293/2019

Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2019

Laki eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annettuun lakiin (664/1966) siitä lailla 774/2016 kumotun 5 ja 6 §:n tilalle väliaikaisesti uusi 5 ja 6 § seuraavasti:

5 §

Verosta vapaa on vakuutusmaksu, joka perustuu satovahinkovakuutussopimukseen tai maatalouden alkutuotannon kasvintuhoojavakuutussopimukseen.

Verosta vapaa on myös vakuutusmaksu, joka perustuu eläintautivakuutussopimukseen.

Verovapauden edellytyksenä on, että maatalouden harjoittajan palveluksessa on vähemmän kuin 250 työntekijää ja maatalouden harjoittajan vuosiliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma on enintään 43 miljoonaa euroa.

Verovapaus ei koske vakuutusmaksua, jos maatalouden harjoittaja on tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti annetun komission asetuksen (EU) N:o 651/2014 1 artiklan 4 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla taloudellisesti vaikeuksissa tai maatalouden harjoittajaa koskee mainitun artiklan 4 kohdan a alakohdassa tarkoitettu Euroopan komission aikaisempaan päätökseen perustuva maksamaton perintämääräys, jossa tuki on julistettu sääntöjenvastaiseksi ja sisämarkkinoille soveltumattomaksi.

Maatalouden alkutuotannolla tarkoitetaan tiettyjen maa- ja metsätalousalan ja maaseutualueiden tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 702/2014 määriteltyä tuotantoa.

Tässä pykälässä tarkoitettuun tukeen sovelletaan eräiden valtion tukea koskevien Euroopan unionin säännösten soveltamisesta annettua lakia (300/2001).

6 §

Verovelvollisen tulee vuosittain ilmoittaa Verohallinnolle 5 §:n mukaisista vakuutussopimuksista seuraavat tiedot:

1) vakuutuksenantajan nimi ja tunniste;

2) vakuutuksenottajan nimi ja tunniste;

3) vakuutuksenottajan yritystyyppi;

4) alue, jolle vakuutuksenottaja on sijoittautunut;

5) vakuutuksenottajan toimiala;

6) vakuutusmaksun määrä;

7) vero, joka olisi ollut suoritettava, jos vakuutusmaksu olisi verollinen.

Tiedot on ilmoitettava 5 §:n 5 momentissa tarkoitetun komission asetuksen (EU) N:o 702/2014 9 artiklan mukaisen julkaisuvelvollisuuden toteuttamiseksi.

Verovelvollisen on ilmoitettava viipymättä 1 momentissa tarkoitettujen tietojen muuttumisesta Verohallinnolle.

Tiedot merkitään Verohallinnon ylläpitämään rekisteriin. Rekisteriin voidaan tehdä merkintä myös muusta tukeen vaikuttavasta seikasta.

Verohallinto voi antaa tarkempia määräyksiä annettavista tiedoista tuen myöntämistä, valvomista ja tietojen julkaisemista varten sekä tietojen ilmoittamismenettelystä.


Tämä laki tulee voimaan 20 päivänä maaliskuuta 2019 ja on voimassa vuoden 2027 loppuun.

Lain 5 §:n 2 momentti tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana ja on voimassa vuoden 2027 loppuun.

Lakia sovelletaan sellaiseen vakuutusmaksuun, joka maksetaan lain voimassaoloaikana alkavalta vakuutuskaudelta.

HE 317/2018
VaVM 36/2018
EV 279/2018

Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2019

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Valtiovarainministeri
Petteri Orpo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.