1152/2018

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2018.

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajoneuvojen katsastushenkilöstön jatkokoulutuksesta ja muusta ammattitaidosta annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan ajoneuvojen katsastushenkilöstön jatkokoulutuksesta ja muusta ammattitaidosta annetun asetuksen (199/2014) 6, 10, 12–14 ja 16–18 §, seuraavasti:

6 §
Määräaikaiskatsastuskoulutuksen kokeet

Yleisjakson suorittamiseksi on läpäistä jatkokoulutuksen antajan järjestämä kirjallinen koe.

Liikenne- ja viestintävirasto laatii luettelon 1 momentissa tarkoitetuissa kokeissa esitettävien kysymysten aiheista. Liikenne- ja viestintäviraston edustajalla on oikeus olla valvomassa koetta.

Kevyiden ajoneuvojen ja raskaiden ajoneuvojen määräaikaiskatsastuskoulutuksen suorittamiseksi on läpäistävä Liikenne- ja viestintäviraston järjestämät loppukokeet, jotka sisältävät kirjallisen osuuden ja käytännön osuudet. Kokeisiin käytettävät ajat eivät sisälly 5 §:n 2 ja 3 momentissa säädettyihin vähimmäistuntimääriin.

10 §
Erikoiskoulutuksen kokeet

Erikoiskoulutuksen suorittamiseksi on läpäistävä jatkokoulutuksen antajan järjestämä kyseisen koulutuksen kirjallinen koe.

Liikenne- ja viestintävirasto laatii luettelot kokeissa esitettävien kysymysten aiheista. Liikenne- ja viestintäviraston edustajalla on oikeus olla valvomassa koetta.

12 §
Määräaikaiskatsastuskoulutuksen täydennyskoulutus

Ammattitaidon ylläpitämiseksi ja säilyttääkseen oikeuden määräaikais- ja valvontakatsastusten suorittamiseen katsastustoiminnasta vastaavan ja katsastajan on osallistuttava täydennyskoulutukseen vähintään kerran kalenterivuodessa.

Täydennyskoulutuksessa käsitellään uusia säännöksiä, määräyksiä ja ohjeita, uutta tekniikkaa ja työmenetelmiä sekä muita katsastukseen liittyviä ajankohtaisia aiheita.

Jokaisen täydennyskoulutuksen on käsitettävä vähintään yhteensä seitsemän oppituntia lähi- ja etäopetusta.

Katsastustoiminnasta vastaava ja katsastaja voivat Liikenne- ja viestintävirastolle ennakkoon ilmoitetusta, erityisestä syystä lykätä täydennyskoulutukseen osallistumista kalenterivuoden päättymistä seuraavan vuoden maaliskuun loppuun asti menettämättä oikeuttaan määräaikais- ja valvontakatsastusten suorittamiseen. Seuraavalle vuodelle lykätty täydennyskoulutus ei korvaa kyseisen vuoden täydennyskoulutusta.

13 §
Erikoiskoulutuksen täydennyskoulutus ja koe

Ammattitaidon ylläpitämiseksi ja säilyttääkseen oikeuden erityisosaamista vaativien katsastusten suorittamiseen katsastustoiminnasta vastaavan ja erikoiskatsastuksia suorittavan katsastajan on osallistuttava kyseisen erityisosaamista vaativan erikoiskoulutuksen täydennyskoulutukseen ja läpäistävä koe sen vuoden loppuun mennessä, jona on kulunut kolme vuotta siitä, kun hän on viimeksi suorittanut hyväksytysti kyseisen kokeen.

Täydennyskoulutuksessa käsitellään uusia säännöksiä, määräyksiä ja ohjeita, uutta tekniikkaa ja työmenetelmiä sekä muita katsastukseen liittyviä ajankohtaisia aiheita.

Jokaisen täydennyskoulutuksen on käsitettävä yhteensä vähintään neljä oppituntia lähi- ja etäopetusta sekä kokeen.

Katsastustoiminnasta vastaava ja katsastaja voivat Liikenne- ja viestintävirastolle ennakkoon ilmoitetusta, erityisestä syystä lykätä erikoiskoulutuksen täydennyskoulutukseen osallistumista ja kokeen suorittamista katsastusoikeuden päättymistä seuraavan kalenterivuoden maaliskuun loppuun asti menettämättä oikeutta erityisosaamista vaativien katsastustoimenpiteiden suorittamiseen. Seuraavalle vuodelle lykätty täydennyskoulutus ja kokeen suorittaminen vastaavat edellisen vuoden täydennyskoulutusta ja koetta.

14 §
Poikkeukset täydennyskoulutuksesta ja kokeista

Liikenne- ja viestintävirasto voi erityisestä syystä lykätä täydennyskoulutuksen ja kokeen suorittamisvelvollisuutta määräajaksi. Seuraavalle vuodelle lykätty täydennyskoulutus tai kokeen suorittaminen vastaavat edellisen vuoden täydennyskoulutusta ja koetta.

16 §
Koulutuksen järjestäminen

Koulutusta saa antaa enintään kahdeksan oppituntia koulutuspäivän aikana.

Liikenne- ja viestintäviraston edustajalla on oikeus olla läsnä seuraamassa koulutusta. Koulutuksen antajan on ilmoitettava jokaisen koulutusjakson ajasta ja paikasta Liikenne- ja viestintävirastolle viimeistään kaksi viikkoa ennen jakson alkua.

17 §
Kokeiden järjestäminen ja hyväksyminen

Koulutuksen antaja voi järjestää koulutukseen liittyvät kokeet yksin tai yhdessä toisen koulutuksen antajan kanssa.

Kokeet on järjestettävä siten, että niissä voidaan selvittää, hallitsevatko kokeeseen osallistujat koulutuksen opetusaiheet. Koulutuksen antajan on ilmoitettava jokaisen kokeen ajasta ja paikasta Liikenne- ja viestintävirastolle viimeistään kaksi viikkoa ennen koetta.

Erikoiskoulutuksen kokeeseen voivat osallistua myös ne, jotka suorittavat kokeen täydennyskoulutukseen liittyvänä kokeena.

18 §
Kokeista annettavat todistukset

Jatkokoulutukseen liittyvän kokeen järjestäjän on pyydettäessä annettava kokeeseen osallistuneelle todistus hyväksytysti suoritetusta kokeesta.

Liikenne- ja viestintävirasto antaa määräaikaiskatsastuskoulutuksen loppukokeeseen osallistuneelle todistuksen hyväksytysti suoritetusta kokeesta.

Jatkokoulutuksen antajan on pyydettäessä annettava täydennyskoulutukseen osallistuneelle todistus koulutukseen osallistumisesta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2018.

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

Lainsäädäntöjohtaja
Silja Ruokola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.