1203/2018

Säädöstä oikaistu.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2018

Valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen (1246/2014) 1, 2, 4 ja 12 § sekä liite, sellaisina kuin niistä ovat 2 § asetuksessa 531/2018, 4 § osaksi asetuksessa 531/2018 ja liite asetuksessa 917/2018, seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään niiden radiotaajuuksien käytöstä, joita käytetään sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) 6 §:ssä tarkoitettuun toimilupaa edellyttävään teletoimintaan, 22 §:ssä tarkoitettuun ohjelmistotoimilupaa edellyttävään digitaaliseen televisio- ja radiotoimintaan sekä 34 §:ssä tarkoitettuun analogiseen radiotoimintaan sekä näillä taajuusalueilla tapahtuvaan matkaviestinjärjestelmien tuotekehitykseen, testaukseen ja opetukseen.

Asetusta ei sovelleta:

1) satelliitin välityksellä tapahtuvaan televisio- ja radiotoimintaan, jota harjoitetaan niille määrätyillä taajuusalueilla;

2)  sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 9 §:ssä tarkoitettuun enintään kolme kuukautta kestävään televisiotoimintaan, jossa televisiolähettimen suurin sallittu lähetysteho on enintään kaksi kilowattia.

2 §
Televisioverkot

Televisiotoimintaan käytettävät taajuusalueet ovat 174–230 megahertsiä ja 470–694 megahertsiä.

Taajuusalueella 470–694 megahertsiä on toimiluvanvaraisen televisiotoiminnan käytössä viisi valtakunnallista, yksi osavaltakunnallinen ja yksi alueellinen kanavanippu. Valtakunnallisista kanavanipuista yksi on ensisijaisesti varattu sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 24 §:ssä tarkoitettua Yleisradio Oy:n julkisen palvelun tehtävän hoitamista varten ja yksi mainitun lain 26 §:ssä tarkoitettua yleisen edun televisiotoimintaa varten. Taajuusalueella 174–230 megahertsiä on toimiluvanvaraisen televisiotoiminnan käytössä kaksi valtakunnallista ja yksi osavaltakunnallinen kanavanippu.

Taajuusalueet 174–230 megahertsiä ja 470–694 megahertsiä ovat lisäksi käytettävissä radiomikrofoneille.

Televisiotoiminnan käyttöön tarkoitetuista kanavanipuista määrätään tarkemmin sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 96 §:n nojalla annetulla Liikenne- ja viestintäviraston määräyksellä. Televisiolähettimen suurimmasta sallitusta säteilytehosta ja muista teknisistä seikoista määrätään mainitun lain 42 §:ssä tarkoitetuissa radioluvan ehdoissa.

4 §
Analogiset radioverkot

Analogiseen FM-moduloituun radiotoimintaan käytettävä taajuusalue on 87,5–108 megahertsiä.

Yleisradio Oy:n julkisen palvelun tehtävän hoitamista varten on varattu viisi valtakunnallista, yksi osavaltakunnallinen ja kaksi alueellista ja paikallista radioverkkoa.

Radiotoiminnan käyttöön tarkoitetuista verkoista määrätään tarkemmin sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 96 §:n nojalla annetulla Liikenne- ja viestintäviraston määräyksellä. Radiolähettimen suurimmasta sallitusta säteilytehosta ja muista teknisistä seikoista määrätään mainitun lain 42 §:ssä tarkoitetuissa radioluvan ehdoissa.

Analogiseen AM-moduloituun radiotoimintaan käytettävät taajuusalueet ovat 148,5–283,5 kilohertsiä, 526,5–1 606,5 kilohertsiä, 2 300–2 498 kilohertsiä, 3 200–3 400 kilohertsiä, 3 950–4 000 kilohertsiä, 5 900–6 200 kilohertsiä, 7 200–7 450 kilohertsiä, 9 400–9 900 kilohertsiä, 11 650–12 100 kilohertsiä, 13 570–13 870 kilohertsiä, 15 100–15 800 kilohertsiä, 17 480–17 900 kilohertsiä, 21 450–21 850 kilohertsiä ja 25 670–26 100 kilohertsiä.

12 §
Radiotaajuuksien osoittaminen verkkoyrityksille

Liikenne- ja viestintäviraston on osoitettava samanlaista matkaviestintoimintaa harjoittaville televerkkoyrityksille tasapuolisesti ja syrjimättömästi alueellisesti käytettäväksi yhtä paljon taajuuksia, jos matkaviestinverkkojen alueellisten liikennemäärien tai muiden painavien perusteiden vuoksi ei ole syytä menetellä toisin.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2018

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

Lainsäädäntöjohtaja
Silja Ruokola

Liite

Toimiluvanvaraiseen teletoimintaan varattujen taajuusalueiden käyttörajoitukset

1 Maantieteelliset käyttörajoitealueet

Seuraavilla maantieteellisillä alueilla A–D on rajoituksia matkaviestinverkkojen taajuuksien käyttöön, jollei sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 42 §:ssä tarkoitetuissa radioluvan ehdoissa toisin määrätä:

Alue A: Suorakulmio, jonka kulmapisteet ovat 367674, 6685323, 382263, 6684824, 381826, 6671278 ja 367184, 6671778 ETRS-TM35FIN (x,y). Rajoitukset koskevat seuraavia kuntia tai niiden osia: Espoo, Kauniainen, Helsinki ja Vantaa.

Alue B: Ympyrä, jonka keskipiste on 332672, 6815195 ETRS-TM35FIN (x,y) ja säde 4 km. Rajoitukset koskevat seuraavia kuntia tai niiden osia: Lempäälä, Kangasala ja Tampere.

Alue C: Ympyrä, jonka keskipiste on 327686, 6821203 ETRS-TM35FIN (x,y) ja säde 4 km. Rajoitukset koskevat seuraavia kuntia tai niiden osia: Pirkkala ja Tampere.

Alue D: Kolmio, jonka kärkipisteet ovat 422985, 7220859, 436335, 7217013 ja 430136, 7206777 ETRS-TM35FIN (x,y). Rajoitukset koskevat seuraavia kuntia tai niiden osia: Haukipudas, Kiiminki ja Oulu.

2 Tuotekehitys-, testaus- ja opetuskäyttö toisen sukupolven matkaviestinverkoissa

Rajoitukset koskevat seuraavia taajuuksia, jotka on osoitettu tuotekehitys-, testaus- ja opetuskäyttöön 1 kohdassa määritellyillä maantieteellisillä alueilla:

Alue A, B, ja C: taajuudet 1732,5–1737,5 MHz / 1827,5–1832,5 MHz (GSM-radiokanavat 624–648) sekä taajuudet 1782,3–1784,9 MHz / 1877,3–1879,9 MHz (GSM-radiokanavat 873–885).

Alue D: taajuudet 1731,7–1738,3 MHz / 1826,7–1833,3 MHz (GSM-radiokanavat 620–652) sekä taajuudet 1781,7–1784,9 MHz / 1876,7–1879,9 MHz (GSM-radiokanavat 870–885).

3 Tuotekehitys-, testaus- ja opetuskäyttö kolmannen sukupolven matkaviestinverkoissa

Rajoitukset koskevat seuraavia taajuuksia, jotka on osoitettu tuotekehitys-, testaus- ja opetuskäyttöön kohdassa 1 määritellyillä alueilla:

Alue A: taajuudet 1937,6 / 2127,6 MHz (UMTS-radiokanava 10638), 1942,4 / 2132,4 MHz (UMTS-radiokanava 10662) ja 1962,4 /2152,4 MHz (UMTS-radiokanava 10762).

Alue B: taajuudet 1937,6 / 2127,6 MHz (UMTS-radiokanava 10638) ja 1942,4 / 2132,4 MHz (UMTS-radiokanava 10662).

Alue C: taajuudet 1937,6 / 2127,6 MHz (UMTS-radiokanava 10638) ja 1942,4 / 2132,4 MHz (UMTS-radiokanava 10662).

Alue D: taajuudet 1937,6 / 2127,6 MHz (UMTS-radiokanava 10638), 1942,4 / 2132,4 MHz (UMTS-radiokanava 10662) ja 1962,4 /2152,4 MHz (UMTS-radiokanava 10762).

4 Digitaalisen laajakaistaisen 450 matkaviestinverkon käyttörajoitukset

Taajuuksia 452,425–453,700 MHz ja 462,425–463,700 MHz ei pääsääntöisesti saa käyttää laajakaistaiselle 450 matkaviestinverkolle alle 150 kilometrin etäisyydellä Helsingistä (24E57 ja 60N10). Liikenne- ja viestintävirasto voi kuitenkin 130–150 kilometrin etäisyydellä Helsingistä tehdä tapauskohtaisia ratkaisuja laajakaistaisen 450 matkaviestinverkon käytön sallimisesta.

Jämsässä on käytössä yksityisiä radioverkkoja, joiden käytön suojaaminen rajoittaa laajakaistaisen 450 matkaviestinverkon käyttöä näissä kunnissa ja niiden naapurikunnissa. Liikenne- ja viestintävirasto määrittelee rajoitukset tietoyhteiskuntakaaren nojalla määräämissään radioluvan ehdoissa.

Lisäksi Oy Yleisradio Ab:n yksityisessä radioverkossa on käytössä taajuus 452,450 MHz, jonka käyttöoikeusalue on koko Suomi. Liikenne- ja viestintävirasto voi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain mukaan myöntää Oy Yleisradio Ab:lle tämän taajuuden käyttöoikeuden, joka ei kuitenkaan rajoita 450 matkaviestinverkon käyttöä.

5 Tuotekehitys-, testaus- ja opetuskäyttö sähköisten viestintäpalvelujen tarjontaan soveltuvissa maanpäällisissä järjestelmissä

Rajoitukset koskevat seuraavia taajuuksia, jotka on osoitettu tuotekehitys-, testaus- ja opetuskäyttöön kohdassa 1 määritellyillä alueilla:

Alue A: taajuudet 2560–2570 MHz / 2680–2690 MHz ja 2570–2585 MHz.

Alue B: taajuudet 2540–2550 MHz / 2660–2670 MHz ja 2570–2585 MHz.

Alue D: taajuudet 2520–2530 MHz / 2640–2650 MHz ja 2570–2585 MHz.

Alue A: taajuudet 3700–3770 MHz

Alueet B ja C: taajuudet 3570–3640 MHz.

Alue D: taajuudet 3440–3510 MHz.

6 Tuotekehitys-, testaus- ja opetuskäyttö toimiluvanvaraisen televisiotoiminnan taajuuksilla

Seuraavilla maantieteellisillä alueilla H ja I on rajoituksia toimiluvanvaraiseen televisiotoimintaan:

Alue H: Ympyrä, jonka keskipiste on 384549, 6671501 ETRS-TM35FIN (x,y) ja säde 10 km. Rajoitukset koskevat seuraavien kuntien osia: Espoo ja Helsinki

Alue I: Ympyrä, jonka keskipiste on 243342, 6710332 ETRS-TM35FIN (x,y) ja säde 9 km. Rajoitukset koskevat seuraavien kuntien osia: Kaarina, Lieto, Parainen, Raisio, Rusko ja Turku.

Alueella H toimiluvanvarainen televisiotoiminta ei saa kanavilla 22, 23 ja 41 aiheuttaa suurempaa kentänvoimakkuutta kuin 56 dBμV/m (1 % ajasta, 50 % paikoista) mitattuna 10 metrin korkeudessa maan pinnasta. TTO-käyttö on sallittu alueelle H sijoitettavilla lähettimillä tv-kanavilla 22, 23 ja 41 siten, ettei kullakin kanavalla alueen reunaviivalla 10 metrin korkeudessa maan pinnasta mitattu kentänvoimakkuus ylitä arvoa 78 dBμV/m (50 % ajasta, 50 % paikoista).

Alueella I toimiluvanvarainen televisiotoiminta ei saa kanavilla 38 ja 48 aiheuttaa suurempaa kentänvoimakkuutta kuin 56 dBμV/m (1 % ajasta, 50 % paikoista) mitattuna 10 metrin korkeudessa maan pinnasta. TTO-käyttö on sallittu alueelle I sijoitettavilla lähettimillä tv-kanavilla 38 ja 48 siten, ettei kullakin kanavalla alueen reunaviivalla 10 metrin korkeudessa maan pinnasta mitattu kentänvoimakkuus ylitä arvoa 78 dBμV/m (50 % ajasta, 50 % paikoista).

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.