1218/2018

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2018

Valtioneuvoston asetus maanteistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan maanteistä annetun valtioneuvoston asetuksen (924/2005) 2 ja 8 §, sellaisena kuin niistä on 2 § asetuksessa 1246/2009,

muutetaan 3–7 ja 9 §, sellaisena kuin niistä on 5 § asetuksessa 1246/2009, seuraavasti:

3 §
Vuorovaikutus

Liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 27 §:n 1 momentissa tarkoitettu mahdollisuus osallistua suunnitelman valmisteluun, arvioida suunnitelman vaikutuksia ja lausua mielipiteensä asiassa voidaan varata ilmoittamalla valmistelutyöstä vuorovaikuttamiseen oikeutetuille henkilökohtaisesti, erityisessä tiedotustilaisuudessa, asettamalla valmisteluaineisto nähtäville taikka muulla tiedoksisaannin kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla.

4 §
Ilmoittaminen

Liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 27 ja 104 §:ssä tarkoitetut ilmoitukset voidaan lähettää tavallisina kirjeinä.

5 §
Suunnitelma-asiakirjojen säilyttäminen

Liikenne- ja viestintävirasto säilyttää pysyvästi yleis- ja tiesuunnitelman hyväksymiseen liittyvät asiakirjat.

6 §
Tietyön aikaisten toimenpiteiden jälkihoitovelvoitteet

Kun tiesuunnitelmassa on liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 23 §:n 2 momentin nojalla määrätty oikeudesta tietyön aikana syntyvien maa-ainesten sijoittamiseen taikka alueen käyttämiseen varasto- tai muuna sellaisena alueena, tilapäisenä kulkutienä tai yksityisenä tienä, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on tietyön päätyttyä ja edellä mainittuihin tarkoituksiin varattujen alueiden käytön loputtua siistittävä alueet niin, että kiinteistön omistaja voi ilman kohtuutonta haittaa käyttää aluetta asianmukaisella tavalla. Maa-ainesten sijoittamiseen käytetyt alueet on tarvittaessa tasattava.

7 §
Liikenteeseen luovuttaminen

Sen jälkeen kun maantie tai sen yleiseen liikenteeseen tarkoituksenmukaisesti luovutettavissa oleva osa valmistuu, Väyläviraston tai elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on Väyläviraston ohjeistuksen perusteella ilmoitettava, mistä päivästä tie tai sen osa avataan yleiselle liikenteelle.

9 §
Tiealueen rajan määrääminen erityistapauksissa

Jos oja ei ole Väyläviraston antamien, maantien pitoa koskevien teknisten ohjeiden mukainen, katsotaan ojan ulkoreunan olevan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 5 §:n 3 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa tiealueen rajaa määrättäessä siinä, mihin se sanottujen ohjeiden mukaisesti tehtynä ulottuisi.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2018

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

Lainsäädäntöjohtaja
Silja Ruokola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.