148/2019

Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 2019

Valtioneuvoston asetus valtion virkaehtosopimusasetuksen 10 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan valtion virkaehtosopimusasetuksen (1203/1987) 10 §, sellaisena kuin se on asetuksissa 878/1992, 290/1993, 1027/1994, 374/2013 ja 49/2016, seuraavasti:

10 §
Työnantajavirkamiehet

Muussa kuin 5 momentissa tarkoitetussa tapauksessa työnantajavirkamiesten tulee valtion neuvotteluviranomaisen määräyksestä tai hallinnonalan neuvotteluviranomaisen omalta osaltaan tai alaisensa hallinnon osalta antamasta määräyksestä edustaa valtiota valtion virkaehtosopimusten neuvottelumenettelystä tehdyn pääsopimuksen mukaisissa virkaehtosopimuksista käytävissä neuvotteluissa ja niiden valmistelussa. Lisäksi heidän tulee edustaa valtiota valtion virkaehtosopimusten neuvottelumenettelystä tehdyn pääsopimuksen mukaisissa neuvotteluissa virkaehtosopimusten soveltamis- ja tulkintakysymyksistä sekä virkamiesten työrauhaa koskevissa asioissa. Heidän tulee muutoinkin toimia työnantajan edustajina.

Työnantajavirkamiehiä ovat työnantajavirkaan nimitetyt sekä työnantajaviran tehtäviä tai 3 momentin 5 kohdassa tarkoitettuja tehtäviä pääasiallisesti hoitavat, valtion virkamieslain 9 §:n 1 momentin mukaisesti virkasuhteeseen nimitetyt virkamiehet.

Työnantajavirkoja ovat seuraavat:

1) ministeriön osaston päällikön virka sekä sitä vastaavat ja ylemmät ministeriön virat;

2) ministeriön yleisen osaston taikka hallinto- tai järjestelyosaston tai näitä vastaavan ministeriön osaston apulaisosastopäällikön virka;

3) keskusviraston, lukuun ottamatta pääesikuntaa ja Ruokavirastoa, ylijohtajan ja osaston päällikön virat sekä niitä vastaavat ja ylemmät virat;

4) 3 kohdassa tarkoitetun keskusviraston yleisen osaston taikka hallinto-osaston tai näitä vastaavan osaston tai vastaavan muun toimintayksikön apulaispäällikön virka;

5) 1–4 kohdassa tarkoitettujen ministeriöiden ja virastojen yleisen osaston, hallinto- tai järjestelyosaston tai hallintotoimiston tahi vastaavia tehtäviä hoitavien yksiköiden muutkin kuin mainituissa kohdissa tarkoitetut esittelijän sekä sitä vastaavat ja ylemmät virat, joiden haltijoiden pääasiallisena tehtävänä on valtion henkilöstöhallintoasioiden käsitteleminen;

6) muiden virastojen ja laitosten päällikön virat, lukuun ottamatta tuomioistuimia, paikallisia syyttäjänvirastoja, ulosottovirastoja, valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiirejä, Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivaa Euroopan kriminaalipoliittista instituuttia, rajavartiolaitosta, puolustusvoimia ja valtion oppilaitoksia;

7) piirihallinnon piirien päällikön virat.

Alla mainittujen virastojen ja laitosten työnantajavirkoja ovat lisäksi seuraavat:

1) valtioneuvoston kanslia: henkilöstöasioita käsittelevän toimialajohtajan tehtävään ja henkilöstöyksikön päällikön tehtävään määrätty virkamies;

2) oikeuskanslerinvirasto: apulaisoikeuskansleri, kansliapäällikkö, esittelijäneuvos osastopäällikkönä ja resurssihallinta-asiantuntija;

3) ulkoasiainministeriö: osastopäällikön ja sitä vastaavaan tehtävään määrätty virkamies, henkilöstöjohtajan, henkilöstösuunnittelupäällikön ja henkilöstöpalvelupäällikön tehtävään määrätty virkamies sekä henkilöstöhallintoasioita käsittelevä virkamies;

4) ulkomaanedustus: edustuston päällikön tehtävään määrätty virkamies;

5) oikeusministeriö: oikeushallinto-osaston apulaisosastopäällikkö ja mainitun osaston oikeusapu- ja ulosottoyksikön sekä tuomioistuinyksikön päällikkönä toimiva hallitusneuvos ja suunnittelupäällikkö, lainvalmisteluosaston yksityisoikeuden valmistelusta vastaava apulaisosastopäällikkö, kriminaalipoliittisen osaston apulaisosastopäällikkö, yleis- ja henkilöstöhallinnosta vastaava hallitusneuvos ja näissä tehtävissä työskentelevä hallitussihteeri;

6) ylimmät tuomioistuimet: kansliapäällikkö;

7) hovioikeudet: presidentti ja kansliapäällikkö;

8) hallinto-oikeudet: hallinto-oikeuden ylituomari;

9) erityistuomioistuimet: työtuomioistuimen presidentti, markkinaoikeuden ylituomari ja kansliapäällikkö sekä vakuutusoikeuden ylituomari ja kansliapäällikkö;

10) käräjäoikeudet: viraston päällikkönä toimiva laamanni sekä hallintojohtaja, hallintopäällikkö ja sihteeri;

11) Valtakunnansyyttäjänvirasto: apulaisvaltakunnansyyttäjä, hallintoyksikön päällikkönä toimiva valtionsyyttäjä, henkilöstöasioita käsittelevä valtionsyyttäjä ja hallintoyksikön lakimies;

12) valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiirit: oikeusapu- ja edunvalvontapiirin johtaja;

13) ulosottovirastot: Helsingin ulosottoviraston johtava kihlakunnanvouti;

14) Rikosseuraamuslaitos: keskushallintoyksikön hallintojohtaja ja kehitysjohtaja, rikosseuraamusalueen aluejohtaja, henkilöstöpäällikkö, arviointikeskuksen johtaja, vankilan johtaja, yhdyskuntaseuraamustoimiston johtaja, Valtakunnallisen täytäntöönpanoyksikön täytäntöönpanojohtaja ja Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen johtaja;

15) sisäministeriö: hallintojohtaja, talousjohtaja sekä poliisiosaston, pelastusosaston ja maahanmuutto-osaston hallintoasioita käsittelevän yksikön päällikkö;

16) Maahanmuuttovirasto: apulaispäällikkö ja henkilöstöjohtaja;

17) Poliisihallitus: poliisijohtaja, henkilöstöpäällikkö, neuvottelupäällikkö sekä henkilöstöasioita käsittelevä ylitarkastaja tai muu vastaava virkamies;

18) poliisilaitokset: poliisipäällikkö ja henkilöstöasioita käsittelevä apulaispoliisipäällikkö;

19) keskusrikospoliisi: apulaispäällikkö;

20) suojelupoliisi: apulaispäällikkö;

21) Poliisiammattikorkeakoulu: rehtori;

22) pelastustoimi: Pelastusopiston rehtori ja hallintojohtaja;

23) Rajavartiolaitos: Rajavartiolaitoksen päällikkö, Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö ja hallitusneuvos sekä Rajavartiolaitoksen esikunnan osastopäällikön, henkilöstöosaston, teknillisen osaston sekä raja- ja meriosaston apulaisosastopäällikön, vartioston komentajan, Raja- ja merivartiokoulun johtajan ja vartiolentolaivueen komentajan tehtävässä oleva upseeri sekä henkilöstöosaston neuvottelupäällikkö, palvelussuhdeyksikön päällikkö, ylitarkastaja ja palvelussuhdeasioita käsittelevä upseeri;

24) Puolustusvoimat: puolustusvoimain komentaja, pääesikunnan päällikkö, kenraali, amiraali, puolustusvoimien asessori, maa-, meri- ja ilmavoimien henkilöstöpäällikön tehtävässä oleva upseeri, joukko-osaston komentajan tehtävässä oleva upseeri, sotilaslaitoksen sekä sitä vastaavan hallintoyksikön johtajan tai päällikön tehtävässä oleva virkamies, pääesikunnan henkilöstöosaston osastopäällikön ja apulaisosastopäällikön tehtävässä oleva upseeri, toimistopäällikkö, sotilaslakimies ja ylitarkastaja;

25) valtiovarainministeriö: apulaisosastopäällikkö ja sitä vastaavat virat, aluehallintovirastojen ja maistraattien palvelussuhdeasioita käsittelevä virkamies, kehittämis- ja hallintotoiminnossa henkilöstöasioita käsittelevät virkamiehet, valtion työnantajatoiminnon virkamiehet sekä valtion työnantajatoiminnon viestinnästä vastaava virkamies;

26) Valtion taloudellinen tutkimuskeskus: tutkimusjohtaja, hallintojohtaja ja henkilöstöasioita käsittelevä lakimies;

27) Valtiokonttori: välittömästi pääjohtajan alainen toimialajohtaja ja yksikönjohtaja;

28) Verohallinto: yksikön ja toimintayksikön päällikön virka sekä ne hallintoyksikön virat, joiden haltijoiden pääasiallisena tehtävänä on viraston virkaehtosopimuksia koskeviin sopimusneuvotteluihin osallistuminen, näiden sopimusten valmistelu tai virkaehtosopimusten soveltamisen ohjaus virastossa;

29) Tulli: tietohallintojohtaja, talousjohtaja, laboratorionjohtaja, henkilöstöpäällikkö, hallintopalvelupäälliköt, viraston virka- ja työehtosopimuksia koskeviin sopimusneuvotteluihin osallistuva tulliylitarkastaja ja hallinto-osaston lakimies;

30) Tilastokeskus: toimintayksiköiden johtajina toimivien virat, hallintopäällikkö ja henkilöstöasioista vastaava lakimies;

31) Väestörekisterikeskus: hallinnollisen yksikön johtajana toimiva virkamies ja henkilöstöasioista vastaava virkamies;

32) aluehallintovirastot ja Ahvenanmaan valtionvirasto: vastuualueen päällikkö, maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön päällikkö, aluehallintovirastojen hallinto- ja kehittämispalvelut vastuualueen yksiköiden päälliköt ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ruotsinkielisen opetustoimen palveluyksikön johtaja sekä Ahvenanmaan valtionviraston hallintojohtaja ja henkilöstöpäällikön tehtäviä hoitava virkamies;

33) Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus: välittömästi toimitusjohtajan alaisuudessa toimivan tulosalueen johtaja sekä henkilöstöpäällikkö;

34) opetus- ja kulttuuriministeriö: kulttuuri- ja taidepolitiikan osaston henkilöstöhallinto- ja virkaehtosopimusasioita käsittelevä virkamies;

35) Kansallisarkisto: palvelualueiden johtajat ja henkilöstöpäällikkö:

36) Suomen Akatemia: ylijohtaja, tutkimus ja ylijohtaja, hallinto sekä hallintoyksikön johtaja;

37) Taiteen edistämiskeskus: hallintopäällikkö;

38) Museovirasto: osastonjohtaja, ylijohtaja, hallintojohtaja, kehittämisjohtaja ja henkilöstöpäällikkö;

39) Suomenlinnan hoitokunta: hallintojohtaja;

40) Kansallinen audiovisuaalinen instituutti: hallintojohtaja;

41) Näkövammaisten kirjasto Celia: talous- ja hallintojohtaja;

42) Kotimaisten kielten keskus: hallintopäällikkö ja suunnittelupäällikkö;

43) Opintotuen muutoksenhakulautakunta: puheenjohtaja;

44) Ruokavirasto: linjanjohtaja, toimintakokonaisuuden johtaja, henkilöstöjohtaja ja henkilöstöasioita esittelevä virkamies;

45) Maanmittauslaitos: keskushallinnon johtaja, paikkatietoinfrastruktuurin palveluiden osaston johtaja, tutkimusjohtaja, tulosyksikön johtaja ja henkilöstölakimies;

46) Luonnonvarakeskus: pääjohtajan välittömässä alaisuudessa olevat yksikönjohtajat, yhteistoimintajohtaja, henkilöstöpäällikkö sekä henkilöstö- ja palvelussuhdeasioita käsittelevä lakimies;

47) liikenne- ja viestintäministeriö: yksikön johtajaksi määrätty virkamies ja viestintäjohtaja;

48) Ilmatieteen laitos: toimialajohtaja, hallintopäällikkö ja henkilöstöyksikön päällikkö;

49) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus: vastuualueen johtaja;

50) ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus: johtaja ja henkilöstöjohtaja;

51) Turvallisuus- ja kemikaalivirasto: johtaja;

52) Geologian tutkimuskeskus: operatiivisesta toiminnasta vastaava johtaja, henkilöstöasioista vastaava johtaja, tieteellisestä tutkimuksesta vastaava johtaja ja henkilöstöpäällikkö.

53) Innovaatiorahoituskeskus Business Finland: hallintoasioista vastaava johtaja, laki- ja hallintopalveluista vastaavan yksikön johtaja ja palvelussuhdepäällikkö;

54) Energiavirasto: hallintopäällikkö;

55) sosiaali- ja terveysministeriö: hallinto-yksikön henkilöstösuunnittelija sekä työ- ja tasa-arvo-osaston aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueista vastaavan tulosryhmän päällikkö;

56) Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta: johtajan tehtävässä toimiva virkamies ja hallintopäällikkö;

57) Säteilyturvakeskus: johtaja, apulaisjohtaja, henkilöstöpäällikkö ja lakiasiainpäällikkö;

58) Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus: johtaja ja henkilöstöjohtaja;

59) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: ylijohtaja, hallintojohtaja, tietojohtaja, osaston johtaja, henkilöstöpäällikkö ja henkilöstöasioita hoitava lakimies;

60) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto: johtaja, hallintojohtaja ja henkilöstöpäällikkö;

61) työneuvosto: korkeampipalkkainen sihteeri;

62) ympäristöministeriö: tulosalueen päällikkö;

63) Suomen ympäristökeskus: välittömästi pääjohtajan alaisen toimintayksikön päällikkö, palvelujohtaja, tutkimusjohtaja, henkilöstöpäällikkö ja henkilöstöasioita hoitava hallintopalveluiden lakimies;

64) Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus: johtaja, hallintopäällikkö ja henkilöstöasioista vastaava virkamies.

Edellä 1 a §:ssä tarkoitettujen liikelaitosten työnantajavirkoja, joiden haltijoiden tehtäviin kuuluu toimia työnantajan edustajana, ovat toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja, johtaja, hallintojohtaja sekä laitoksen henkilöstöasioita hoitavan yksikön virat, joiden haltijat käsittelevät palvelussuhdeasioita.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2019.

Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 2019

Kunta- ja uudistusministeri
Anu Vehviläinen

Neuvotteleva virkamies
Ulla Westermarck

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.