1363/2018

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2018

Sisäministeriön asetus pelastustoimen suunnitelmista

Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään pelastuslain (379/2011) 47 §:n 5 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa (1353/2018):

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään pelastustoiminnan suunnitelmista, niiden sisällöstä ja rakenteesta sekä pelastustoiminnan yhteistyösuunnitelmista.

2 §
Riskiperusteisuus

Pelastustoimintaa koskevien suunnitelmien tulee vastata paikallisia tarpeita ja niiden sisällön tulee perustua pelastustoimen alueella esiintyviin uhkiin ja niistä aiheutuvien riskien arviointiin.

3 §
Pelastustoiminnan suunnitelmien rakenne

Pelastuslain 47 §:n 1 momentissa tarkoitettujen pelastustoimintaa ja sen johtamista koskevien suunnitelmien tulee muodostaa yhteen sovitettu kokonaisuus, joka kattaa ainakin seuraavat osa-alueet:

1) pelastustoiminnan yleisjärjestelyt; ja

2) pelastustoiminta vaativissa tilanteissa.

4 §
Pelastustoiminnan yleisjärjestelyt

Pelastustoiminnan suunnitelmien tulee sisältää selvitys ainakin seuraavista yleisjärjestelyistä:

1) pelastustoiminnassa tarvittavat voimavarat ja niiden hälyttäminen;

2) valmiuden säätelyä koskevat toimintamallit;

3) lisähälytyksiä ja hälytysvasteen muuttamista koskevat toimintamallit;

4) viestiliikennejärjestelyt;

5) väestön varoittaminen ja onnettomuuden johdosta tarvittava tiedotustoiminta;

6) pelastuslain 30 §:ssä tarkoitettu sammutusvesisuunnitelma;

7) johtamisjärjestelmä ja johtovastuut eri johtamistasoilla;

8) johtamistoiminta pelastuslain 35 §:ssä tarkoitetuissa yhteistoimintatilanteissa;

9) alueellista vastuuta ja toimivaltaa koskevat poikkeukset; sekä

10) tiedot tahoista, joille tulee tehdä pelastuslain 40 §:n 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus pelastustoiminnan lopettamisesta.

Edellä 1 momentin1 kohdassa tarkoitettuja pelastustoiminnassa tarvittavia voimavaroja ovat:

1) pelastuslaitoksen palveluksessa oleva henkilöstö ja käytettävissä oleva kalusto;

2) pelastustoimen järjestelmään kuuluvien sopimuspalokuntien ja muiden pelastusalalla toimivien yhteisöjen sopimuksen mukaan käytettävissä olevat voimavarat;

3) pelastuslain 44 §:ssä tarkoitetun sopimuksen perusteella käytettävissä olevat voimavarat;

4) pelastuslain 45 §:ssä tarkoitetun yhteistyösuunnitelman perusteella käytettävissä olevat voimavarat;

5) pelastuslain 47 §:ssä tarkoitetun suunnitelman perusteella käytettävissä olevat pelastustoimintaan osallistuvien valtion ja kuntien virastojen, laitosten ja liikelaitosten voimavarat;

6) pelastuslain 49 §:ssä tarkoitettuna virka-apuna saatavissa olevat voimavarat;

7) pelastuslain 51 §:n 1 momentissa tarkoitetut vapaaehtoiset henkilöt ja organisaatiot; sekä

8) pelastuslain 37 §:n 1 momentissa tarkoitetut pelastustoimintaa avustamaan määrättävät henkilöt.

5 §
Pelastustoiminta vaativissa tilanteissa

Pelastuslaitoksen tulee suunnitella pelastustoiminta ja sen johtaminen vaativissa tilanteissa. Vaativia tilanteita koskeva suunnittelu tulee sovittaa yhteen pelastustoiminnan yleisjärjestelyjen kanssa. Vaativia tilanteita koskevan suunnittelun tulee kattaa ainakin seuraavat toimintaohjeet ja muut suunnitelmat:

1) toimintaohje pelastustoiminnan johtamisesta vaativissa tilanteissa, joka sisältää ainakin seuraavat osat:

a) pelastuslaitoksen tilannekeskuksen ja johtokeskuksen hälyttäminen, perustaminen sekä niiden toimintaa koskevat muut järjestelyt;

b) suunnitelma pelastustoiminnan johtamisesta yhteistoimintatilanteissa;

c) viestintä ja väestön varoittaminen suuronnettomuustilanteissa ja muissa pelastustoiminnan vaativissa tilanteissa;

d) suojaväistön johtaminen suuronnettomuuksissa ja muissa pelastustoiminnan vaativissa tilanteissa; sekä

e) pelastustoiminnan huolto- ja tukitoimintojen järjestelyt, mukaan lukien pelastustoiminnassa tarvittava materiaalinen varautuminen;

2) edellä 1 kohdassa tarkoitettua toimintaohjetta täydentävät onnettomuustyyppi- ja tilannekohtaiset ja muut erityissuunnitelmat;

3) pelastuslain 48 §:ssä tarkoitetut ulkoiset pelastussuunnitelmat;

4) pelastuslain 38 §:ssä tarkoitetun kansainvälisen avun vastaanottamiseen liittyvät järjestelyt; sekä

5) toimintaohje pelastustoiminnan poikkeusolojen toimivaltuuksien käytöstä sekä muista normaaliolojen toiminnasta poikkeavista toimintamalleista ja voimavaroista.

6 §
Pelastustoiminnan yhteistyösuunnitelman sisältö

Pelastuslain 47 §:ssä tarkoitetut pelastustoimintaan osallistuvien viranomaisten, laitosten ja liikelaitosten suunnitelmat niiden tehtävien hoitamisesta pelastustoiminnan yhteydessä ja osallistumisesta pelastustoimintaan laaditaan onnettomuustyypeittäin ja tarvittavassa laajuudessa.

Pelastustoiminnan yhteistyösuunnitelman tulee sisältää ainakin seuraavat tiedot:

1) pelastustoimintaan osallistuvan ja siihen virka- tai asiantuntija-apua antavan tahon osallistumisen tavoite sekä tehtävät ja rooli pelastustoiminnassa;

2) pelastustoimintaan osallistuvan ja siihen virka- tai asiantuntija-apua viranomaisen, laitoksen ja liikelaitoksen yhteystiedot;

3) pelastustoimintaan käytettävät suorituskyvyt;

4) hälyttämistä ja virka-avun pyytämistä ja antamista koskevat sopimukset, ohjeet ja muut järjestelyt; sekä

5) yhteistyötä koskevat sopimukset.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2018

Kunta- ja uudistusministeri
Anu Vehviläinen

Hallitusneuvos
Ilpo Helismaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.