1265/2018

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2018

Laki maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain (192/2013) 24 §:n 4 momentti ja 45 §:n 1 momentti, sellaisena kuin niistä on 45 §:n 1 momentti laissa 501/2014, sekä

lisätään lakiin uusi 23 a § seuraavasti:

23 a §
Uusien tekniikoiden käyttäminen valvonnassa

Pinta-alatukien valvonnassa ja valvonta-asetuksen 40 a artiklan mukaisissa tarkastuksissa voidaan käyttää uusia tekniikoita.

Suoritettaessa valvonta-asetuksen 40 a artiklan mukaista valvontaa ja paikkatiedon sisältäviä valokuvia käytettäessä on noudatettava tapaa, joka ei vaaranna henkilöitä koskevia oikeuksia eikä yksityiselämän suojaa ja muuta yksityisyyden suojaa siten kuin luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/679 ja tietosuojalaissa (1050/2018) säädetään. Jos valvonnassa käytetään miehittämätöntä ilma-alusta, ilma-aluksen käyttöoikeus valvonnassa on virkavastuulla toimivalla viranomaisella. Ilma-aluksen käyttämisestä valvonnassa on ilmoitettava tuenhakijalle valvonnasta ilmoittamisen yhteydessä tai viimeistään valvontatilanteessa.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä uusien tekniikoiden käyttämisestä valvonnassa, uusilta tekniikoilta edellytettävistä teknisistä vaatimuksista ja tässä pykälässä tarkoitetun valvonnan suorittamisesta.

24 §
Tarkastusoikeus

Valvontaviranomaisella on tarvittaessa oikeus saada virka-apua tarkastuksen suorittamisessa siten kuin poliisilain (872/2011) 9 luvun 1 §:ssä säädetään.

45 §
Neuvojien valitseminen ja hyväksyminen

Neuvojat valitaan noudattaen, mitä maaseutuasetuksen 15 artiklan 3 kohdassa säädetään. Neuvojat valitaan ja hyväksytään määräajaksi, joka päättyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 voimassaolon päättyessä.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

Ennen tämän lain voimaantuloa tehty päätös neuvojaksi hyväksymisestä jää edelleen voimaan.

HE 196/2018
MmVM 17/2018
EV 157/2018
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/2393 (32017R2393); EUVL L 350, 29.12.2017 s. 15
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/746 (32018R0746); EUVL L 125; 22.5.2018 s. 1

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2018

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.