153/2019

Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 2019

Ulkoministeriön asetus ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta

Ulkoministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen (377/2014) suomenkielinen nimike, 3 §:n 1 momentti, 8 §:n 1 momentti ja liite 1, sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 1 momentti osaksi asetuksissa 339/2016 ja 1246/2016 sekä liite 1 asetuksessa 1246/2016, ja

lisätään 3 §:ään uusi 5 ja 6 momentti, asetukseen uusi 3 a § seuraavasti:

Ulkoministeriön asetus

ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista

3 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Ulkoministeriön ja edustuston maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita ovat:

1) matkustusasiakirjat ja henkilökortit;

2) lukkiintuneen henkilökortin avaamispyyntö;

3) viisumit;

4) oleskeluluvat;

5) todistukset ja otteet;

6) Kioton mekanismien käytöstä annetun lain (109/2007) 4 §:n 2 momentissa tarkoitettu hyväksyntä ja valtuutus; sekä

7) muut notaarisuoritteet ja vastaavat julkisoikeudelliset suoritteet.


Hylkäävästä tai kielteisestä päätöksestä peritään saman suuruinen maksu kuin myönteisestä päätöksestä, jollei maksutaulukossa ole erikseen säädetty hylkäävälle tai kielteiselle päätökselle alempaa maksua tai maksuttomuutta.

Keskitetysti yksilöityjen passien ja henkilökorttien sekä lukkiintuneen kortin avaamispyyntöä koskevat suoritehinnat sisältävät Väestörekisterikeskuksen varmennemaksun. Varmennemaksuista säädetään Väestörekisterikeskuksen suoritteiden maksuista vuonna 2019 annetussa valtiovarainministeriön asetuksessa (1257/2018).

3 a §
Maksun periminen ja palauttaminen

Maksu peritään asian tullessa vireille.

Maksua ei palauteta, jos hakemus peruutetaan sen jälkeen, kun sen käsittelyä koskevat toimenpiteet on aloitettu.

Jos hakemusmaksu on virheellinen valuuttakurssimuutoksen johdosta, ei liikaa maksettua osuutta palauteta, jos se on enintään viisi euroa eikä palauttamatta jättämistä voida pitää kohtuuttomana.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2014 ja on voimassa vuoden 2021 loppuun.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2019.

Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 2019

Ulkoministeri
Timo Soini

Ulkoasiainneuvos
Pasi Tuominen

LIITE 1

MAKSUTAULUKKO 1

Suorite

Julkisoikeudelliset suoritteet

Asia, joka koskee:

- henkilökorttia (poislukien alaikäisen henkilökortti ja väliaikainen henkilökortti) 90 € 3 § 1 mom. 1 k.
- henkilökorttia, yhteismyöntö passin kanssa 58 € 3 § 1 mom. 1 k.
- lukkiintuneen kortin henkilökortin avaamispyyntöä (sis. aktivointitunnuslukukirjeen tai PUK-koodin sisältävän kirjeen tilauksesta) 30 € 3 § 1 mom .
– passia, diplomaattipassia ja virkapassia (+ toimitustavasta mahdollisesti aiheutuvat kustannukset) 140 € 3 § 1 mom. 1 k.
- pikapassia (+ toimitustavasta mahdollisesti aiheutuvat kustannukset) 160 € 3 § 1 mom. 1 k.
- express-passia (+ toimitustavasta mahdollisesti aiheutuvat kustannukset) 175 € 3 § 1 mom. 1 k.
- väliaikaista passia (+ postikulut) 175 € 3 § 1 mom. 1 k.
- hätäpassia (+ postikulut) 160 € 3 § 1 mom. 1 k.
- merenkulkijain kansallinen henkilöllisyystodistusta, väliaikaista muukalaispassia, Laissez-Passer-matkustusasiakirjaa, Euroopan unionin kansalaiselle kotimatkaa varten annettava hätämatkustusasiakirjaa , Emergency Travel Documentia (+ postikulut) 140 € 3 § 1 mom. 1 k.
- Suomen sotiin osallistuneen rintamaveteraanin ja miinanraivauksiin vuosina 1945–1952 osallistuneen henkilön yli vuoden passia, diplomaattipassia, virkapassia ja henkilökorttia (+ postikulut); ; ei kuitenkaan yhteismyönnössä passin kanssa, jolloin henkilökortin hinta on 58 € 60 € 3 § 1 mom. 1 k.
- viisumimaksua 60 € 3 § 1 mom. 2 k. ja 2 mom.
- viisumimaksua 6–11-vuotiailta 35 € 3 § 1 mom. 2 k. ja 2 mom.
- EU:n ja kolmannen maan välisen viisumihelpotussopimuksen mukaista viisumimaksua kyseisen kolmannen maan kansalaisilta 35 € 3 § 1 mom. 2 k. ja 2 mom.
- maksua viisumin nopeutetusta käsittelystä EU:n ja kolmannen maan välisen viisumihelpotussopimuksen mukaisesti 70 € 3 § 1 mom. 2 k. ja 2 mom.
- lomakkeita, joihin viisumi kiinnitetään niille henkilöille, joiden matkustusasiakirjaa Suomi ei tunnusta 10 € 3 § 1 mom. 2 k. ja 2 mom.
- todistuksia ja asiakirjaotteita ulkoministeriössä 20 € 3 § 1 mom. 4 k.
- todistuksia ja asiakirjaotteita ulkomaanedustustoissa 30 € 3 § 1 mom. 4 k.
- kaupanvahvistajan todistusta 160 € 3 § 1 mom. 4 k.
- kauppa-aluksen väliaikaista kansallisuustodistusta 200 € 3 § 1 mom. 4 k.
- Kioton mekanismin käytöstä annetun lain 4 §:n 2 momentissa tarkoitettua hyväksynnän ja valtuutuksen käsittelymaksua tai hanketta 105 € 3 § 1 mom. 5 k.
- ulkoasiainhallinnolle lain, asetuksen tai kansainvälisen sopimuksen mukaan kuuluvia, muita kuin 2 ja 3 §:ssä tarkoitettuja toimenpiteitä 40 € 3 § 1 mom. 6 k.
- uuden laivapäiväkirjan laatimista 160 € 3 § 1 mom. 6 k.
- meriselityksen vastaanottamista 300 € 3 § 1 mom. 6 k.

Matkustusasiakirjan käsittelymaksua ei peritä passista, joka annetaan:

1) tasavallan presidentille ja hänen perheenjäsenelleen;

2) valtioneuvoston jäsenelle; tai

3) ulkoasiainhallinnon palveluksessa olevalle tai hänen perheenjäsenelleen.

Viisumien käsittelymaksua ei peritä:

1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 810/2009 mukaisissa tapauksissa alle 6-vuotiailta lapsilta; koululaisilta, opiskelijoilta, jatko-opiskelijoilta ja mukana seuraavilta opettajilta, jotka matkustavat opiskelun tai ammattikoulutuksen vuoksi; yhteisössä tieteellistä tutkimusta varten lyhytaikaiseen oleskeluun tarkoitettuja yhtenäisiä viisumeja koskevien jäsenvaltioiden myöntämismenettelyjen helpottamiseksi -suosituksen mukaisesti matkustavilta kolmansien maiden tutkijoilta;

2) eduskunnan tai Suomen hallituksen kutsumalta henkilöltä;

3) virkatehtävissä Suomeen tai Suomen kautta matkustavalta diplomaattipassin tai virkapassin haltijalta eikä Suomen edustuston paikalta palkatulta henkilökunnan jäseneltä, joka tulee Suomeen työtehtävissä;

4) Suomeen akkreditoidun diplomaattisen ja siihen rinnastettavan edustuston sekä Suomessa toimivan lähetetyn virkamiehen johtaman konsulaatin henkilökuntaan kuuluvalta eikä hänen perheenjäseneltään;

5) henkilöltä, joka valtioneuvoston päätöksellä otetaan Suomeen pakolaisena, suojelun tarpeen vuoksi tai painavasta humanitaarisesta syystä;

6) henkilöltä, joka kansainvälisen sopimuksen perusteella saa viisumin maksutta; Suomen kansalaisen perheenjäseneltä, joka on sellaisen kolmannen maan kansalainen, joka tarvitsee viisumin Schengen-alueelle, Euroopan unionin kansalaisen tai häneen rinnastettavan vapaan liikkuvuuden piiriin kuuluvalta perheenjäseneltä tai muulta omaiselta, joka tarvitsee viisumin Schengen-alueelle, sekä Yhdistyneiden kansakuntien ja sen alajärjestöjen, Euroopan neuvoston, Euroopan unionin sekä Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomessa järjestettäviin kokouksiin osallistuvilta; ja

7) Suomen kunniakonsulilta.

Viisumi voidaan myöntää maksutta:

1) suuronnettomuuksien ja muiden vastaavien tilanteiden johdosta, silloin kun humanitaariset syyt puoltavat;

2) kulttuuri- ja urheilutapahtumiin osallistuville tilaisuuden järjestäjän kutsumille koululais- ja nuorisoryhmille, joiden jäsenten ikä on alle 18 vuotta;

3) diplomaattipassin tai virkapassin haltijalle taikka hänen perheenjäsenelleen, kun sillä on merkittävää arvoa Suomen ja vieraan valtion välisten suhteiden kannalta; ja

4) muissa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 810/2009 mainituissa tapauksissa.

Maksun suuruus, alentaminen tai perimättä jättäminen viisumivelvollisen kolmannen maan kansalaisen osalta voi myös johtua Euroopan unionin ja kyseisen kolmannen maan välillä tehdystä tai maksun suuruuden osalta neuvoteltavasta, viisumimenettelyjen helpottamista koskevasta sopimuksesta.

Oleskelulupien käsittelymaksua ei peritä:

1) Suomeen akkreditoidun diplomaattisen ja siihen rinnastettavan edustuston sekä Suomessa toimivan lähetetyn virkamiehen johtaman konsulaatin henkilökuntaan kuuluvalta eikä hänen perheenjäseneltään;

2) henkilöltä, joka valtioneuvoston päätöksellä otetaan Suomeen pakolaisena, suojelun tarpeen vuoksi tai painavasta humanitaarisesta syystä;

3) kahdenvälisen sopimuksen perusteella tai muun kansainvälisen järjestelyn nojalla tapahtuvaan nuorison vaihto-ohjelmaan osallistuvilta henkilöiltä vastavuoroisuuden perusteella; ja

4) niissä tapauksissa, joissa käsittelymaksun perimättä jättäminen perustuu Suomen toisen valtion kanssa tekemään sopimukseen.

Todistuksista ja otteista käsittelymaksua ei peritä:

1) sosiaalisen tuen tai avustuksen hakemista varten tarvittavasta todistuksesta; sekä

2) Suomeen akkreditoidun diplomaattisen ja siihen rinnastettavan edustuston sekä Suomessa toimivan lähetetyn virkamiehen johtaman konsulaatin henkilökuntaan kuuluvalle annettavasta todistuksesta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.