258/2019

Helsingissä 28 päivänä helmikuuta 2019

Valtiovarainministeriön asetus rahastoyhtiön, sijoitusrahaston ja vaihtoehtorahaston tilinpäätökseen sisältyvän tuloslaskelman ja taseen kaavasta, tilinpäätökseen liitettävästä toimintakertomuksesta sekä sijoitusrahaston puolivuotiskatsauksesta annetun valtiovarainministeriön asetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan rahastoyhtiön, sijoitusrahaston ja vaihtoehtorahaston tilinpäätökseen sisältyvän tuloslaskelman ja taseen kaavasta, tilinpäätökseen liitettävästä toimintakertomuksesta sekä sijoitusrahaston puolivuotiskatsauksesta annetun valtiovarainministeriön asetuksen (231/2014) 11 § sekä

muutetaan 1 §:n 3 ja 5 momentti, 2 §:n 2 momentti, 3 §:n 5 momentti, 4 §:n 3 momentti, 9 §:n 1 momentti ja 10 § seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Sijoitusrahaston tilinpäätös laaditaan tämän asetuksen mukaisesti riippumatta siitä, laatiiko sijoitusrahastoa hoitava rahastoyhtiö tilinpäätöksensä kirjanpitolain (1336/1997) 7 a luvussa tarkoitettujen kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisesti.


Rahastoyhtiön tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sovelletaan lisäksi luottolaitostoiminnasta annetun lain (610/2014) 12 luvun 1 ja 3–10 §:ää, lukuun ottamatta 5 §:n säännöstä vakavaraisuuslaskelman sisällyttämisestä toimintakertomukseen, jollei tästä asetuksesta muuta johdu.

2 §
Rahastoyhtiön tuloslaskelma ja tase

Palkkioihin merkityistä hallinnointipalkkioista esitetään tuloslaskelmassa erikseen niiden bruttomäärä ja sijoittajille palautettu määrä. Palkkioista eritellään sijoitusrahastolain (213/2019) 2 luvun 2 §:n 2 momentin mukaisesta toiminnasta saadut palkkiot. Palkkioiden erittely voidaan tehdä joko tuloslaskelmassa tai liitetiedoissa.

3 §
Rahastoyhtiön toimintakertomuksen sisältö

Sijoitusrahastolain 2 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitetun rahastoyhtiön toimintakertomuksessa on esitettävä vakavaraisuuslaskelma, jossa annetaan tiedot rahastoyhtiön omien varojen määrästä ja omien varojen vähimmäismäärästä.


4 §
Sijoitusrahaston ja vaihtoehtorahaston tilinpäätöksen laatimiseen sovellettavat yleiset periaatteet

Mitä tässä asetuksessa säädetään arvopaperista, sovelletaan myös sijoitusrahastolain 1 luvun 2 §:n 1 momentin 23 kohdassa tarkoitettuun rahamarkkinavälineeseen.

9 §
Sijoitusrahaston ja vaihtoehtorahaston toimintakertomuksen sisältö

Sen lisäksi, mitä sijoitusrahastolain 15 luvun 7 §:ssä säädetään, sijoitusrahaston toimintakertomuksessa on edellisen tilinpäätöksen sekä tilintarkastuskertomuksen ohella esitettävä ainakin:

1) selvitys sijoitusten jakautumisesta rahaston sijoituspolitiikka huomioon ottaen toimialoittain, maantieteellisten markkina-alueiden mukaisesti tai muilla tarkoituksenmukaisilla ja sijoitusten koostumusta havainnollistavilla perusteilla prosenttiosuutena rahaston arvosta;

2) selvitys sijoitusten jakautumisesta eri osuussarjojen perusteella prosenttiosuutena rahaston arvosta;

3) selvitys sijoitusten koostumuksessa katsauskauden aikana tapahtuneista muutoksista;

4) selvitys siitä, missä laajuudessa rahasto on käyttänyt toiminnassaan erilaisia johdannais-, lainaus- ja takaisinostosopimuksia sekä näiden sopimusten lukumääristä vuoden lopussa jaoteltuna erikseen sijoitustoimintaan liittyvien riskien torjumiseksi ja muutoin osana sen tavoitteiden mukaista sijoitustoimintaa tehtyihin sopimuksiin;

5) rahaston arvo ja rahasto-osuuden arvo viimeiseltä tilikaudelta ja kahdelta sitä edeltäneeltä tilikaudelta;

6) selvitys rahastoyhtiölle ja säilytysyhteisölle maksettujen palkkioiden jakautumisesta rahaston varojen hoidosta ja säilytyksestä aiheutuneisiin palkkioihin sekä rahaston sijoituskohteena olleiden sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten vastaaviin kuluihin, jos rahasto voi sääntöjensä mukaan sijoittaa varojaan toisten sijoitusrahastojen tai yhteissijoitusyritysten osuuksiin;

7) selvitys juoksevista kuluista ja mahdollisista tuottosidonnaisista palkkioista.


10 §
Puolivuotiskatsauksen sisältö

Sen lisäksi, mitä sijoitusrahastolain 15 luvun 6 §:ssä säädetään, sijoitusrahaston puolivuotiskatsauksessa on esitettävä ainakin katsauskautta koskeva tämän asetuksen 8 §:n 3 kohdassa tarkoitettu selvitys arvopaperisijoituksista ryhmiteltynä liitteen III mukaisesti sekä 9 §:n 1 momentin 1, 3 ja 6 kohdassa tarkoitetut selvitykset. Syöttörahaston puolivuotiskatsauksessa on ilmoitettava lisäksi, mistä sen kohderahaston puolivuotiskatsauksen voi saada.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2019.

Helsingissä 28 päivänä helmikuuta 2019

Valtiovarainministeri
Petteri Orpo

Lainsäädäntöneuvos
Paula Kirppu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.