1198/2018

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2018

Valtioneuvoston asetus merilain 1 luvun 1 ja 1 a §:n soveltamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan merilain 1 luvun 1 ja 1 a §:n soveltamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (907/2016) 1–3 § seuraavasti:

1 §

Merilain (674/1994) 1 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitetun hyväksynnän hakija voi olla aluksen omistaja. Hakemus on tehtävä kirjallisena ja aluksen omistajan tai hänen edustajansa on se allekirjoitettava.

Hakemukseen on liitettävä merilain 1 luvun 1 §:n 2 momentin kannalta tarpeelliset tiedot sekä asiakirjat. Hakijan on Liikenne- ja viestintäviraston pyynnöstä annettava myös muut asian käsittelyn kannalta tarpeelliset tiedot ja asiakirjat.

2 §

Hakijana merilain 1 luvun 1 §:n 4 momentissa tarkoitetussa tapauksessa voi olla sellainen Suomen kansalainen tai suomalainen oikeushenkilö, joka katsoo itsellään olevan mainitun momentin 1 kohdassa tarkoitettu ratkaiseva määräysvalta aluksen käytöstä merenkulkuun. Jos hakijana on muu kuin aluksen omistaja, hakemukseen on liitettävä omistajan suostumus siihen, että alus merkitään Suomen alusrekisteriin.

Hakemukseen, jonka on oltava kirjallinen, liitetään hakijan tarpeellisiksi katsomat tiedot ja asiakirjat määräämisvallan perusteista, aluksen käytöstä sekä muista seikoista, joihin hän haluaa vedota. Hakijan on lisäksi toimitettava Liikenne- ja viestintäviraston pyynnöstä kaikki muutkin hakemuksen käsittelyssä tarvittavat tiedot ja asiakirjat.

3 §

Liikenne- ja viestintävirasto voi asettaa merilain 1 luvun 1 §:n 4 momentissa tarkoitetun luvan voimassaolon ehdoksi, että aluksen omistaja täyttää kaikki omistajalle Suomen lainsäädännön mukaisesti kuuluvat velvoitteet. Tällainen ehto voidaan asettaa, vaikka hakijana on muu kuin aluksen omistaja. Jos hakijana on muu kuin aluksen omistaja, Liikenne- ja viestintäviraston on kuultava omistajaa ennen ehdon asettamista.

Liikenne- ja viestintävirasto voi vaatia, että hakijan on asetettava pankkitakaus tai muu viraston hyväksymä vakuus niiden velvoitteiden suorittamisen vakuudeksi, jotka aluksen käytöstä Suomen lipun alla syntyvät.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2018

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

Lainsäädäntöjohtaja
Silja Ruokola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.