1185/2018

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2018

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista (1270/2014) annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 15 §, 5 luvun otsikko ja 21–24 §, sellaisina kuin niistä ovat 1 ja 15 § asetuksessa 569/2017, seuraavasti:

1 luku

Yleistä

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee:

1) turvallista käyttämistä sekä energia- ja ympäristövaikutusten rajoittamista varten edellytettyjä osia ja ominaisuuksia ja näiltä vaadittuja hyväksyntöjä;

2) energia- ja ympäristövaikutusten rajoittamiseksi sovellettavia melun ja päästöjen raja-arvoja;

3) hyväksynnässä sovellettavia poikkeuksia.

Asetus koskee myös ajoneuvon käyttöön liittyviltä erikseen myytäviltä osilta, järjestelmiltä ja erillisiltä teknisiltä yksiköiltä sekä varusteilta vaadittuja hyväksyntöjä.

Lisäksi asetus koskee ajoneuvon osien osuuden sekä rakennetun ja korjatun ajoneuvon tarkempaa määrittämistä sekä Liikenne- ja viestintäviraston myöntämien poikkeuslupien tarkempia edellytyksiä.

3 luku

Ajoneuvoa koskevat poikkeukset hyväksynnässä

15 §
Poikkeukset energia- ja ympäristövaikutusten rajoittamista koskevista vaatimuksista

Sellaiseen ajoneuvon, jota on sen käyttövoiman vaihdon tai siihen soveltuvan polttoaineen vaihdon johdosta muutettu sen ensimmäisen käyttöönoton jälkeen, sovelletaan energia- ja ympäristövaikutusten rajoittamista koskevia vaatimuksia vain siltä osin kuin muutos voi vaikuttaa ajoneuvon ensimmäistä käyttöönottoajankohtaa vastaavien raja-arvojen täyttymiseen uudella käyttövoimalla tai polttoaineella. Ensimmäistä käyttöönottoajankohtaa vastaavan raja-arvon määrittelyssä otetaan huomioon ajoneuvolain 7 §:n 1 momentin mukaisesti ajoneuvon luontainen kuluminen.

Piensarjatyyppihyväksynnässä, yksittäishyväksynnässä ja yksittäisenä kappaleena valmistetun tai maahantuodun ajoneuvon hyväksymisessä liikennekäyttöön sovelletaan energia- ja ympäristövaikutusten rajoittamista koskevia vaatimuksia vain siltä osin kuin se liittyy suoraan raja-arvojen täyttymisen osoittamiseen, ellei se energia- ja ympäristövaikutusten rajoittamiseksi tai valvomiseksi ole välttämätöntä. Osoittaminen voidaan toteuttaa myös ajoneuvolle soveltuvalla muulla kuin tyyppihyväksyntävaatimuksiin sisältyvällä osoittamistavalla, jos tulosten vastaavuus hyväksynnän raja-arvoihin tai muihin vaatimuksiin voidaan riittävän luotettavasti todentaa.

Yksilöllisesti valmistettu L3e-, L4e- ja L5e-luokan ajoneuvo, jonka osista osa on yksilöllisesti valmistettuja tai sarjavalmisteisista osista merkittävässä määrin muutettuja ja jonka osista enintään 50 prosenttia on peräisin samasta sarjavalmisteisesta ajoneuvomallista, voidaan hyväksyä rekisteröintikatsastuksessa haitallisten päästöjen ja melun rajoittamista koskevien vaatimusten osalta, jos:

1) haitallisten päästöjen taso ei ylitä kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tietyistä osista ja ominaisuuksista annetun neuvoston ja Euroopan parlamentin direktiivin 97/24/EY 5 luvun liitteessä II säädettyjä päästövaatimuksia;

2) A-äänitaso, joka on mitattu käyttäen mainitun direktiivin 9 luvun liitteen III kohdan 2.2 mukaista mittaustapaa paikallaan olevalle ajoneuvolle, on enintään:

a) 96 desibeliä, jos moottorin sylinteritilavuus on enintään 80 kuutiosenttimetriä;

b) 99 desibeliä, jos moottorin sylinteritilavuus on yli 80, mutta enintään 175 kuutiosenttimetriä; tai

c) 103 desibeliä, jos moottorin sylinteritilavuus on yli 175 kuutiosenttimetriä.

Liikenne- ja viestintävirasto myöntää yksilöllisesti valmistettujen moottoripyörien valmistenumerot. Valmistenumeroita voidaan myöntää kalenterivuodessa enintään 150 kappaletta. Ensirekisteröinti on suoritettava viiden vuoden kuluessa valmistenumeron antamisesta. Muussa tapauksessa ajoneuvolle on haettava uusi valmistenumero.

Edellä 13 c §:n 1 momentista poiketen panssaroidussa N2G- ja N3G-luokan ajoneuvossa sallitaan Euro III -päästötaso (direktiivin 1999/96/EY liitteessä I olevan 6.2.1 kohdan taulukoiden rivi A) tai sitä myöhempi päästötaso, jos ajoneuvon panssaroinnin osoitetaan vastaavan vähintään NATO Standardization Agreement (STANAG) 4569 edition 2:ssa määriteltyä kineettisen energian suojaustasoa 1 tai miinansuojaustasoa 2 taikka muun standardin mukaista vastaavaa suojaustasoa. Vaatimustenmukaisuus osoitetaan käytetyn standardin määrittämän testausmenettelyn mukaisella testiraportilla.

5 luku

Liikenne- ja viestintäviraston myöntämät poikkeukset

21 §
Tyyppihyväksynnässä myönnettävien poikkeusten edellytykset

Liikenne- ja viestintävirasto voi myöntää ajoneuvolain 39 b §:n nojalla ajoneuvolle vähäisiä poikkeuksia ajoneuvon kansallisessa tyyppihyväksynnässä ajoneuvoa koskevista EU-säädöksessä tai ajoneuvolain nojalla säädetyistä tai määrätyistä vaatimuksista, jos ajoneuvon valmistussarjan pienuus, taikka ajoneuvon käyttötarkoitus tai poikkeuksellinen rakenne sitä edellyttää.

22 §
Uutta teknologiaa koskevien poikkeusten edellytykset

Myönnettäessä poikkeuksia EU-tyyppihyväksynnässä ajoneuvoille, osille, järjestelmille ja erillisille teknisille yksiköille, joissa sovelletaan uutta teknologiaa, Liikenne- ja viestintäviraston on varmistuttava ajoneuvolain 30 §:n 1 momentissa mainittujen EU-säädösten ehtojen täyttymisestä.

23 §
Yksittäiselle ajoneuvolle, henkilölle ja yhteisölle myönnettävien poikkeuslupien edellytykset

Liikenne- ja viestintävirasto voi myöntää ajoneuvolain 27 §:n 4 momentissa ja 29 §:n 4 momentissa tarkoitetun poikkeusluvan:

1) määräaikaisesti vain Suomessa voimassa olevana yksittäiselle ajoneuvolle, järjestelmälle, osalle, erilliselle tekniselle yksikölle ja varusteelle, jolle ei vielä ole myönnetty siltä vaadittua hyväksyntää, jos ajoneuvo, järjestelmä osa, erillinen tekninen yksikkö tai varuste on testattu Suomessa tai muussa ETA-valtiossa ja täyttää hyväksynnän edellytyksenä olevat vaatimukset;

2) vähintään neljä vuotta ennen rekisteröintiä maahantuodulle tai Suomessa valmistetulle rekisteröimättömälle ajoneuvolle, jota ei ole käytetty, otettavaksi käyttöön maahantuonti- tai valmistusajankohtana voimassa olleiden vaatimusten mukaisesti;

3) määrätylle henkilölle tai yhteisölle ajoneuvoa koskevista vaatimuksista myönnetyn poikkeuksen uudistamiseksi määräajaksi tai uudeksi määräajaksi taikka toiselle henkilölle tai yhteisölle;

4) enintään neljän vuoden määräajaksi ajoneuvoa koskevista vaatimuksista yksittäiselle tai useammalle nopeuskilpailussa käytettävälle ajoneuvolle ajoneuvoa kilpailussa käytettäessä sekä matkalla kilpailuun ja sieltä pois tai kilpailun edellyttämässä katsastuksessa käyntiin;

5) muusta erityisestä syystä yksittäiselle tai useammalle erikseen yksilöidylle ajoneuvolle sitä koskevista ajoneuvolaissa tai sen nojalla säädetyistä tai määrätyistä taikka EU-asetuksessa säädetyistä vaatimuksista ajoneuvon hyväksymiseksi liikennekäyttöön.

24 §
Sarjan viimeisiä ajoneuvoja koskevien poikkeusten edellytysten varmistaminen

Liikenne- ja viestintäviraston on varmistettava, että ne sarjan viimeiset ajoneuvot, joita tarkoitetaan ajoneuvolain 69 §:n 1 momentissa, ovat ajoneuvolain 30 §:n 1 momentissa tarkoitettujen EU-säädösten vaatimusten mukaisia ja että pykälässä tarkoitettuja menettelyitä on noudatettu.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2018

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

Lainsäädäntöjohtaja
Silja Ruokola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.