1347/2018

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2018

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön työjärjestyksestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan maa- ja metsätalousministeriön työjärjestyksestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (658/2016) 10–12, 32, 49 ja 57 §, sellaisena kuin niistä ovat 32 ja 49 § asetuksessa 799/2017, seuraavasti:

10 §
Ruokaosaston tehtävät

Ruokaosasto vastaa asioista, jotka koskevat:

1) ruokaketjua;

2) maataloutta, puutarhataloutta ja muita maaseutuelinkeinoja sekä näiden toimintaedellytyksiä ja rakennetta;

3) maaseudun ja saaristoalueiden kehittämistä;

4) eläinten terveyttä ja hyvinvointia, eläinten lääkitsemistä ja tunnistamista, eläinlääkäripalveluja sekä kotieläinjalostusta;

5) elintarvikkeita ja rehuja;

6) luonnonmukaista tuotantoa;

7) kasvinterveyttä, kasvinsuojeluaineita, lannoitevalmisteita, kasvien lisäysaineistoja sekä kasvinjalostajanoikeuksia;

8) ministeriön hallinnonalaa koskevien bio- ja geenitekniikka-asioiden yhteensovittamista;

9) porotaloutta sekä porotaloudelle, luontaiselinkeinoille ja koltille myönnettävää tukea;

10) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston, aluehallintovirastojen, Luonnonvarakeskuksen sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ohjausta osaston vastuualueella;

11) maaseutuun ja maatalouteen liittyvää kaavoitusta, rakentamista ja rakennettua ympäristöä;

12) osaston vastuualueelle kuuluvia EU- ja kansainvälisiä asioita;

13) osaston vastuualueen tietohallintoa.

Ruokaosaston tehtäviin kuuluvat eläinlääkintöpäällikkyys ja kasvinterveyspäällikkyys.

Ruokaosasto hoitaa tehtävät, jotka kuuluvat maa- ja metsätalousministeriölle sen toimiessa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) osaksi rahoitettavien maaseudun kehittämisohjelmien hallintoviranomaisena.

Ruokaosaston ohjausvastuuseen kuuluvat:

1) Ruokavirasto;

2) maatalouden interventiorahasto;

3) maatilatalouden kehittämisrahasto.

11 §
Luonnonvaraosaston tehtävät

Luonnonvaraosaston vastaa asioista, jotka koskevat:

1) uusiutuvia luonnonvaroja ja niiden kestävää käyttöä, biotaloutta, ympäristöä ja ilmastoa sekä näitä koskevien asioiden yhteensovittamista ministeriön toimialalla;

2) metsäpolitiikkaa, metsätaloutta, bioenergiaa ja puumarkkinoita;

3) vesitaloutta, vesienhoidon yhteensovittamista ministeriön toimialalla sekä rajavesistöyhteistyötä;

4) yleisten vesialueiden hallintaa ja hoitoa;

5) kalataloutta;

6) riistataloutta;

7) riista- ja kalakantojen hoitoa sekä muuta luonnon hoitoa ja käyttöä ministeriön toimialalla;

8) alueiden käyttöä koskevien asioiden yhteensovittamista ministeriön toimialalla;

9) Suomen ympäristökeskuksen ohjausta ja ympäristöasioiden hallintoa ministeriön toimialalla;

10) Ruokaviraston, Luonnonvarakeskuksen sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ohjausta osaston vastuualueella;

11) geenivarojen suojelua ja kestävää käyttöä ministeriön toimialalla;

12) osaston vastuualueelle kuuluvia EU- ja kansainvälisiä asioita;

13) osaston vastuualueen tietohallintoa.

Luonnonvaraosasto toimii:

1) Euroopan kalatalousrahastosta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1198/2006 (kalatalousrahastoasetus) 58 artiklassa tarkoitettuna hallintoviranomaisena;

2) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 (ERI-rahastojen yleisasetus) 123 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna Euroopan meri- ja kalatalousrahaston toimintaohjelman hallintoviranomaisena;

3) muun Euroopan unionin yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevan lainsäädännön tarkoittamana hallinto- ja yhteysviranomaisena.

Luonnonvaraosaston ohjausvastuuseen kuuluvat:

1) Metsähallitus;

2) Suomen metsäkeskus;

3) Suomen riistakeskus.

12 §
Tieto- ja tutkimustoimialan tehtävät

Tieto- ja tutkimustoimiala vastaa asioista, jotka koskevat:

1) hallinnonalan tutkimusasioiden yleistä valmistelua ja yhteensovittamista;

2) ministeriön ja sen hallinnonalan yleistä ja yhteistä tietohallintoa, tietoturvallisuutta ja tietovarantoja sekä hallinnonalan tilastotehtäviä;

3) maanmittausta, yleisiä kartastotöitä, geodeettista tutkimusta, kiinteistöjä ja osakehuoneistoja koskevia kirjaamisasioita sekä paikkatietojen yhteiskäyttöä;

4) saamelaisasioiden yhteensovittamista;

5) Ruokaviraston ohjausta toimialan vastuualueella.

Tieto- ja tutkimustoimiala tukee ja avustaa ministeriön osastoja ja toimialoja niiden vastuualueiden tietohallintoon liittyvissä asioissa.

Tieto- ja tutkimustoimialan ohjausvastuuseen kuuluvat Luonnonvarakeskus ja Maanmittauslaitos.

32 §
Virkamatkamääräykset

Virkamatkamääräyksen antaa virkamiehen lähin esimies, joka on kansliapäällikkö, osastopäällikkö, toimialan päällikkö tai yksikön päällikkö (lähiesimies).

Edellä 1 momentissa säädetystä poiketen:

1) kansliapäällikkö antaa ministeriön virkamiehelle virkamatkamääräyksen, jos ulkopuolinen taho kustantaa virkamatkan;

2) ohjaus- ja talousyksikön päällikkö antaa ministerille, kansliapäällikölle ja erityisavustajalle virkamatkamääräyksen;

3) henkilöstön kehittämispäällikkö antaa ministeriön virkamiehelle virkamatkamääräyksen, jos virkamatka kustannetaan henkilöstön keskitetystä kehittämisrahasta.

Virkamatkamääräyksiä koskevat asiat ratkaistaan ilman esittelyä.

49 §
Hallinto- ja viestintäyksikön päällikön ratkaisuvalta

Hallinto- ja viestintäyksikön päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) palkkausjärjestelmän tehtävien vaativuustasojen vahvistamista;

2) muiden kuin vuotuisiin tulos- ja kehityskeskusteluihin perustuvien suoritustasojen vahvistamista;

3) vuosilomakorvauksen sekä muun virka- tai työehtosopimukseen perustuvan henkilökohtaisen palkanlisän ja lisäpalkkion myöntämistä ministeriön virkamiehelle tai työsopimussuhteiselle henkilölle lukuun ottamatta harkinnanvaraisten lisäpalkkioiden myöntämistä;

4) todistuksen antamista virkamiehelle irtisanoutumisesta ja virkasuhteen päättymisestä;

5) todistuksen antamista ministeriön hallinnonalan viraston tai laitoksen päällikön irtisanoutumisesta ja virkasuhteen päättymisestä;

6) ministeriön yleiseen käyttöön tarkoitettuja viestinnällisiä palveluita ja sovelluksia sekä viestintään osoitettujen määrärahojen käyttöä;

7) valituksen johdosta hallinto-oikeudelle annettavaa lausuntoa, jos valitus koskee ministeriön virkamieheksi nimittämistä.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetut asiat ratkaistaan ilman esittelyä.

57 §
Sijaisuudet

Kansliapäällikön sijaisena toimivat ensisijaisesti osastojen päälliköt kansliapäällikön määräämässä järjestyksessä sekä tarvittaessa muut kansliapäällikön määräämät virkamiehet.

Osastojen, toimialojen ja yksiköiden päälliköt määräävät omat sijaisensa.

Edellä 52 §:n 1 momentissa ja 55 §:ssä tarkoitetuissa asioissa osastolle sijoitetun lähiesimiehen sijaisena toimii osastopäällikön määräämä virkamies ja osastojaon ulkopuolelle sijoitetun lähiesimiehen sijaisena toimii kansliapäällikön määräämä virkamies. Lähiesimiehen sijaiseksi voidaan määrätä vain lähiesimiehenä toimiva virkamies.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut päätökset esitellään hallinto- ja viestintäyksiköstä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019. Asetuksen 57 §:n 1 ja 3 momentin nojalla tehdyt sijaisuuksia koskevat määräykset pysyvät voimassa ja niiden muuttamisesta ja kumoamisesta on voimassa mitä 57 §:n 1 ja 3 momentissa säädetään.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2018

Elinkeinoministeri
Mika Lintilä

Neuvotteleva virkamies
Toni Tuomainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.