5/2019

Helsingissä 10 päivänä tammikuuta 2019

Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta öljyjätteen keräykseen, kuljetukseen ja varastointiin

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n ja öljyjätemaksusta annetun lain (894/1986) 7 §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä on öljyjätemaksusta annetun lain 7 §:n 1 momentti laissa 1043/2006:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään valtionavustuksen myöntämisestä öljyjätteen keräykseen, kuljetukseen ja varastointiin valtion talousarviossa osoitetusta määrärahasta sekä avustuksen käytöstä ja maksamisesta.

Avustus myönnetään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 1407/2013 tarkoitettuna vähämerkityksisenä tukena.

Avustukseen sovelletaan lisäksi, mitä valtionavustuslaissa (688/2001) säädetään.

2 §
Valtionapuviranomainen

Ympäristöministeriö toimii valtionavustuslaissa tarkoitettuna valtionapuviranomaisena.

3 §
Avustuksen myöntämisen edellytykset

Avustusta voidaan myöntää Suomeen rekisteröidylle voiteluöljyjätehuoltoa harjoittavalle yritykselle, jolla on toimipaikka Suomessa. Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että:

1) yritys on hyväksytty tai merkitty jätelain (646/2011) 142 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuun jätehuoltorekisteriin tai yrityksellä on ympäristönsuojelulain (527/2014) mukainen ympäristölupa öljyjätteen käsittelyyn; ja

2) yritys on huolehtinut verojen ja lakisääteisten sosiaalivakuutusmaksujen maksamisesta sekä muista lakisääteisistä velvoitteista.

Avustuksen myöntämisen edellytykseksi voidaan asettaa, että yritys on liittynyt puitesopimukseen valtakunnallisen öljyjätehuollon kehittämisestä tekemällä sopimuksessa tarkoitetun sitoumuksen.

Avustusta ei voida myöntää, jos avustuksen hakijalle on myönnetty muuta avustusta samaan tarkoitukseen. Avustusta ei voida myöntää kunnalle jätelain 32 §:n 2 momentissa tarkoitetun vaarallisen jätteen vastaanottoon ja käsittelyyn.

4 §
Avustuksen käyttötarkoitus

Avustusta voidaan myöntää:

1) investointeihin laitteisiin tai välineisiin, joita tarvitaan öljyjätteen keräykseen, kuljetukseen tai varastointiin;

2) kehitys- tai käynnistyshankkeisiin, jotka edistävät öljyjätteen keräämistä erityisesti kaupunkiseutujen ulkopuolelta tai erilaatuisten öljyjätteiden pitämistä erillään;

3) öljyjätteen keräykseen liittyviin tiedotuskampanjoihin, joilla edistetään tietoisuutta öljyjätteen talteenotosta ja toimittamisesta asianmukaisesti kerättäväksi.

5 §
Avustuksen määrä ja hyväksyttävät kustannukset

Avustusta voidaan myöntää 50 prosenttia 4 §:ssä tarkoitetun investoinnin, hankkeen tai tiedotuskampanjan hyväksyttävistä arvonlisäverottomista kokonaiskustannuksista.

Hyväksyttäviä kustannuksia ovat:

1) laitteiden tai välineiden hankinnasta ja asennuksesta aiheutuvat kustannukset;

2) laitteiden tai välineiden käyttöönotosta ja sen edellyttämästä käyttöhenkilökunnan koulutuksesta aiheutuvat kustannukset;

3) kehitys- tai käynnistyshankkeen tai tiedotuskampanjan toteuttamiseen osallistuvien henkilöiden kohtuulliset palkka- ja matkakustannukset;

4) tiedotuskampanjaa varten tarvittavien tiedotusmateriaalien hankinnasta ja niiden esittämisestä tai levittämisestä aiheutuvat kustannukset.

6 §
Maksaminen

Avustus maksetaan jälkikäteen hakemuksesta yhdessä erässä avustuksen käytöstä saadun selvityksen ja toteutuneiden kustannusten perusteella. Maksettava avustus on 50 prosenttia toteutuneista hyväksyttävistä kustannuksista, kuitenkin enintään myönnetyn avustuksen suuruinen.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä tammikuuta 2019.

Helsingissä 10 päivänä tammikuuta 2019

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

Hallitussihteeri
Ella Särkkä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.