156/2019

Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2019

Valtioneuvoston asetus oikeusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 6 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan oikeusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen (543/2003) 3 ja 6 §, sellaisina kuin ne ovat, 3 § asetuksessa 73/2012 ja 6 § asetuksessa 1458/2015, seuraavasti:

3 §
Ministeriön organisaatio

Oikeusministeriössä on demokratia- ja julkisoikeusosasto, yksityisoikeus- ja oikeudenhoito-osasto, kriminaalipolitiikka- ja rikosoikeusosasto, hallinto- ja ohjausosasto sekä osastoihin kuulumaton esikunta.

Osastojen ja esikunnan sisäisestä organisaatiosta määrätään tarvittaessa ministeriön sisäisessä määräyksessä, jonka osaston päällikkö vahvistaa osastonsa osalta ja kansliapäällikkö esikunnan osalta.

6 §
Virkamiesten kelpoisuusvaatimukset

Sen lisäksi, mitä valtion virkamieslain (750/1994) 8 §:ssä ja valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) 43 §:n 1 momentissa säädetään, kelpoisuusvaatimuksena on:

1) kansliapäälliköllä muu oikeustieteen ylempi korkeakoulututkinto kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinto;

2) yksityisoikeus- ja oikeudenhoito-osaston osastopäälliköllä 1 kohdassa tarkoitettu tutkinto;

3) muulla kuin 1–2 kohdassa tarkoitetulla johtajalla ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito;

4) lainsäädäntöneuvoksella ylempi korkeakoulututkinto ja lainvalmistelussa tarvittava tutkimus- ja suunnittelutaito;

5) lainsäädäntöjohtajana toimivalla lainsäädäntöneuvoksella 1 kohdassa tarkoitettu tutkinto ja hyvä perehtyneisyys lainvalmisteluun;

6) laintarkastustehtäviä hoitavalla lainsäädäntöneuvoksella 1 kohdassa tarkoitettu tutkinto ja suomenkielistä säädöstarkastusta suorittavalla lainsäädäntöneuvoksella hyvä perehtyneisyys lainvalmisteluun sekä ruotsinkielistä säädöstarkastusta suorittavalla lainsäädäntöneuvoksella suomen ja ruotsin kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito ja hyvä perehtyneisyys lainvalmisteluun tai ruotsinkieliseen lakikieleen;

7) henkilöstöpäälliköllä, kehittämispäälliköllä, koulutuspäälliköllä, suunnittelupäälliköllä, johtavalla asiantuntijalla, budjettineuvoksella ja neuvottelevalla virkamiehellä ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys viran tehtäväalaan;

8) kielilain (423/2003) täytäntöönpanon ja soveltamisen seurannasta vastaavalla kieliasiainneuvoksella ylempi korkeakoulututkinto ja suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2019.

Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2019

Oikeusministeri
Antti Häkkänen

Hallitussihteeri
Johanna Nyberg

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.