141/2019

Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 2019

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

lisätään ympäristönsuojelusta annettuun valtioneuvoston asetukseen (713/2014) uusi 44 a § seuraavasti:

44 a §
Päästökattodirektiivissä tarkoitetun ekologisen vaikutusseurannan järjestäminen

Toteutettaessa ympäristönsuojelulain 143 §:n 3 momentissa tarkoitettua päästökattodirektiivin 9 artiklan mukaista ilman pilaantumisen ekologista vaikutusseurantaa tulee seurantapaikkojen sijainti valita siten, että seurantaverkostossa on edustettuna makeanveden luontotyyppejä, luonnontilassa ja osittain luonnontilassa olevia elinympäristöjä sekä metsien ekosysteemityyppejä. Seurannan on oltava kustannustehokasta ja riskiperusteista.

Seurannassa on hyödynnettävä:

1) muuhun EU-lainsäädäntöön ja kansainvälisiin sopimuksiin liittyviä jo olemassa olevia seurantaverkostoja sekä niiden kautta saatuja tietoja;

2) päästökattodirektiivin liitteessä V lueteltuja seurantaindikaattoreita.

Suomen ympäristökeskus huolehtii siitä, että tiedot seurantapaikkojen sijainnista ja käytetyistä seurantaindikaattoreista sekä seurantatiedot toimitetaan komissiolle sekä Euroopan ympäristökeskukselle siten kuin päästökattodirektiivin 10 artiklan 4 kohdassa säädetään. Lisäksi Suomen ympäristökeskuksen on julkaistava nämä tiedot yleisen tietoverkon välityksellä.


Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä tammikuuta 2019.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/2284 (32016L2284); EUVL L 344, 17.12.2016, s.1

Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 2019

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Lainsäädäntöneuvos
Katariina Haavanlammi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.