1134/2018

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2018

Valtioneuvoston asetus esitutkinnasta, pakkokeinoista ja salaisesta tiedonhankinnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 luvun muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan esitutkinnasta, pakkokeinoista ja salaisesta tiedonhankinnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (122/2014) 1 luvun 3 §:n 12 kohta ja 2 luvun 3 §:n otsikko, sellaisena kuin niistä on 1 luvun 3 §:n 12 kohta asetuksessa 910/2016, sekä

lisätään 1 luvun 3 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi asetuksissa 965/2014 ja 910/2016, uusi 13 kohta sekä 2 lukuun uusi 2 a – ja 2 b §, 2 luvun 3 §:ään uusi 2 momentti sekä 2 lukuun uusi 5 – ja 6  § seuraavasti:

1 luku

Esitutkinta

3 §
Merkinnät esitutkintapöytäkirjaan

Sen lisäksi, mitä esitutkintalaissa säädetään, esitutkintapöytäkirjaan on tehtävä merkintä:


12) siitä, että epäilty on luopunut oikeudestaan käyttää avustajaa, sekä luopumisen yhteydessä epäillylle annetuista esitutkintalain 4 luvun 10 §:n 2 momentissa tarkoitetuista tiedoista;

13) esitutkintalain 10 luvun 2 a §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa esitutkinnan päättämisen ajankohdasta.

2 luku

Pakkokeinot

2 a §
Poissaolevana vangitun henkilön kiinniottamisesta ilmoittaminen

Ilmoituksen pakkokeinolain 3 luvun 12 §:ssä tarkoitetun vangitsemismääräyksen täytäntöönpanosta toimivaltaiselle tuomioistuimelle tekee kiinniottamisesta päättänyt poliisiyksikkö. Jos kiinniottamisesta on päättänyt Tulli tai Rajavartiolaitos, ilmoituksen tekee se poliisiyksikkö, johon kiinniotettu on toimitettu.

2 b §
Matkustuskiellon, tehostetun matkustuskiellon ja tutkinta-arestin käytön kirjaaminen

Sen lisäksi, mitä pakkokeinolaissa ja tämän luvun 3 §:ssä säädetään, poliisi kirjaa tietojärjestelmäänsä tiedon matkustuskieltoon tai tehostettuun matkustuskieltoon määrätyn henkilön passin ja matkustusasiakirjaksi hyväksyttävän henkilökortin luovuttamisesta poliisille sekä tiedon edellä mainittujen asiakirjojen takaisin palauttamisesta matkustuskiellon tai tehostetun matkustuskiellon päätyttyä.

Sen lisäksi, mitä pakkokeinolaissa ja tämän luvun 3 §:ssä säädetään, Rikosseuraamuslaitos kirjaa tietojärjestelmäänsä tehostetun matkustuskiellon ja tutkinta-arestin toimeenpanossa tarvittavat tiedot:

1) tehostetun matkustuskiellon tai tutkinta-arestin alkamis- ja päättymispäivästä;

2) tehostettua matkustuskieltoa koskevasta poikkeusluvasta;

3) tutkinta-arestiin määrätyn henkilön passin ja matkustusasiakirjaksi hyväksyttävän henkilökortin luovuttamisesta Rikosseuraamuslaitokselle sekä edellä mainittujen asiakirjojen takaisin palauttamisesta tutkinta-arestin päätyttyä.

Työjärjestyksessä määrätyn Rikosseuraamuslaitoksen virkamiehen on kirjattava Rikosseuraamuslaitoksen tietojärjestelmään tieto teknisten valvontavälineiden antamisesta tehostettuun matkustuskieltoon tai tutkinta-arestiin määrätyn haltuun tai kiinnittämisestä hänen ylleen.

3 §
Ilmoitus matkustuskiellosta ja tehostetusta matkustuskiellosta

Sen lisäksi, mitä pakkokeinolaissa säädetään, toimenpiteestä päättäneen tuomioistuimen on viipymättä ilmoitettava poliisille tehostettuun matkustuskieltoon määräämisestä, tehostettua matkustuskieltoa koskevan päätöksen tiedoksiannosta sekä tehostettua matkustuskieltoa koskevan tai sen voimassaoloon vaikuttavan päätöksen muuttamisesta tiedon tallentamiseksi poliisin tietojärjestelmään. Toimenpiteestä päättäneen tuomioistuimen on viipymättä ilmoitettava Rikosseuraamuslaitokselle tehostettua matkustuskieltoa koskevan tai sen voimassaoloon vaikuttavan päätöksen muuttamisesta tiedon tallentamiseksi Rikosseuraamuslaitoksen tietojärjestelmään. Pidättämiseen oikeutetun virkamiehen on ilmoitettava viipymättä tehostetun matkustuskiellon kumoamisesta Rikosseuraamuslaitokselle tiedon tallentamiseksi sen tietojärjestelmään. Pidättämiseen oikeutetun virkamiehen on ilmoitettava viipymättä tehostetun matkustuskiellon kumoamisesta myös tehostetusta matkustuskiellosta päättäneelle tuomioistuimelle.

5 §
Tutkinta-arestiin määrätyn velvollisuuksien rikkomisen selvittäminen ja sen kirjaaminen

Sen lisäksi, mitä pakkokeinolaissa säädetään, epäillystä velvollisuuksien rikkomisesta on tehtävä ilmoitus yhdyskuntaseuraamustoimiston johtajalle.

Ilmoituksesta tulee käydä ilmi tiedot velvollisuuksien rikkomisesta epäillystä henkilöstä, selostus tapahtuneesta, tapahtumapaikka ja -aika sekä tiedot ilmoituksen tekijästä ja tapahtuman johdosta tehdyistä toimenpiteistä.

Velvollisuuksien rikkomisen selvittämisestä tulee kirjata Rikosseuraamuslaitoksen tietojärjestelmään:

1) velvollisuuksien rikkomisesta epäillyn ja muun kuultavan henkilön henkilötiedot;

2) velvollisuuksien rikkomisen tapahtumapaikka ja -aika;

3) mistä velvollisuuksien rikkomisesta tutkinta-arestiin määrättyä epäillään;

4) kuulemispaikka ja -aika;

5) kuulemisen toimittaja;

6) velvollisuuksien rikkomisesta epäillyn tutkinta-arestiin määrätyn henkilön ja muun kuultavan kertomus;

7) muu velvollisuuksien rikkomisen selvittämisen yhteydessä esitetty selvitys.

Jos tutkinta-arestiin määrättyä ei ole voitu kuulla kuulemiselle varatusta tilaisuudesta huolimatta, on asiakirjaan merkittävä, miten tilaisuus tulla kuulluksi on varattu.

6 §
Syyttäjälle tutkinta-arestiin määrätyn velvollisuuksien rikkomisesta tehtävän ilmoituksen sisältö

Tutkinta-arestiin määrätyn velvollisuuksien rikkomisesta tehdään selvitys siten kuin pakkokeinolain 2 luvun 12 i §:ssä säädetään. Selvitys toimitetaan syyttäjälle epäiltyä törkeää velvollisuuksien rikkomista koskevan ilmoituksen yhteydessä. Ilmoituksesta on selvittävä, onko tutkinta-arestiin määrätylle annettu aiemmin kirjallinen varoitus, ja siinä on yksilöitävä, mitä tutkinta-arestiin määrätylle asetettua velvollisuutta tämä on rikkonut ja miten.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2018

Oikeusministeri
Antti Häkkänen

Lainsäädäntöneuvos
Mirja Salonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.