1371/2018

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2018

Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (121/2015) 8 §:n 4 momentti, 9, 10, 13, 21, 22, 24, 32 ja 33 §, sellaisina kuin niistä ovat 8 §:n 4 momentti asetuksessa 44/2016, 9 § asetuksessa 710/2015, 10 § asetuksessa 32/2017 sekä 21 ja 33 § asetuksessa 1099/2017, seuraavasti:

8 §
Hyvinvointikorvauksen maksamisen edellytyksenä olevan eläinmäärän laskeminen

Edellä 4 §:n 4 momentin 2 kohdassa tarkoitetussa toimenpiteessä eläinmäärä lasketaan toimenpiteen ehdot täyttävien teuraserien keskiarvona. Jos saapumiserä teurastetaan useammassa osassa, osat yhdistetään vastaamaan alkuperäistä erää. Sitoumuskauden eläinmäärää laskettaessa otetaan huomioon vain ne sitoumuskauden loppuun mennessä tulleiden saapumiserien eläimet, jotka on teurastettu sitoumusvuotta seuraavan tammikuun loppuun mennessä ja jotka viljelijä on ilmoittanut viimeistään Ruokaviraston määräämänä ajankohtana. Jos osa tai kaikki sitoumuskauden aikana tulleen saapumiserän eläimistä teurastetaan myöhemmin kuin sitoumusvuotta seuraavan tammikuun loppuun mennessä, saapumiserän eläimet otetaan huomioon seuraavan sitoumusvuoden eläinmäärää laskettaessa.

9 §
Nautojen ruokinta ja hoito

Nautojen ruokintaa ja hoitoa koskevaa toimenpidettä on toteutettava maatilan kaikkien nautojen osalta. Toimenpiteen vähimmäistasona on noudatettava eläinsuojelulain (247/1996) 5 §:n 1 momenttia sekä nautojen suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (592/2010) 6 §:n 2–4 momenttia ja 13 §:n 1 ja 2 momenttia.

10 §
Vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen

Vasikoiden pito-olosuhteiden parantamista koskevaa toimenpidettä, vasikoiden pito-olosuhteiden parantamista pinta-alavaatimuksella koskevaa toimenpidettä ja emolehmätilojen vasikoiden pito-olosuhteiden parantamista koskevaa toimenpidettä on toteutettava maatilan kaikkien alle kuuden kuukauden ikäisten vasikoiden osalta.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen toimenpiteiden vähimmäistasona on noudatettava eläinsuojelulain 26 a §:n 1 ja 2 momenttia, eläinten lääkitsemisestä annetun lain (387/2014) 20 §:ää, eläinsuojeluasetuksen (396/1996) 1 §:n 4 momenttia ja 23 §:n 1 momentin 7 kohtaa sekä nautojen suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n 1 momenttia, 7 §:ää, 12 §:n 3 momenttia ja 16 §:n 1 momenttia.

13 §
Nautaeläinten sairas-, hoito- ja poikimakarsinat

Lypsylehmien ja emolehmien sairas-, hoito- ja poikimakarsinoita koskevaa toimenpidettä on toteutettava maatilan kaikkien poikineiden lypsylehmien ja emolehmien osalta. Nautojen sairas-, hoito- ja poikimakarsinnoita koskevaa toimenpidettä on toteutettava maatilan kaikkien nautojen osalta, lukuun ottamatta alle kahden kuukauden ikäisiä vasikoita, poikineita lypsylehmiä ja emolehmiä.

Edellä 1 momentissa mainittujen toimenpiteiden vähimmäistasona on noudatettava eläinsuojelulain 5 §:n 1 momenttia, eläinsuojeluasetuksen 1 §:n 4 momenttia ja 11 §:ää sekä nautojen suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n 1 momenttia, 6 §:n 2–4 momenttia, 7 §:ää ja 13 §:n 2 momenttia.

21 §
Sikojen sairas- ja hoitokarsinat

Sikojen sairas- ja hoitokarsinoita koskevaa toimenpidettä on toteutettava maatilan kaikkien sikojen osalta lukuun ottamatta vieroittamattomia porsaita. Toimenpiteen vähimmäistasona on noudatettava eläinsuojelulain 5 §:n 1 momenttia, eläinsuojeluasetuksen 1 §:n 4 momenttia ja 11 §:ää sekä sikojen suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n 1, 4 ja 5 momenttia, 5 §:n 1 ja 3 momenttia, 7 §:n 2 momenttia, 10 ja 11 §:ää, 15 §:n 3 momenttia ja 19 §:n 2–4 momenttia.

22 §
Lampaiden ja vuohien ruokinta

Lampaiden ja vuohien ruokintaa koskevaa toimenpidettä on toteutettava maatilan kaikkien lampaiden ja vuohien osalta. Toimenpiteen vähimmäistasona on noudatettava eläinsuojeluasetuksen 9 §:n 1 momenttia, lampaiden suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (587/2010) 6 §:n 2 momenttia ja 12 §:ää sekä vuohien suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (589/2010) 6 §:n 3 momenttia sekä 11 §:ää.

24 §
Lampaiden ja vuohien hoito

Lampaiden ja vuohien hoitoa koskevaa toimenpidettä on toteutettava maatilan kaikkien lampaiden ja vuohien osalta. Toimenpiteen vähimmäistasona on noudatettava eläinsuojelulain 5 §:n 1 momenttia, eläinsuojeluasetuksen 11 §:ää, lampaiden suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n 3 momenttia, 4 ja 5 §:ää, 6 §:n 2 momenttia, 12 §:n 3 momenttia sekä 15 §:n 1 momenttia ja vuohien suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n 3 momenttia, 4 §:ää, 5 §:n 1 ja 3 momenttia sekä 11 §:n 4 ja 5 momenttia.

32 §
Hyvinvointikorvauksen maksaminen

Hyvinvointikorvaus maksetaan kahdessa erässä. Naudoista, lampaista ja vuohista maksettavan hyvinvointikorvauksen ensimmäinen erä maksetaan niiden eläinyksiköiden perusteella, jotka ovat nautarekisterin tai lammas- ja vuohirekisterin tietojen mukaan kertyneet sitoumuskaudella 1 päivästä tammikuuta 30 päivään kesäkuuta. Siipikarjasta ja sioista maksettavan hyvinvointikorvauksen ensimmäisessä erässä korvausta maksetaan 50 prosentista hakijan ilmoittamasta eläinmäärästä.

Jos viljelijä on valinnut 4 §:n 1 momentin 5–8 kohdassa tarkoitetun toimenpiteen, hyvinvointikorvausta ei makseta biisoneista, Galloway-, Texas Longhorn- eikä Ylämaankarja-rotuisista naudoista.

33 §
Hyvinvointikorvauksen määrä

Hyvinvointikorvausta voidaan maksaa vuosittain korvauskelpoisista eläimistä eläinyksikköä kohden:

euroa
– nautojen ruokinta ja hoito 11
– vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen pinta-alavaatimuksilla 439
– vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen 292
– emolehmätilojen vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen 234
– vähintään kuuden kuukauden ikäisten nautojen pito-olosuhteiden parantaminen 43
– vähintään 12 kuukauden ikäisten urospuolisten nautojen pito-olosuhteiden parantaminen 126
– nautojen laidunnus laidunkaudella ja jaloittelu laidunkauden ulkopuolella 49
– nautojen pitkäaikaisempi laidunnus laidunkaudella 24
– lypsylehmien ja emolehmien sairas-, hoito- ja poikimakarsinat 18
– nautojen sairas-, hoito- ja poikimakarsinat 15
– sikoja ruokinta ja hoito 7
– joutilaiden emakoiden ja ensikoiden ulkoilu 33
– emakoiden ja ensikoiden pito-olosuhteiden parantaminen 38
– emakoiden ja ensikoiden parannetut porsimisolosuhteet 349
– vieroitettujen porsaiden, nuorten siitossikojen ja lihasikojen karsinoiden kuivittaminen 59
– karjuporsaiden kivunlievitys ennen ja jälkeen kirurgisen kastraation 27
– sikojen virikkeet 13
– sikojen sairas- ja hoitokarsinat 19
– lampaiden ja vuohien ruokinta 10
– lampaiden ja vuohien pito-olosuhteiden parantaminen 55
– lampaiden hoito 51
– vuohien hoito 33
– lampaiden ja vuohien laidunnus laidunkaudella ja jaloittelu laidunkauden ulkopuolella 33
– lampaiden ja vuohien pitkäaikaisempi laidunnus laidunkaudella 8
– siipikarjan ruokinta ja hoito 8
– broilerien ja kalkkunoiden pito-olosuhteiden parantaminen 10
– munintakanalan ilmanlaadun parantaminen 5
– siipikarjan virikkeet 7
– munivien kanojen tasot, rampit ja orret 11
– kalkkunoiden tasot, rampit ja orret 14
– broilereiden tasot, rampit ja orret 34

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1305/2013 (32013R1305); EUVL L 347, 20.12.2013, s. 487
Komission delegoitu asetus (EU) N:o 807/2014 (32014R0807); EUVL L 227, 31.7.2014, s. 1

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2018

Elinkeinoministeri
Mika Lintilä

Neuvotteleva virkamies
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.