1114/2018

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2018

Laki rikosrekisterilain 4 a ja 7 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan rikosrekisterilain (770/1993) 4 a §:n 1 momentin 4 ja 5 kohta ja 7 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 4 a §:n 1 momentin 4 kohta laissa 1093/1999 ja 5 kohta laissa 215/2012 sekä 7 §:n 1 momentti laissa 1399/2016, ja

lisätään 4 a §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on laeissa 1093/1999, 733/2014 ja 215/2012, uusi 6 kohta ja 4 a §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 1093/1999, 733/2014 ja 215/2012, uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2–4 momentti siirtyvät 3–5 momentiksi, seuraavasti:

4 a §

Sen lisäksi, mitä 4 §:ssä säädetään, rikosrekisteristä luovutetaan henkilöä koskevat tiedot Suomen viranomaiselle asiassa, joka koskee:


4) turvallisuusvalvontaa;

5) lapsen huostaanottoa tai adoptiota; tai

6) valtionavustuslaissa   (688/2001)   tarkoitetun   valtionapuviranomaisen   myöntämää valtionavustusta ja sen takaisinperintää.

Edellä 1 momentin 6 kohdassa tarkoitetut tiedot luovutetaan valtionavustuslain 7 §:n 2 momentissa ja 22 §:n 2 momentissa tarkoitetuista ratkaisuista.


7 §

Sen lisäksi, mitä 4 a §:n 2 momentissa, 6 §:n 2 momentissa ja 6 b §:ssä säädetään, valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää siitä, että rikosrekisterin otteeseen voidaan merkitä vain osa rekisteriin talletetuista 2 §:ssä tarkoitetuista tiedoista.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

HE 180/2018
VaVM 16/2018
EV 123/2018

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2018

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Valtiovarainministeri
Petteri Orpo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.