4/2019

Helsingissä 10 päivänä tammikuuta 2019

Valtioneuvoston asetus yritystukien tutkimusjaostosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Yritystukien tutkimusjaosto

Työ- ja elinkeinoministeriön yritystukineuvottelukunnan yhteydessä on riippumaton yritystukien tutkimusjaosto.

2 §
Tutkimusjaoston tehtävät

Tutkimusjaosto tuottaa informaatiota yritystukijärjestelmän kehittymisestä sekä edistää vaikuttavuuden arvioinnin laatua ja tutkimuksen hyödyntämistä politiikanteossa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa. Tutkimusjaoston tehtävänä on arvioida yritystukijärjestelmää ja erityisesti:

1) laatia vuosittain arvio yritystukijärjestelmän kehittymisestä;

2) kehittää vaikuttavuuden tutkimusmetodologiaa;

3) tehdä riippumattomia arvioita yritystuista.

Tutkimusjaosto voi esittää hankittavaksi tutkimuksia ja selvityksiä tähän tarkoitukseen käytettävissä olevilla määrärahoilla tai muulla rahoituksella tehtävänsä hoitamiseksi.

Tutkimusjaosto julkistaa vuosittain arvion yritystukijärjestelmän kehittymisestä.

3 §
Kokoonpano

Tutkimusjaostoon kuuluvat puheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä. Puheenjohtajan ja jäsenten tulee edustaa taloustieteen asiantuntemusta.

4 §
Puheenjohtajan ja jäsenten määrääminen sekä toimikausi

Valtioneuvosto määrää tutkimusjaoston puheenjohtajan ja jäsenet työ- ja elinkeinoministeriön esityksestä neljän vuoden toimikaudeksi. Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää yliopistoilta yhteisen ehdotuksen tutkimusjaoston neljäksi jäseneksi. Tutkimusjaosto nimeää keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Jos tutkimusjaoston puheenjohtaja tai jäsen eroaa kesken toimikauden tai on pysyvästi estynyt osallistumasta jaoston toimintaan, työ- ja elinkeinoministeriö määrää hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden puheenjohtajan tai yliopistojen ehdotuksesta jäsenen.

5 §
Tutkimusjaoston toiminta

Tutkimusjaosto kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Tutkimusjaosto on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kaksi jäsentä.

Asia ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

6 §
Sihteeri

Tutkimusjaostolla on asioiden valmistelua ja toimeenpanoa varten sihteeri, joka on palvelussuhteessa työ- ja elinkeinoministeriöön. Työ- ja elinkeinoministeriö nimittää sihteerin.

7 §
Työjärjestys

Tutkimusjaoston tehtävistä ja asioiden käsittelystä määrätään tarkemmin jaoston työjärjestyksessä.

8 §
Palkkiot ja korvaukset

Tutkimusjaoston puheenjohtajalle ja jäsenelle sekä tutkimusjaoston kuulemalle asiantuntijalle voidaan maksaa kuukausipalkkio tai muu palkkio. Työ- ja elinkeinoministeriö vahvistaa palkkioiden suuruuden.

Matkoista aiheutuvat kustannukset korvataan matkakustannusten korvaamisesta tehdyn virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä tammikuuta 2019.

Helsingissä 10 päivänä tammikuuta 2019

Työministeri
Jari Lindström

Neuvotteleva virkamies
Anne Rothovius

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.