1110/2018

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2018

Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 1 luvun 9 §:n ja 8 luvun 5 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2014) 8 luvun 5 §, sellaisena kuin se on osaksi laissa 627/2014, ja

lisätään 1 luvun 9 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

1 luku

Yleiset säännökset

9 §
Euroopan unionin sääntely

Arvopaperistamisasetuksella tarkoitetaan tässä laissa yleisestä arvopaperistamista koskevasta kehyksestä ja erityisestä kehyksestä yksinkertaiselle, läpinäkyvälle ja standardoidulle arvopaperistamiselle sekä direktiivien 2009/65/EY, 2009/138/EY ja 2011/61/EU ja asetusten (EY) N:o 1060/2009 ja (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2017/2402.

8 luku

Riskienhallinta

5 §
Arvopaperistetut omaisuuserät

Vaihtoehtorahastojen hoitajan on ryhdyttävä sijoittajien etujen turvaamiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin, jos vaihtoehtorahaston varoja on sijoitettu sellaisiin arvopaperistamisasetuksessa tarkoitettuihin arvopaperistamisiin, jotka eivät enää täytä mainitussa asetuksessa niille säädettyjä edellytyksiä.


Tämä laki tulee voimaan 19 päivänä joulukuuta 2018.

HE 141/2018
TaVM 17/2018
EV 114/2018
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/2402 (32017R2402); EUVL L 347, 28.12.2017, s. 35

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2018

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Valtiovarainministeri
Petteri Orpo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.