1186/2018

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2018

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun valtioneuvoston asetuksen (893/2007) 2, 5, 9, 12, 16, 21, 24, 26, 29, 30, 32, 33, 39–41, 46 ja 52–57 §, sellaisina kuin ne ovat, 2 § asetuksissa 421/2010, 1243/2010 ja 1265/2015, 5 § asetuksessa 154/2012, 12, 21 24 ja 26 § asetuksessa 1265/2015, 16, 29, 30, 32, 33, 39–41, 46, 52–54, 56 ja 57 § asetuksessa 421/2010 sekä 55 § asetuksessa 193/2014, seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) rekisterillä liikenteen palveluista annetussa laissa (320/2017) tarkoitettua liikenneasioiden rekisteriä;

2) sopimusrekisteröijällä liikenteen palveluista annetussa laissa tarkoitettua sopimusrekisteröijää;

3) rekisteröinnin suorittajalla Liikenne- ja viestintävirastoa ja sopimusrekisteröijää;

4) ensirekisteröinnillä ajoneuvon yksilöintitietojen sekä ajoneuvon omistajuutta, haltijuutta, käyttövastaavaa, liikennevakuutusta ja käyttötarkoitusta koskevien tietojen merkitsemistä ensimmäistä kertaa Suomessa rekisteriin;

5) ennakkoilmoituksella uutta tai keskeneräistä ajoneuvoa koskevien tietojen ilmoittamista rekisterinpitäjälle ennen ensirekisteröintiä;

6) liikennekäytöstä poistolla ensirekisteröidyn ajoneuvon väliaikaista liikennekäytöstä poistamista ja tämän tiedon merkitsemistä rekisteriin;

7) liikennekäyttöön otolla ensirekisteröidyn ja sittemmin liikennekäytöstä poistetun ajoneuvon liikennekäyttöön ottamista ja tämän tiedon merkitsemistä rekisteriin;

8) lopullisella poistolla ensirekisteröidyn ajoneuvon lopullista poistamista liikennekäytöstä Suomessa ja tämän tiedon merkitsemistä rekisteriin;

9) muutosrekisteröinnillä ajoneuvon omistajuutta, haltijuutta, käyttövastaavaa, liikennevakuutusta ja käyttötarkoitusta koskevissa tiedoissa tapahtuneiden muutosten merkitsemistä rekisteriin;

10) rekisteri-ilmoituksella ajoneuvon ensirekisteröintiä, muutosrekisteröintiä tai liikennekäyttöä koskevien tietojen ilmoittamista rekisteröinnin suorittajalle;

11) rekisteröintitodistuksella rekisteröinnin suorittajan ensirekisteröinnistä, muutosrekisteröinnistä, liikennekäytöstä poistosta ja liikennekäyttöön otosta antamaa asiakirjaa, joka todistaa, että ajoneuvo on rekisteröity ja jonka I osasta (tekninen osa) ilmenevät tiedot ajoneuvon omistajasta ja haltijasta sekä ajoneuvon tekniset tiedot ja jonka II osa (ilmoitusosa) on tarkoitettu rekisteriin merkittyjen tietojen muutosta koskevan ilmoituksen tekemiseen;

12) ennakkoilmoitustodistuksella todistusta siitä, että ajoneuvo on ennakkoilmoitettu ja jonka I osasta ilmenevät ajoneuvon ennakkoilmoituksen tekijää koskevat tiedot sekä tekniset tiedot ja jonka II osa on tarkoitettu rekisteri-ilmoituksen tekemiseen;

13) rekisteritunnuksella ajoneuvon yksilöivää rekisteröinnin suorittajan antamaa kirjain- ja numerosarjaa;

14) rekisterikilvellä ajoneuvoon kiinnitettävää kilpeä, jossa on ajoneuvon rekisteritunnus;

15) siirtomerkillä ajoneuvoon kiinnitettävää merkkiä, jossa on rekisteritunnus;

16) ETA-valtiolla Euroopan talousalueeseen kuuluvaa valtiota;

17) romutustodistuksella romuajoneuvoista annetun valtioneuvoston asetuksen (123/2015) 10 §:ssä tarkoitettua todistusta tai ETA-valtiossa annettua vastaavanlaista romutustodistusta;

18) haltijalla muuta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä kuin omistajaa, jolle ajoneuvon pääasiallinen käyttö on siirtynyt tai jonka käyttöön ajoneuvo on yli 30 päivän ajaksi luovutettu sopimuksen perusteella;

19) käyttövastaavalla täysi-ikäistä, Suomessa asuvaa luonnollista henkilöä, joka olematta auton omistaja tai haltija on auton pääasiallinen kuljettaja tai, jollei autolla ole pääasiallista kuljettajaa, jolla on tiedot auton kuljettajista; käyttövastaavalla on oltava vähintään B-luokan ajo-oikeus;

20) varmenteella ajoneuvolain 65 a §:ssä tarkoitetulle ennakkoilmoituksen tekijälle tai ajoneuvon rekisteriin merkitylle omistajalle luovutettavaa ajoneuvon omistusoikeutta osoittavaa tunnistetta.

Ajoneuvon käyttöönottopäiväksi katsotaan päivä, jona ajoneuvo on ensimmäisen kerran rekisteröity Suomessa tai ulkomailla, jollei rekisteriin ole erityisestä syystä merkittävä muuta päivää ajoneuvon todelliseksi käyttöönottopäiväksi.

5 §
Erityiset rekisteri-ilmoitukset

Vaurioitumisen vuoksi vakuutuksen perusteella lunastetun ajoneuvon ja ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain (828/2008) nojalla kunnan omistukseen siirtyneen ajoneuvon liikennekäytöstä poistoa koskeva ilmoitus voidaan tehdä Liikenne- ja viestintävirastoon toimitetulla viraston vahvistamalla poistolomakkeella taikka teknisellä käyttöyhteydellä tai muutoin sähköisesti.

Tuhoutumisen vuoksi vakuutuksen perusteella lunastetun muun ajoneuvon kuin jätelaissa tarkoitetun romuajoneuvon ja kunnan omistukseen 1 momentissa mainitun lain nojalla siirtyneen muun kuin jätelaissa tarkoitetun romuajoneuvon lopullista poistoa koskeva ilmoitus voidaan tehdä Liikenne- ja viestintävirastoon toimitetulla viraston vahvistamalla poistolomakkeella taikka teknisellä käyttöyhteydellä tai muutoin sähköisesti.

Jätelain 58 §:ssä tarkoitettu kerääjä tai käsittelijä voi tehdä ajoneuvon lopullista poistoa koskevan ilmoituksen Liikenne- ja viestintäviraston vahvistamalla poistolomakkeella tai teknisellä käyttöyhteydellä taikka muutoin sähköisesti. Vakuutusyhtiö tekee liikennevakuutustietojen muutosta koskevan rekisteri-ilmoituksen teknisellä käyttöyhteydellä tai muutoin sähköisesti.

9 §
Rekisteri-ilmoitus alaikäisen omistamalle ajoneuvolle

Jos ajoneuvon omistajaksi ilmoitetaan alaikäinen, jolla ei ole kyseisen ajoneuvon kuljettamiseen oikeuttavaa ajokorttia, on samalla ilmoitettava myös ajoneuvoa käyttävä haltija, jolla ilmoitusta tehtäessä on kyseisen ajoneuvon kuljettamiseen oikeuttava ajokortti.

Jos ajoneuvon, jonka kuljettaminen ei edellytä ajokorttia, omistajaksi ilmoitetaan alaikäinen, joka ikänsä puolesta ei saa kuljettaa kyseistä ajoneuvoa, on samalla ilmoitettava myös ajoneuvoa käyttävä haltija, joka ikänsä puolesta saa kuljettaa kyseistä ajoneuvoa.

12 §
Liikennekäytöstä poisto

Ulkomaille tai Ahvenanmaan maakuntaan rekisteröidystä ajoneuvosta sekä ajoneuvosta, jota ei muusta syystä enää käytetä liikenteessä Suomessa, on tehtävä liikennekäytöstä poistoa koskeva rekisteri-ilmoitus.

Liikenne- ja viestintäviraston on poistettava ajoneuvo liikennekäytöstä, jos se saa ulkomaan tai Ahvenanmaan maakunnan rekisteröintiviranomaiselta tiedon ajoneuvon rekisteröimisestä ulkomaille tai Ahvenanmaan maakuntaan.

16 §
Ilmoitus ajoneuvon luovuttamisesta tuntemattomalle

Jos ajoneuvon edellinen omistaja on luovuttanut ajoneuvon tuntemattomalle, Liikenne- ja viestintävirasto voi edellisen omistajan ilmoituksesta, saatuaan luovutuksesta luotettavan selvityksen, tehdä rekisteriin merkinnän ajoneuvon luovuttamisesta tuntemattomalle. Ajoneuvon luovuttamisen ajankohdaksi katsotaan se päivä, jona Liikenne- ja viestintävirasto on saanut ilmoituksen ja luotettavaksi katsomansa selvityksen luovutuksesta.

21 §
Rekisterikilpien antaminen

Rekisterikilpien antamisesta säädetään ajoneuvolain 66 a §:n 3 momentissa.

Ennakkoilmoituksen tekijälle voidaan toimittaa ajoneuvon rekisterikilvet, kun uusi, valmis ajoneuvo on ennakkoilmoitettu.

Autoa ja moottorikelkkaa varten annetaan kaksi rekisterikilpeä sekä muuta ajoneuvoa varten yksi rekisterikilpi. Liikenne- ja viestintävirasto voi hakemuksesta antaa ajoneuvoa varten lisäkilven.

24 §
Rekisterikilpien turmeltuminen tai katoaminen

Kadonneen tai turmeltuneen rekisterikilven tilalle on pyydettävä rekisteröinnin suorittajalta uusi rekisterikilpi. Samalla on esitettävä kirjallinen selvitys rekisterikilven katoamisesta. Uuden rekisterikilven tilaamisen yhteydessä tehty rekisteröinnin suorittajan merkintä rekisteriin antaa oikeuden käyttää ajoneuvossa enintään kuukauden ajan 23 §:stä poiketen muuta väliaikaista kilpeä, johon on merkitty ajoneuvon rekisteritunnus. Liikenne- ja viestintävirasto voi tarvittaessa pyynnöstä pidentää määräaikaa.

26 §
Rekisteritunnuksen määräytyminen

Ajoneuvoa varten annetaan sattumanvaraisesti määräytyvä rekisteritunnus, jollei 25 §:ssä toisin säädetä. Liikenne- ja viestintävirasto voi kuitenkin hakemuksesta antaa ajoneuvoa varten ajoneuvokohtaisen, hakemuksessa yksilöidyn rekisteritunnuksen (erityistunnus). Erityistunnuksen sisältävät rekisterikilvet luovuttaa rekisteröinnin suorittaja.

Rekisteröinnin suorittajalle tehdystä hakemuksesta ajoneuvoa varten voidaan antaa ajoneuvolla aikaisemmin ollut rekisteritunnus. Tällaista tunnusta ei pidetä erityistunnuksena.

Sellaisen liikennekäytöstä poistetun ajoneuvon, jonka rekisterikilvet on palautettu rekisteröinnin suorittajalle, rekisteritunnus voidaan pitää varattuna samaa ajoneuvoa varten enintään vuoden yhtäjaksoisesti sinä aikana, kun ajoneuvo on poistettuna liikennekäytöstä.

Jos ajoneuvon rekisterikilvet ovat kadonneet tai anastettu, ajoneuvolle annetaan uusi rekisteritunnus, jollei erityisestä syystä muuta johdu.

29 §
Vientirekisteröinnin hakeminen

Vientirekisteröintiä haetaan Liikenne- ja viestintävirastolta. Hakemuksessa on oltava selvitys ajoneuvon omistusoikeudesta ja liikennevakuutuksesta sekä tieto luovutus- ja vientipaikasta.

30 §
Vientikilvet ja vientirekisteröintitodistus

Liikenne- ja viestintävirasto antaa vientirekisteröityä ajoneuvoa varten vientikilvet ja todistuksen rekisteröinnistä (vientirekisteröintitodistus). Vientirekisteröintitodistukseen sovelletaan soveltuvin osin, mitä tässä asetuksessa säädetään rekisteröintitodistuksesta. Vientirekisteröintitodistukseen ei kuitenkaan merkitä todistukseen merkityissä tiedoissa rekisteröinnin jälkeen tapahtuneita muutoksia. Vientikilvistä on soveltuvin osin voimassa, mitä 6 luvussa säädetään rekisterikilvistä.

32 §
Koenumerotodistus ja koenumerokilvet

Ajoneuvolain 66 f §:ssä tarkoitettua koenumerotodistusta haetaan Liikenne- ja viestintävirastolta. Koenumerotodistuksen antamisen edellytyksenä on, että koenumerokilpien käyttöä varten on voimassa oleva liikennevakuutus.

Koenumerotodistus on voimassa vuoden todistuksen myöntämispäivästä. Koenumerotodistus uudistetaan vuosittain vuodeksi eteenpäin ilman eri hakemusta, jollei todistuksen haltija ole tehnyt todistuksesta luopumisilmoitusta todistuksen voimassaoloaikana, jollei todistusta ole peruutettu tai jollei Liikenne- ja viestintävirasto muun erityisen syyn takia jätä todistusta uudistamatta. Edellytyksenä uudistamiselle on, että liikennevakuutusmaksu on suoritettu.

Koenumerotodistuksen saanut saa käyttää ajoneuvoa koenumerokilvin liikenteessä, kun on kysymyksessä todistuksen saajan harjoittamaan toimintaan välittömästi liittyvä:

1) ajoneuvon tai sen laitteiden tutkimukseen tai tuotekehittelyyn liittyvä koe;

2) ajoneuvon lyhytaikainen koeajo tai esittely myyntitarkoituksessa;

3) muu ajoneuvon valmistukseen, myyntiin, varustamiseen, korjaukseen tai katsastukseen välittömästi liittyvä siirto.

Koenumerokilvistä on soveltuvin osin voimassa, mitä 6 luvussa säädetään rekisterikilvistä. Jos koenumerokilvillä käytettävä ajoneuvo on poistettu liikennekäytöstä, eikä rekisterikilpiä ole palautettu, rekisterikilvet on peitettävä tai poistettava ajoneuvosta koenumerokilvillä käytön ajaksi.

33 §
Panssariajoneuvon tilapäinen käyttö liikenteessä

Liikenne- ja viestintävirasto voi hakemuksesta antaa pyörillä varustettuja panssariajoneuvoja teollisesti Suomessa valmistavalle yhteisölle 32 §:ssä tarkoitetun koenumerotodistuksen, joka oikeuttaa sotilasajoneuvoista annetun puolustusministeriön asetuksen (180/2006) 2 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun panssariajoneuvon tilapäiseen käyttöön liikenteessä koenumerokilvin tämän asetuksen 32 §:n 3 momentissa säädetyissä tarkoituksissa. Edellytyksenä panssariajoneuvon käytölle liikenteessä on, että se on varustettu pyörin. Koenumerotodistukseen ja koenumerokilpiin sovelletaan, mitä 32 §:n 2 ja 4 momentissa säädetään. Käytettäessä liikenteessä panssariajoneuvoa on lisäksi sovellettava, mitä erikoiskuljetuksista ja erikoiskuljetusajoneuvoista annetussa liikenneministeriön päätöksessä (1715/1992) säädetään.

39 §
Hakemuksen liitteet

Liikenne- ja viestintävirastolle toimitettavaan hakemukseen on liitettävä:

1) enintään kolme kuukautta aikaisemmin suoritetusta rekisteröintikatsastuksessa annettu katsastustodistus, josta ilmenee ajoneuvoluokka;

2) ajoneuvoa koskeva maahantuonti- tai valmistajantodistus;

3) selvitys omistusoikeudesta.

40 §
Rekisteriin merkitseminen

Liikenne- ja viestintäviraston on merkittävä ajoneuvo rekisteriin autokiinnitystä varten, jos hakemuksessa ei ole puutteita, eikä ajoneuvoa ole ajoneuvolain 8 §:ssä tarkoitetusta syystä ensirekisteröity. Ajoneuvoa varten annetaan rekisteritunnus ja todistus merkitsemisestä rekisteriin.

41 §
Rekisteritietojen muuttaminen ja poistaminen

Kiinnitystä varten rekisteriin merkitty ajoneuvo on ilmoitettava ensirekisteröitäväksi liikenteessä käytettäväksi ajoneuvolain 8 §:ssä tarkoitetulla tavalla, jos ajoneuvon käyttötarkoitus muuttuu.

Liikenne- ja viestintävirasto voi poistaa kiinnitystä varten rekisteriin merkityn ajoneuvon rekisteristä, jos ajoneuvosta ei ole tehty poistoilmoitusta kahden vuoden kuluessa autokiinnityksen kuolettamisesta tai raukeamisesta taikka jos ajoneuvoon ei ole kahden vuoden aikana vahvistettu autokiinnitystä.

46 §
Muissa valtioissa rekisteröidyt ajoneuvot

Liikenne- ja viestintävirasto voi hakemuksesta antaa henkilölle tai yhteisölle, jonka kotipaikka on muualla kuin 43 §:ssä tarkoitetussa valtiossa, luvan siellä rekisteröidyn ajoneuvon tilapäistä liikenteessä käyttöä varten. Käyttöluvan saanutta ajoneuvoa varten annetaan tullikilvet.

Luvan antamisen edellytyksenä on, että:

1) hakija on tuonut ajoneuvon Suomeen tilapäistä tarvettaan varten;

2) hakija esittää ajoneuvon omistajan kotivaltiossa olevan poliisin tai Suomen konsulin taikka omistajan kotivaltiota Suomessa edustavan antaman todistuksen siitä, että ajoneuvo on sanotussa valtiossa rekisteröity ja hyväksytty pysyvästi liikenteessä käytettäväksi;

3) ajoneuvossa on rekisteröintivaltion kansallisuustunnus;

4) ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän päämitat ja massat eivät ylitä Suomessa sallittuja arvoja;

5) ajoneuvon kuljettajalla on todistus oikeudestaan pitää ajoneuvoa hallinnassaan, jollei sitä ole rekisteröity mukana olevan henkilön nimiin;

6) hakija esittää selvityksen ajoneuvoa varten Suomessa voimassa olevasta liikennevakuutuksesta ja tullikäsittelyn toimittamisesta.

Tässä pykälässä tarkoitettu lupa on voimassa enintään yhden vuoden tai, jos tulliviranomainen on 43 §:n 1 momentissa tarkoitettujen säännösten nojalla myöntänyt ajoneuvolle vero- tai tullivapauden määräajaksi, määräajan loppuun.

Tullikilvistä on soveltuvin osin voimassa, mitä 6 luvussa säädetään rekisterikilvistä. Lupa on pidettävä mukana ajoneuvoa liikenteessä käytettäessä.

52 §
Ilmoitukset ETA-valtioille ja Ahvenanmaan maakuntaan

Liikenne- ja viestintäviraston on ilmoitettava ETA-valtiossa rekisteröidyn ajoneuvon ensirekisteröinnistä kyseisen valtion rekisterinpitäjälle.

Liikenne- ja viestintäviraston on ilmoitettava Ahvenanmaan maakuntaan rekisteröidyn ajoneuvon ensirekisteröinnistä Ahvenanmaan maakunnan rekisterinpitäjälle. Samalla on ilmoitettava ajoneuvon uusi rekisteritunnus.

53 §
Vakuutusyhtiöiden ilmoitukset

Liikennevakuutusyhtiön ja Liikennevakuutuskeskuksen on ilmoitettava Liikenne- ja viestintävirastolle voimassa olevat uudet liikennevakuutukset. Liikennevakuutusyhtiön on lisäksi ilmoitettava yhtiössä vakuutetut rekisteröintivelvollisuuden alaiset ajoneuvot ja koenumerotodistukset, joista ei ole suoritettu liikennevakuutusmaksua.

54 §
Virheelliset asiakirjat

Sopimusrekisteröijä, katsastusluvan haltija, poliisi, Tulli ja Rajavartiolaitos ovat velvollisia ilmoittamaan Liikenne- ja viestintävirastolle havaitsemastaan virheelliseksi todetusta vaatimustenmukaisuustodistuksesta, ennakkoilmoitustodistuksesta, rekisteröintitodistuksesta ja muusta rekisteröintiin tai rekisterikilpien antamiseen liittyvästä asiakirjasta.

Ajoneuvon omistaja tai haltija on velvollinen Liikenne- ja viestintäviraston kehotuksesta palauttamaan virheellisen asiakirjan Liikenne- ja viestintävirastolle.

55 §
Rekisteröintitodistukseen merkittävät tiedot ja mitat

Rekisteröintitodistuksen on täytettävä ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjoista annetussa neuvoston direktiivissä 1999/37/EY säädetyt vaatimukset sellaisina kuin ne ovat ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjoista annetun neuvoston direktiivin 1999/37/EY muuttamisesta annetussa komission direktiivissä 2003/127/EY, tiettyjen direktiivien mukauttamisesta liikennepolitiikan alalla Bulgarian ja Romanian liittymisen johdosta annetussa neuvoston direktiivissä 2006/103/EY sekä tiettyjen liikennepolitiikan alan direktiivien mukauttamisesta Kroatian tasavallan liittymisen johdosta annetussa neuvoston direktiivissä 2013/22/EU. Vaatimus ei kuitenkaan koske 30 §:ssä tarkoitettua vientirekisteröintitodistusta. Rekisteröintitodistus tulostetaan Liikenne- ja viestintäviraston vahvistamalle paperiselle lomakkeelle.

56 §
Rekisteröintitodistuksen tai rekisterikilpien noutamatta jättäminen

Rekisteröinnin suorittajalle ja katsastusluvan haltijalle jätetyistä rekisteröintitodistuksesta, koenumerotodistuksesta ja rekisterikilvistä on tehtävä merkintä rekisteriin. Jollei katsastusluvan haltijalla ole oikeutta tehdä merkintää, hänen on ilmoitettava rekisteröintitodistuksen ja kilpien jättämisestä viipymättä Liikenne- ja viestintävirastolle. Noutamatta jätettyjen rekisteröintitodistuksen ja kilpien osalta menetellään siten kuin Liikenne- ja viestintävirasto määrää.

57 §
Rekisterikilpien ja siirtomerkkien valmistus

Liikenne- ja viestintävirasto huolehtii rekisterikilpien ja siirtomerkkien valmistuksesta sekä toimittamisesta niille, joilla on oikeus antaa niitä käytettäviksi. Virasto huolehtii rekisterikilpien toimittamisesta myös ennakkoilmoituksen tekijöille.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2018

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

Lainsäädäntöjohtaja
Silja Ruokola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.