1280/2018

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2018

Valtiovarainministeriön asetus Tullin suoritteiden maksullisuudesta

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n ja eräiden ennakkoratkaisujen maksuperusteista annetun lain (1209/2006) 5 §:n perusteella, sellaisina kuin ne ovat, valtion maksuperustelain 8 § laissa 348/1994, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 § laissa 495/2005 ja eräiden ennakkoratkaisujen maksuperusteista annetun lain 5 § laissa 956/2018:

1 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:ssä tarkoitettuja Tullin maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita liitteenä olevan maksutaulukon mukaisesti ovat:

1) tullitoimenpiteet, jotka koskevat luovutusta vapaaseen liikkeeseen sekä muut maksutaulukossa mainitut tullitoimenpiteet;

2) Tullin päätökset;

3) tullilaboratorion tutkimukset Tullin aloitteesta;

4) asianosaiselle annettavat otteet ja jäljennökset päätöksistä ja muista asiakirjoista, tulli- ja muut todistukset sekä lähettäminen;

5) muut maksutaulukossa mainitut suoritteet.

2 §
Tullin ajoneuvon käyttö

Maksullisen valvontasuoritteen edellyttämästä Tullin ajoneuvon käytöstä peritään erillinen korvaus liitteenä olevan maksutaulukon mukaisesti.

3 §
Ennakkoratkaisut

Eräiden ennakkoratkaisujen maksuperusteista annetussa laissa (1209/2006) tarkoitettuja Tullin maksullisia suoritteita ovat valmisteverotusta ja muuta verotusta koskeva ennakkoratkaisu sekä päätös olla antamatta ennakkoratkaisua. Näistä peritään liitteenä olevassa maksutaulukossa määrätty käsittely- tai päätösmaksu.

4 §
Muut suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja Tullin liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavia suoritteita ovat:

1) asiakkaan tai toisen viranomaisen tilauksesta tehtävät laboratoriotutkimukset;

2) Tullin ulkopuolisille järjestettävä koulutus;

3) tietojen luovutukset atk-rekistereistä ja tietokannoista, arkisto- ja tilastotutkimukset sekä muut tietopalvelut ulkopuolisesta tilauksesta, jollei suoritetta muualla säädetä maksuttomaksi;

4) julkaisut;

5) käteisasiakkaan muu kuin tavanomainen avustaminen tullausilmoituksen täyttämisessä sekä tulliselvityksen suunnittelua koskeva asiantuntija-apu ja yrityspalvelu;

6) Tullin tilojen, kaluston ja välineiden käyttö;

7) muulle kuin asianosaiselle annettavat otteet ja jäljennökset päätöksistä ja muista asiakirjoista, tulli- ja muut todistukset sekä lähettäminen;

8) lomakkeet.

Tulli päättää viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista ottaen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

5 §
Viisumit

Viisumeista peritään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 810/2009 mukainen maksu.

Euroopan unionin ja kolmannen maan välisen viisumihelpotussopimuksen perusteella kyseisen sopimuspuolen kansalaiselta peritään liitteen mukainen alennettu viisumimaksu.

Erillisestä lomakkeesta, johon kiinnitetään viisumi niille henkilöille, joiden matkustusasiakirjaa Suomi ei tunnusta, peritään liitteen mukainen maksu. Maksua ei kuitenkaan peritä, mikäli kyseiseltä henkilöltä ei peritä viisumimaksua.

6 §
Tullilainsäädännön soveltamista koskevat tiedot

Tariffi- ja alkuperätiedon sekä muun tullilainsäädännön soveltamista koskevan tiedon antamisesta peritään unionin tullikoodeksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 52 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut erityiskustannukset, jos ne ovat tavanomaisesti aiheutuvia merkittävästi suuremmat.

7 §
Erinäiset säännökset

Ulkomaan rahayksikön hyväksymisestä maksuvälineeksi ja rahan vaihtamisesta euroiksi peritään aiheutuvat kustannukset.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019 ja on voimassa vuoden 2020 loppuun.

Asetuksen mukaisia suoritemaksuja sovelletaan asioihin, jotka ovat tulleet vireille asetuksen voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2018

Valtiovarainministeri
Petteri Orpo

Erityisasiantuntija
Upi Talsi

Liite

MAKSUTAULUKKO

Tullin maksullisista julkisoikeudellisista suoritteista

I TULLITOIMENPITEET
1. Kaupalliseen tarkoitukseen tuotavan tavaran luovutus vapaaseen liikkeeseen muutoin kuin kotitullausmenet-telyssä lukuun ottamatta sähköisesti annettua luovutuspäätöstä
1.1. Maanantaista perjantaihin muuna kuin yleisenä virka-aikana 23 euroa
1.2. Lauantaina ja pyhäpäivinä 28 euroa
2. Muut tullitoimenpiteet
2.1. Tavaranhaltijan ja varastonpitäjän syystä johtuva tarkastuskäynti tai muu tullitoimenpide vapaa-alueella, tullivarastossa tai Tullin hyväksymässä muussa varastossa ja väliaikaisessa varastossa 106 euroa/tunti
2.2. Tullitoimipaikan asiakirjamuodossa antama purkauslupa muuna kuin yleisenä virka-aikana 9,50 euroa
2.3. Tullivalvonnassa hävittäminen, näyte-erien käsittely myyntikelvottomaksi, kuljetuksen saattovalvonta ja muut näihin verrattavat asiakkaasta johtuvat tullitoimenpiteet 106 euroa/tunti
2.4. Valvontasuoritteen tuottamisen edellyttämä Tullin kulkuneuvon käyttö, lähimmästä Tullin toimipisteestä mitattuna, jos matka tästä toimipisteestä yhteen suuntaan on yli 10 kilometriä 1,90 euroa/km
2.5. Jos tilattua toimenpidettä ei voida aloittaa sovittuna aikana muusta kuin Tullista johtuvasta syystä, peritään odotusajalta 106 euroa/tunti
2.6. Tullin asettaman tai hyväksymän sinetin tai muun vastaavan tunnistusmerkinnän puuttumisen aiheuttama tavaran tai kuorman laskenta, punnitseminen, läpivalaiseminen tai muu tarkastaminen 106 euroa/tunti
2.7. Lemmikkieläimen säilytys ja hoito 115 euroa/alkava vuorokausi
2.8. Venäjän federaatiosta tuotavien havupuutavaraerien terveystodistustarkastus 2 euroa/todistus
II TULLIN PÄÄTÖKSET
1. Ennakkoratkaisut
1.1. Valmisteverotusta koskeva ennakkoratkaisu:
1.1.1. – joka on vaatinut tullilaboratorion tutkimuksen 500 euroa/tavara
1.1.2. – joka ei ole vaatinut tullilaboratorion tutkimusta 350 euroa/tavara
1.2. Muu verotusta koskeva ennakkoratkaisu:
1.2.1. – kun kysymys on kaupallisesta toiminnasta 500 euroa
1.2.2. – kun hakijana on yksityishenkilö eikä kysymys ole kaupallisesta toiminnasta 150 euroa
1.3. Päätös olla antamatta ennakkoratkaisua 50 euroa
2. Tullivarastointia ja tullimenettelyä koskevat luvat ja päätökset
2.1. Vapaa-alueen ja vapaavaraston perustamislupa 510 euroa
2.2. Edellä kohdassa 2.1. mainittujen lupien voimassaoloajan pidentäminen tai vähäinen muuttaminen 164 euroa
2.3. Tullivaraston ja väliaikaisen varaston perustamislupa 140 euroa
2.4. Edellä kohdassa 2.3. mainittujen lupien voimassaoloajan pidentäminen tai vähäinen muuttaminen taikka hylkäävä päätös 397 euroa
2.5. Vapaa-alueen rajojen muuttamista koskeva päätös 132 euroa
3. Muut luvat ja päätökset
3.1. Muulle kuin yksityishenkilölle myönnetty tullitietä ja yleistä liikennepaikkaa koskeva poikkeuslupa 44 euroa
3.2. Tulliselvitysajan pidennys ja muu kuin yksinkertaistettua menettelyä koskeva tulliselvitysvelvollisuuden poikkeuslupa 54 euroa
3.3. Päätös banaanien vapauttamisesta tuontitarkastuksista 310 euroa
3.4. Edellä mainittujen päätösten voimassaoloajan pidentäminen tai vähäinen muuttaminen (kuitenkin enintään luvasta kannettava maksu) 80 euroa
3.5. Tullittomuuden ja verottomuuden määräaikojen pidentäminen 39 euroa
3.6. Moottoriajoneuvoverosta vapautus 46 euroa
3.7. Väylämaksun vapautustodistus 31 euroa
4. Viisumit
4.1. Viisumi 56 euroa
4.2. Lentokentän kauttakulkuviisumi 42 euroa
4.3. Viisumi 6–11-vuotiaalle lapselle 37 euroa
4.4. Alennettu viisumimaksu 35 euroa
4.5. Erillinen viisumilomake 11 euroa
III TULLILABORATORION SUORITTEET
1. Laboratoriotutkimukset Tullin aloitteesta hinnaltaan korkeimman tehdyn tutkimuksen mukaisesti, koskien elintarvikelain (23/2006), kuluttajaturvallisuuslain (920/2011), luonnonmukaisen tuotannon valvontalain (294/2015) sekä maataloustuotteiden markkinajärjestelylain (999/2012) mukaista valvontaa
1.1. Elintarvikelainsäädännön soveltamisalaan kuuluvat tavarat
1.1.1. – kun tutkittavia näytteitä on 1–3 458 euroa
1.1.2. – kun tutkittavia näytteitä on 4 tai enemmän 553 euroa
1.1.3. – kun tuontierän arvo on enintään 1 500 euroa 250 euroa/ tavaraerä
1.1.4. Uusintatutkimus kunnostustoimenpiteiden jälkeen (kun tuontierän arvo on yli 1 500 euroa) 207 euroa/ tavaraerä
1.2. Kuluttajaturvallisuuslain soveltamisalaan kuuluvat tavarat
1.2.1. – kun tutkittavia näytteitä on 1–3 371 euroa
1.2.2. – kun tutkittavia näytteitä on 4 tai enemmän 458 euroa
1.2.3. – kun tuontierän arvo on enintään 1 500 euroa 200 euroa/ tavaraerä
1.2.4. Uusintatutkimus kunnostustoimenpiteiden jälkeen (kun tuontierän arvo on yli 1 500 euroa) 294 euroa/ tavaraerä
1.3. Luonnonmukaisen tuotannon valvontalain soveltamisalaan kuuluvat tavarat
1.3.1. – kun tutkittavia näytteitä on 1 328 euroa
1.3.2. – kun tutkittavia näytteitä on 2 tai enemmän 440 euroa
1.3.3. – kun tuontierän arvo on enintään 1 500 euroa 250 euroa/ tavaraerä
1.3.4. – luomurehut 510 euroa
1.4. Maataloustuotteiden markkinajärjestelylain soveltamisalaan kuuluvat tavarat
1.4.1. – kun tutkittavia näytteitä on 1 690 euroa
1.4.2. – kun tutkittavia näytteitä on 2 tai enemmän 1 090 euroa
1.4.3. – kun tuontierän arvo on enintään 1 500 euroa 250 euroa/ tavaraerä
2. Kasvisten (hedelmät, marjat ja vihannekset) vaatimustenmukaisuuden ja terveyden valvonta (hinnat ovat tavara-eräkohtaisia)
2.1. Vaatimustenmukaisuustarkastus EU:n ulkopuolelta tapahtuvan tuonnin tai muista EU-jäsenvaltioista tuotavien tuotteiden Suomessa tapahtuvan ensimmäisen purkamisen ja viennin yhteydessä
2.1.1. – ensimmäisestä tavaraerästä 112 euroa
2.1.2. – seuraavista tarkastettavista tavaraeristä 105 euroa
2.2. Terveystarkastus unioniin tuotaville kasviksille:
2.2.1. – ensimmäisestä tavaraerästä 112 euroa
2.2.2. – seuraavista tarkastettavista tavaraeristä 51 euroa
2.2.3. – ensimmäisestä alle 50 kg:n tavaraerästä 70 euroa
2.2.4. – seuraavista alle 50 kg:n tavaraeristä 30 euroa
2.3. Vaatimustenmukaisuustarkastus sekä terveystarkastus unioniin tuotaville kasviksille:
2.3.1. – ensimmäisestä tavaraerästä 112 euroa
2.3.2. – seuraavista tarkastettavista tavaraeristä 106 euroa
2.4. Tarkempi tarkastus unioniin tuotaville tai unionista vietäville kasviksille, kun tarkastuksessa on havaittu puutteita 259 euroa
2.4.1. – alle 50 kg:n erät, tai erät joissa vain pakkausmerkintä- puutteita 128 euroa
2.5. Uusintatarkastus kunnostustoimenpiteiden jälkeen sekä unionista että muualta tuotaville kasviksille 260 euroa
2.5.1. – alle 50 kg:n erät, tai erät joissa vain pakkausmerkintäpuutteita 60 euroa
IV MUUT PALVELUT
1. Asianosaisille annettavat
1.1. Otteet ja jäljennökset päätöksistä ja muista asiakirjoista:
1.1.1. – ensimmäinen sivu 10 euroa
1.1.2. – seuraavat sivut 1,00 euro/sivu
1.2. Edellä mainitut oikeaksi todistettuina:
1.2.1. – ensimmäinen sivu 11 euroa
1.2.2. – seuraavat sivut 1,50 euroa/sivu
1.3. Tulli- ja muut todistukset 28,50 euroa/ todistus
1.4. Lähettäminen:
1.4.1. – kirjelähetys 4,50 euroa + postimaksu
1.4.2. – pakettilähetys 7 euroa + postimaksu
1.4.3. – toimitusmaksu peritään postiennakolla/saantitodistuksella lähettämisestä 7 euroa + postimaksu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.