkuuta 2021. Avustettavan päivittäistavarakaupan toiminnan tulee olla avustuksen saajan itse harjoittamaa.

Avustusta ei myönnetä huoltamoiden yhteydessä oleville myymälöille.

Avustusta ei myönnetä komission tukiasetuksen 1 artiklan 2 kohdan h alakohdan mukaisesti vaikeuksissa olevalle yritykselle.

6 §
Palveluvelvoite

Avustuksen saajan tulee sitoutua tarjoamaan päivittäistavarakauppapalvelua. Lisäksi avustuksen saajan tulee sitoutua tarjoamaan vähintään yhtä muuta seuraavaa kaupallista palvelukokonaisuutta:

1) postipalvelu;

2) käteisnostopalvelu;

3) apteekkipalvelu;

4) polttoainejakelupalvelu.

Jos avustuksensaaja sitoutuu lisäksi tarjoamaan ympärivuotista päivittäistavaroiden myymäläautopalvelua, avustus maksetaan 8 §:n 1 momentissa säädetyin tavoin korotettuna. Myymäläauton tulee palvella vähintään kymmentä harvaan asutulla maaseudulla sijaitsevaa pysäkkiä viikossa. Myymäläautolla tulee olla viikoittaista reittiajoa vähintään sata kilometriä.

7 §
Avustuskelpoiset kustannukset

Avustusta voidaan myöntää 6 §:ssä tarkoitetun palveluvelvoitteen mukaisesta toiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin.

Hyväksyttävinä kustannuksina otetaan huomioon kaikki palveluvelvoitteeseen sisältyvästä toiminnasta aiheutuneet kustannukset. Avustusta ei saa käyttää muihin tarkoituksiin.

8 §
Avustuksen määrä

Avustusta voidaan myöntää enintään 15 000 euroa, tai jos avustuksensaajan palveluvelvoitteeseen sisältyy 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu myymäläauto, enintään 20 000 euroa hakijaa kohden vuosittain.

Avustuksen määrä on enintään 50 prosenttia 7 §:ssä tarkoitetuista hyväksyttävistä kustannuksista.

9 §
Avustuksen hakeminen

Avustusta haetaan Ruokavirastolta.

Ruokavirasto päättää avustuksen hakemiselle asetettavasta määräajasta.

Hakemus tulee tehdä Ruokaviraston vahvistamalle lomakkeelle. Hakemuksen tulee sisältää vähintään:

1) selvitys siitä, että avustusta hakeva taloudellista toimintaa harjoittava yritys täyttää 5 §:n 1 momentissa säädetyt päivittäistavarakaupan kriteerit;

2) selvitys 6 §:n 2 momentin mukaisen myymäläauton reitistä, jos avustusta haetaan kyseisessä momentissa tarkoitetuin tavoin korotettuna;

3) selvitys siitä, että hakija ei ole 5 §:n 4 momentissa tarkoitettu vaikeuksissa oleva yritys;

4) selvitys hakijan asianomaisen verovuoden ja kahden sitä edeltävän verovuoden aikana saamista komission tukiasetuksessa tai Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 1407/2013 tarkoitetuista vähämerkityksisistä tuista;

5) hakijan viimeksi vahvistettu tuloslaskelma ja tase;

6) selvitys 6 §:n mukaisten luvanvaraisten kaupallisten palveluiden osalta lupien voimassaolosta tai lupahakemusten vireilläolosta.

10 §
Avustuksen maksaminen

Avustus maksetaan yhdessä erässä ennakkona. Jos avustus on myönnetty sellaisen 6 §:n 1 momentin 1–4 mukaisen toiminnan johdosta, jota avustuksen saaja on aloittamassa ja toiminta edellyttää viranomaisen myöntämän luvan, ennakko voidaan maksaa, jos avustuksen saaja toimittaa saamansa luvan Ruokavirastolle kuuden kuukauden kuluessa tuen myöntämisestä.

11 §
Selvitys avustuksen käytöstä

Avustuksen saajan on vuosittain toimitettava Ruokavirastolle selvitys avustuksen käytöstä ja toteutuneista kustannuksista avustuspäätöksessä määrättyyn päivämäärään mennessä. Selvitykseen on liitettävä myös avustuksen saajan viimeksi vahvistettu tuloslaskelma ja tase.

Avustuksen saajan on eriteltävä palveluvelvoitteen mukaisen palvelun ja muiden kaupallisten palveluiden tuottamisesta syntyneet menot ja tulot kirjanpidossaan.

12 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2019 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2021.

Helsingissä 21 päivänä maaliskuuta 2019

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Lainsäädäntöneuvos
Jarno Virta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.