1217/2018

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2018

Valtioneuvoston asetus liikenteen palvelujen valtionavustuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan liikenteen palvelujen valtionavustuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (509/2018) 4–6 § seuraavasti:

4 §
Suurten ja keskisuurten kaupunkiseutujen julkisen henkilöliikenteen tukemiseen myönnettävä valtionavustus

Liikenne- ja viestintävirasto voi myöntää valtionavustusta suurten kaupunkiseutujen liikenteen palvelujen tukemiseen. Valtionavustuksen edellytyksenä on, että avustus kytketään maankäyttöä, asumista ja liikennettä koskevassa aiesopimuksessa sovittuihin liikenteen palvelujen kehittämistoimiin. Liikenne- ja viestintävirasto voi myöntää valtionavustusta keskisuurten kaupunkiseutujen liikenteen palvelujen tukemiseen. Valtionavustuksen edellytyksenä on, että asianomainen kaupunki, Liikenne- ja viestintävirasto ja toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ovat tehneet aiesopimuksen liikenteen palvelujen kehittämisestä.

Valtionavustusta voidaan myöntää enintään 50 prosenttia palvelusopimusasetuksen mukaisen liikenteen ostoista, julkisen palvelun velvoitteesta maksettavasta korvauksesta sekä liikenteen palvelujen kehittämisestä aiheutuneista hyväksyttävistä kustannuksista. Hyväksyttävinä kustannuksia ei pidetä sellaisia kustannuksia, joihin kunta saa avustusta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain tai opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain nojalla tai jotka korvataan lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain nojalla. Jos kyseessä on ilman tarjouskilpailua tehty hankinta, hyväksyttävinä kustannuksina pidetään korvauksia sellaisista nettokustannuksista, jotka ovat palvelusopimusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan ja palvelusopimusasetuksen liitteen mukaisia.

Liikenne- ja viestintävirasto voi myöntää suurelle ja keskisuurelle kaupunkiseudulle valtionavustusta tunnistepohjaiseen taustajärjestelmään perustuvien valtakunnallista yhteiskäyttöisen lippu- ja maksujärjestelmän toteuttamista edistävien lippu- ja maksujärjestelmien kehittämiseen sekä liikenteen palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen tai kokeiluhankkeisiin enintään 50 prosenttia suunnittelusta, projektinhallinnasta ja ratkaisujen toteuttamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Liikenne- ja viestintävirasto voi myöntää valtionavusta Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle sekä Tampereen ja Turun kaupungeille raitiotien suunnitteluun enintään 30 prosenttia suunnittelusta aiheutuvista kustannuksista.

5 §
Muille kuin liikenteenharjoittajille liikenteen palvelujen kehittämiseen myönnettävä valtionavustus

Liikenne- ja viestintävirasto voi myöntää valtionavustusta muille kuin liikenteenharjoittajille liikenteen palveluiden kehittämiseen, suunnitteluun, kokeiluhankkeisiin ja tutkimukseen enintään 50 prosenttia kehittämis-, suunnittelu-, kokeilu- ja tutkimuskustannuksista.

Liikenne- ja viestintäministeriö voi myöntää julkisen henkilöliikenteen strategisesti merkittäviin kehittämishankkeisiin valtionavustusta enintään 50 prosenttia suunnittelusta ja projektinhallinnasta aiheutuviin kustannuksiin. Hankkeissa, joihin Euroopan unioni myöntää tukea, hyväksyttävinä kustannuksina pidetään hankkeesta aiheutuvia kansallisia kustannuksia.

6 §
Liikkumisen ohjaukseen myönnettävä valtionavustus

Liikenne- ja viestintävirasto voi myöntää valtionavustusta liikkumisen ohjaukseen kunnalle, kuntayhtymälle ja muulle yleishyödylliselle yhteisölle edellyttäen, että avustus käytetään tiedolliseen ohjaukseen, markkinointiin sekä palvelujen kokeiluun ja kehittämiseen siten, että toimenpiteet vaikuttavat ihmisten kulkutapavalintoihin. Valtionavustusta voidaan myöntää enintään 75 prosenttia liikkumisen ohjaamisen, suunnittelun, projektinhallinnan ja siihen liittyvän muun toiminnan kustannuksista.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2018

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

Lainsäädäntöjohtaja
Silja Ruokola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.