1214/2018

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2018

Valtioneuvoston asetus Väylävirastosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

säädetään Väylävirastosta annetun lain (936/2018) 3 §:n 3 momentin ja 4 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Organisaatio ja virkamiesjohto

Pääjohtaja johtaa Väylävirastoa ja valvoo, että virastolle kuuluvat tehtävät suoritetaan tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti.

Viraston johtotehtävissä olevat virkamiehet vastaavat heidän johdettavakseen kuuluvan toiminnan tuloksellisuudesta ja kehittämisestä.

2 §
Kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena välittömästi pääjohtajan alaisina toimivilla viraston johtoon kuuluvilla sekä muilla pääjohtajan välittöminä alaisina johtotehtävissä toimivilla virkamiehillä on ylempi korkeakoulututkinto tai muu soveltuva tutkinto, tehtävän edellyttämä monipuolinen kokemus ja käytännössä osoitettu johtamistaito.

3 §
Virat sekä henkilöstön nimittäminen ja ottaminen

Pääjohtaja päättää Väyläviraston virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkanimikkeen muuttamisesta, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

Pääjohtaja nimittää tai ottaa viraston henkilöstön, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

4 §
Pääjohtajan tehtävät ja ratkaisuvalta

Pääjohtaja vastaa viraston toiminnan ja talouden asianmukaisesta järjestämisestä sekä toimintaa ja taloutta koskevasta raportoinnista. Hänen tulee seurata viraston toimialan kehitystä sekä ryhtyä toimenpiteisiin tarpeellisten uudistusten ja parannusten toteuttamiseksi.

Sen lisäksi, mitä muualla lainsäädännössä säädetään, pääjohtaja päättää:

1) viraston yleisistä toimintalinjoista sekä toimintaa ja taloutta koskevista tavoitteista liikenne- ja viestintäministeriön vahvistamien tulostavoitteiden puitteissa;

2) viraston toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarvioehdotuksesta;

3) muista viraston kannalta laajakantoisista ja periaatteellisesti merkittävistä asioista.

5 §
Virkavapaus ja pääjohtajan sijaisuus

Pääjohtaja myöntää virkavapauden henkilöstölle, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

Liikenne- ja viestintäministeriö määrää pääjohtajan sijaiset.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

Tällä asetuksella kumotaan Liikennevirastosta annettu valtioneuvoston asetus (864/2009).

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2018

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

Lainsäädäntöjohtaja
Silja Ruokola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.