1372/2018

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2018

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuosina 2019 ja 2020

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain (897/2009) 25 §:n nojalla, sellaisena kuin niistä edellinen on laissa 348/1994 ja jälkimmäinen laissa 1131/2014:

1 §
Soveltamisala

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ja työ- ja elinkeinotoimistojen ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen (kehittämis- ja hallintokeskus) suoritteista peritään maksuja valtiolle tämän asetuksen mukaisesti, jollei niistä ole toisin säädetty tai määrätty.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitetuista maksullisista julkisoikeudellisista suoritteista peritään maksut oheisen maksutaulukon mukaisesti.

3 §
Omakustannusarvoa alempana perittävät maksut

Valtion maksuperustelain 6 §:n 3 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus perii omakustannusarvoa alemman maksun ovat:

1) ympäristönsuojelulaissa (527/2014) tarkoitetut suoritteet;

a) tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta tehtävän ilmoituksen käsittely;

b) poikkeuksellisesta tilanteesta tehtävän ilmoituksen käsittely;

c) pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittely ja valvontatoimet ilmoituksen perusteella tehdyn päätöksen noudattamisen varmistamiseksi;

d) ympäristöluvassa asetettujen velvoitteiden tarkkailusuunnitelman ja sen muutoksen hyväksyminen;

e) ympäristönsuojelulain 205 §:ssä tarkoitetut suoritteet, jos toiminnan harjoittaja on ympäristönsuojelulain 206 §:ssä tarkoitettu mikroyritys tai luonnollinen henkilö, joka ei harjoita taloudellista toimintaa;

f) tiedon merkitseminen ympäristösuojelun tietojärjestelmään;

2) seuraavat muuhun kuin tutkimus- tai opetustarkoitukseen luonnonsuojelun edistämiseksi annetut luonnonsuojelulaissa (1096/1996) tarkoitetut päätökset;

a) poikkeus luonnonsuojeluohjelman toimenpiderajoituksesta;

b) poikkeus luontotyypin muuttamiskiellosta;

c) poikkeus erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikan hävittämis- ja heikentämiskiellosta;

d) poikkeus eliölajien rauhoitussäännöksistä;

e) lupa rauhoitetun lajin maahantuontiin, maastavientiin, myymiseen, vaihtamiseen taikka myytäväksi tai vaihdettavaksi tarjoamiseen;

f) muu luonnonsuojelulain nojalla annettu lupa

3) seuraavat jätelaissa (646/2011) tarkoitetut suoritteet;

a) jätelain nojalla päätös jätehuoltorekisteriin ja tuottajarekisteriin hyväksymisestä

b) tuottajavastuista jätehuoltoa koskevien seurantatietojen käsittely;

c) jätelain 144 §:n tarkoitetut valvontasuoritteet, jos toiminnan harjoittaja on ympäristönsuojelulain 206 §:ssä tarkoitettu mikroyritys tai luonnollinen henkilö, joka ei harjoita taloudellista toimintaa;

4) seuraavat muut ympäristöpäätökset ja –suoritteet;

a) vesilaissa (587/2011) tarkoitettu lupaan liittyvän tarkkailusuunnitelman tai sen muutoksen hyväksyminen;

b) patoturvallisuuslaissa (494/2009) tarkoitettu luokittelupäätös sekä vahingonvaaraselvityksen ja tarkkailuohjelman hyväksyminen, jollei padon omistajana ole valtio;

c) maastoliikennelain (1710/1995) 8 §:ssä tarkoitettu kielteinen päätös;

d) vesiliikennelain (463/1996) 15 ja 16 §:ssä tarkoitettu kielteinen päätös;

5) seuraavat liikennesuoritteet;

a) lupa suorittaa tiealueella muita kuin viestintä- ja sähköjohtojen, maakaasu- ja kaukolämpöputkien tai vesihuoltoputkien sijoittamiseen liittyviä maantielain (503/2005) ja

liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (572/2018) 42 §:ssä

tarkoitettuja töitä sekä sijoittaa tiealueelle muita rakenteita, rakennelmia ja laitteita kuin viestintä- ja sähköjohtoja, maakaasu- ja kaukolämpöputkia sekä näihin liittyviä rakenteita, rakennuksia ja laitteita;

b) lupa asettaa maantielle pysyväisluontoinen liikenteen ohjauslaite;

c) liittymälupa;

d) kielteinen lupapäätös liikennettä koskevassa asiassa;

6) seuraavat kalastuslain (379/2015) mukaiset suoritteet:

a) kalastuslain 53 §:n nojalla tehty kalastuksen rajoittamista koskeva päätös;

b) kalastuslain 54 §:ssä tarkoitettu päätös yleiskalastusoikeuksien rajoittamisesta;

c) kalastuslain 57 §:ssä tarkoitettu päätös pyyntimittojen poikkeamista koskevassa asiassa;

d) kalastuslain 67 §:ssä tarkoitettu päätös kalaväylän määräämistä koskevassa asiassa;

e) kalastuslain 71 §:ssä tarkoitettu päätös kalastuksen kieltämisestä padon läheisyydessä;

7) seuraavat muut suoritteet

a) maatalouden tukien toimeenpanosta annetussa laissa (192/2013) tarkoitetun kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös on maksullinen. Jos päätöstä muutetaan oikaisua vaativan eduksi, maksua ei peritä.

b) porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetussa laissa (986/2011) tarkoitetun ennakkotiedon antaminen.

4 §
Muut suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita, jotka hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) toimeksiantoon perustuvat lausunnot ja palvelut ulkopuolisille;

2) asiakirjojen kopiointi, muu jäljentäminen ja lähettäminen, lukuun ottamatta jäljempänä 3 momentissa tarkoitettuja kopioita ja tulosteita;

3) toimitilojen, kiinteistöjen ja laitteiden käyttö ja käyttöön liittyvät muut palvelut ulkopuolisille;

4) kirjasto- ja tietopalvelut;

5) julkaisut, tallenteet ja muut vastaavat tavarat ja teoskappaleet;

6) hallinnossa tuotettujen menetelmien, tietojärjestelmien, ohjelmien, testien ja vastaavien myynti, käyttöoikeuden tai muiden oikeuksien luovuttaminen sekä käyttö- ja tukipalvelut;

7) ulkopuolisten ilmoitukset julkaisuissa;

8) muut vastaavat suoritteet.

Tietojen ja julkaisujen kansainvälisestä luovutuksesta sekä tietojen kansallisesta luovutuksesta tutkimus- tai opetustarkoituksiin ei peritä maksua, jos maksuttomuus perustuu vastavuoroisuuteen tai yleiseen kansainväliseen tai kansalliseen käytäntöön ja käyttö on keskuksen määrittelemien käyttöehtojen mukaista.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää kehittämis- ja hallintokeskus ottaen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

5 §
Eräitä julkisoikeudellisen maksun perintää koskevia säännöksiä

Peruutetusta tai täydentämättä jätetystä hakemuksesta peritään tehtyä työmäärää vastaava osuus liitteenä olevan maksutaulukon mukaisesta maksusta.

Myönteisestä ja kielteisestä päätöksestä peritään samansuuruinen maksu, jollei liitteenä olevassa maksutaulukossa toisin säädetä.

Tuomioistuimen muutoksenhaun johdosta uudelleen käsiteltäväksi palauttaman asian käsittelymaksusta vähennetään, mitä samassa asiassa aikaisemmin annetusta päätöksestä on peritty.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019 ja on voimassa vuoden 2020 loppuun.

Tämän asetuksen voimaan tullessa vireillä olevassa asiassa suoritteesta peritään maksu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2018

Elinkeinoministeri
Mika Lintilä

Neuvotteleva virkamies
Elina Isoksela

Liite: Maksutaulukko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.