1148/2018

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2018

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäviraston liikennettä koskevista maksullisista suoritteista

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 495/2005 ja eräiden ennakkoratkaisujen maksuperusteista annetun lain (1209/2006) 2 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Liikenne- ja viestintäviraston liikennettä koskevista julkisoikeudellisista suoritteista ja niiden maksuperusteista sekä muista liikennettä koskevista maksullisista suoritteista perittävistä maksuista.

2 §
 Julkisoikeudelliset omakustannusarvon mukaisesti hinnoitellut suoritteet

Liikenne- ja viestintävirasto perii liitteen mukaiset suoritteen omakustannusarvoa vastaavat maksut valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:ssä tarkoitetuista maksullisista julkisoikeudellisista suoritteista.

3 §
Julkisoikeudelliset omakustannusarvoa pienemmäksi hinnoitellut suoritteet

Liikenne- ja viestintävirasto voi jättää perimättä maksun tai periä omakustannusarvoa alemman kiinteän maksun järjestämistään Euroopan unionin säädöksissä edellytetyistä tai vapaamuotoisista koulutus- ja tiedotustilaisuuksista.

Liikenne- ja viestintävirasto perii liitteen mukaisen omakustannusarvoa alemman maksun seuraavista suoritteista:

1) suullinen teoriakoe terveysperustein;

2) suullinen ADR-ajolupakoe terveysperustein;

3) suullinen perustason ammattipätevyyskoulutuksen koe terveysperustein;

4) toimiluvan tai katsastajien koulutusoikeuden haltijan, kuljettajantutkinnon vastaanottajan tai ajo-lupakokeen vastaanottajan päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen ratkaisu;

5) muu erikseen hinnoittelematon todistus;

6) ajoneuvoveroa, autoveroa tai polttoainemaksua koskeva ennakkoratkaisu.

4 §
Julkisoikeudelliset omakustannusarvoa korkeammaksi hinnoitellut suoritteet

Liikenne- ja viestintävirasto perii liitteen mukaisen omakustannusarvoa korkeamman maksun seuraavista suoritteista:

1) päätös ajoneuvon erityistunnuksen myöntämisestä;

2) ajoneuvon koenumerotodistus;

3) päätös vesikulkuneuvon erityistunnuksen myöntämisestä;

4) poikkeusluvan myöntäminen muualla kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa rekisteröidyn/käyttöön otetun ajoneuvon suurimmista sallituista mitoista ja massoista;

5) sähköisen organisaatioasioinnin laskutuslisä.

5 §
Vuosimaksullisen suoritteen maksun periminen

Vuosimaksullisesta suoritteesta maksu peritään kalenterivuosittain, jos ei liitteessä toisin säädetä.

Jos vuosimaksullinen lupa tai hyväksyntä myönnetään yhtä vuotta lyhyemmäksi ajaksi, luvasta tai hyväksynnästä peritään liitteen perusteella laskettu kuukausiosuus vuosimaksusta jokaiselta lupakauden täydeltä 30 päivän jaksolta, jos ei liitteessä toisin säädetä.

6 §
Muut maksulliset suoritteet

Jos suoritteen maksullisuus ei määräydy viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n nojalla, Liikenne- ja viestintävirasto perii maksut liiketaloudellisilla perusteilla valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitetuista seuraavista suoritteista:

1) tilaukseen tai toimeksiantoon perustuvat tietopalvelusuoritteet;

2) tilaukseen tai toimeksiantoon perustuvat koulutus- tai tutkimuspalvelut taikka muut asiantuntijapalvelut;

3) tilaukseen tai toimeksiantoon perustuvat painotuotteet, digitaaliset tuotteet ja muut tietoaineistot;

4) tilaukseen tai toimeksiantoon perustuvat muut Liikenne- ja viestintäviraston suoritteet;

5) valokopiot ja muut jäljennökset;

6) asiakirjojen tai muun aineiston lähettäminen, jollei aiheutuvia kustannuksia ole sisällytetty muusta suoritteesta perittävään maksuun.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää Liikenne- ja viestintävirasto ottaen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

7 §
Hylkäävästä päätöksestä ja peruutetusta hakemuksesta perittävä maksu

Tässä asetuksessa tarkoitettu maksu peritään myös hakemukseen annetusta hylkäävästä päätöksestä, jollei toisin säädetä. Jos maksu hylkäävästä päätöksestä tai peruutetusta hakemuksesta, josta on maksettu ennakkomaksu, ylittää 10 000 euroa, maksua voidaan kohtuullistaa ottaen kuitenkin huomioon hakemuksen käsittelyyn jo käytetty työmäärä.

8 §
Maksusta vapauttaminen

Liikenne- ja viestintävirasto ei peri eräiden ennakkoratkaisujen maksuperusteista annetun lain (1209/2006) 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua käsittelymaksua.

Liikenne- ja viestintävirasto voi hakemuksesta vapauttaa ilma-aluksen omistajan, haltijan tai käyttäjän lentokelpoisuuden valvontamaksusta, jos ilma-alusta ei koko kalenterivuoden aikana käytetä tai ole käytetty lentotoimintaan. Hakemus jo maksetusta maksusta vapauttamiseksi on jätettävä virastolle viimeistään kuukauden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jona maksu on maksettu.

Liikenne- ja viestintävirasto voi hakemuksesta periä alempana tai jättää kokonaan perimättä tämän asetuksen nojalla perittävän maksun museoliikenteen harjoittamiseen liittyvästä viraston suoritteesta, jos hakijan toiminnan tarkoituksena on rautatiekulttuurin edistäminen ilman voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkimista hakijalle ja hakijalla on esittää toimintansa yleishyödyllisestä luonteesta veroviranomaisen virallisesti vahvistama asiakirja.

9 §
Uudelleen käsiteltävän asian suoritemaksu

Tuomioistuimen muutoksenhaun johdosta uudelleen käsiteltäväksi palauttaman asian suoritemaksusta vähennetään maksut, jotka samassa asiassa aikaisemmin annetusta päätöksestä on peritty.

10 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännös

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019 kuitenkin siten, että raideliikenteen kohtia 4.1 ja 5.1 koskeva huomautus Euroopan rautatieviraston perimistä Liikenne- ja viestintäviraston suorittamien tehtävien maksuista tulee voimaan 16 päivänä kesäkuuta 2019. Asetus on voimassa 31 päivään joulukuuta 2019.

Suoritteista, joita koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu asian vireille tulohetkellä voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2018

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

Ylitarkastaja
Pirjo Karttunen

Liite: LVM:a Liikenne- ja viestintäviraston liikennettä koskevista maksullisista suoritteista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.