261/2019

Helsingissä 26 päivänä helmikuuta 2019

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ydinenergian käytön valvontaan kuuluvista työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla sellaisena kuin se on laissa 348/1994 sekä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 495/2005:

1 §

Työ- ja elinkeinoministeriön ydinenergialain (990/1987) mukaisista ydinenergian käytön valvontaan kuuluvista suoritteista peritään maksuja valtiolle tämän asetuksen mukaisesti.

2 §

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:ssä tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita ovat:

1) ydinenergialain mukaiset työ- ja elinkeinoministeriön lupapäätökset ja lupahakemusten käsitteleminen;

2) ydinenergialain 8 §:n 3 momentissa tarkoitettua ennakkotietoa koskevat päätökset;

3)  päätökset huolehtimisvelvollisuuden periaatteiden vahvistamisesta;

4) päätökset huolehtimisvelvollisuuden siirtämisestä;

5) päätökset huolehtimisvelvollisuuden lakkaamisesta; sekä

6) ydinjätehuollon ja ydinjätehuollon kustannuksiin varautumisen valvontaan kuuluva muu valvontatoiminta kuin 1–5 kohdassa tarkoitetut päätökset.

3 §

Edellä 2 §:ssä tarkoitetuista suoritteista peritään liitteenä olevan hinnaston mukaiset maksut.

Haettaessa ydinenergialain 25 §:n 2 momentissa tarkoitettua lupaehtojen muuttamista peritään kolme neljäsosaa hinnastossa mainitusta maksusta.

4 §

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää työ- ja elinkeinoministeriö ottaen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2019 ja se on voimassa 29 päivään helmikuuta 2020.

Tätä asetusta sovelletaan asetuksen voimaantulon jälkeen vireille tulleisiin asioihin.

Helsingissä 26 päivänä helmikuuta 2019

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Erityisasiantuntija
Outi Slant

Liite

Hinnasto  
Päätös tai suorite Maksu euroa
1. Luvat ydinenergian käyttöön  
1.1. Lupa yksityisoikeudellisen sopimuksen tekemiseen ja toteuttamiseen 630 €
1.2. Kulkuvälineessä olevan ydinlaitoksen tilapäinen käyttö Suomen alueella 9 450 €
2. Ydinenergialain 8 §:n 3 momentissa tarkoitettu ennakkotieto toiminnan luvanvaraisuudesta 630 €
3. Lupahakemuksen tutkimatta jättäminen 630 €
4. Ydinjätehuolto  
4.1. Ydinjätehuollon vuotuinen valvontamaksu 3 150 €
4.2. Päätös huolehtimisvelvollisuuden periaatteiden vahvistamisesta 6 300 €
4.3. Päätös huolehtimisvelvollisuuden siirtämisestä 6 300 €
4.4. Päätös huolehtimisvelvollisuuden lakkaamisesta 6 300 €
5. Varautumisvelvollisuuden vuotuinen valvontamaksu 8 221 €, lisäksi peritään 1 890 € toimijoilta, jotka toimittavat ydinenergialain 45 §:ssä tarkoitetut vakuudet.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.