1362/2018

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2018

Sisäministeriön asetus sisäministeriön suoritteiden maksullisuudesta

Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat, valtion maksuperustelain 8 § laissa 348/1994 ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 § laissa 495/2005:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään sisäministeriön suoritteista perittävistä maksuista siltä osin, kuin niistä ei ole säädetty muissa valtion maksuperustelain (150/1992) perusteella annetuissa ministeriön asetuksissa.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään omakustannusarvoa vastaava kiinteä maksu, ovat:

1) erivapautta pelastustoimen virkaan tai tehtävään koskeva päätös;

2) erivapautta asetuksella säädetyistä viran kelpoisuusvaatimuksista koskeva ministeriön päätös.

Maksun suuruus on erivapautta koskevissa päätöksissä 260 euroa. Maksu peritään myös silloin, kun erivapautta koskevaan hakemukseen annetaan kielteinen päätös.

3 §
Maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 3 momentissa tarkoitettuja koulutustoimintaan liittyviä maksuttomia julkisoikeudellisia suoritteita ovat siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain muuttamisesta annetun lain (1359/2018) 4 §:n 2 kohdassa tarkoitetut kurssit.

4 §
Muut maksulliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka sisäministeriö hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) ministeriön antamat kopiot, tulosteet, pöytäkirjan otteet ja muut jäljennökset sekä niiden lähettäminen lukuun ottamatta viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaisia maksuttomia suoritteita ja 2 momentissa tarkoitettuja kopioita ja tulosteita;

2) ministeriön hallinnassa olevien laitteiden käyttö;

3) koulutukseen, luennointiin, tutkimukseen, selvitykseen tai muuhun toimeksiantoon perustuvaan tehtävään liittyvät asiantuntijapalvelut lukuun ottamatta palveluita, joissa tehtävien hoito tukee ministeriön maksutonta toimintaa;

4) muu toimeksiantoon perustuva tai siihen verrattava sisäministeriön toimialaan kuuluva suorite.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää sisäministeriö ottaen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

Luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 12 artiklan 5 kohdassa tarkoitetusta rekisteröidyn pyynnöstä tehtävästä toimenpiteestä peritään maksu, jos rekisteröidyn toimenpidepyyntö on ilmeisen perusteeton tai kohtuuton. Maksu määräytyy toimenpiteeseen käytettyjen työtuntien perusteella. Asiantuntijatyöstä peritään 80 euroa työtunnilta ja avustavasta toimistotyöstä 65 euroa työtunnilta.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019 ja on voimassa vuoden 2020 loppuun. Tätä asetusta sovelletaan niihin suoritteisiin, jotka on tilattu tämän asetuksen tultua voimaan.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2018

Kunta- ja uudistusministeri
Anu Vehviläinen

Tietohallintojohtaja
Tapio Aaltonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.